Avviks- og forbedringsmeldingHøyskolen for ledelse og teologi

Avviks- og forbedringsmelding

Meld fra!

Det er viktig for oss at du vet at når du har et behov så hører vi på deg. Derfor har vi laget et eget system for å registrere tilbakemeldinger fra studenter og ansatte. Vi kaller det for en avviks- og forbedringsmelding. Kanskje du ikke tenker på din tilbakemelding som et ”avvik”. Bruk skjemaet likevel! Pass bare på at du merker av for ”annet”. På den måten sikrer vi at du blir hørt! Hva regnes som avvik:

I henhold til norsk standard i ”NS-ISO 8402  Kvalitetsledelse og Kvalitetssikring” defineres avvik som ”Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav”. Generelt kan man si at avvik betyr at noe ikke er slik vi i utgangspunktet forutsatte det skulle være sett i forhold til definerte kvalitetskrav. Konkret kan dette innbefatte:

  • Skade, ulykke og nestenulykke
  • Feil og mangler
  • Brudd på lover og forskrifter
  • Brudd på interne rutiner og retningslinjer
  • Feilvurderinger

Spesielt når det gjelder avvik i forhold til HMS eller brannsikring skal alle avvik rapporteres

Hensikt:
Hensikten med rapporteringen er å sikre at avvik blir registrert og videremeldt til rette vedkommende, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt for å forebygge, avdekke og rette opp feil og mangler. Hvordan:
All avviksrapportering ved HLT gjøres på et eget skjema som du finner nedenfor. Husk å krysse av hva avviks- og forbedringsmeldingen gjelder og beskriv hendelsen etter beste evne. Når du har sendt avviks- og forbedringsmeldingen vil den gå direkte på e-post til den rette vedkommende. Har du kommunisert via dette skjemaet forplikter vi oss til å følge opp:

RAPPORT UØNSKET FORHOLD / HENDELSE MED KORRIGERENDE TILTAK

(AVVIKS- OG FORBEDRINGSMELDING)

Avviks- og forbedringsmelding gjelder:
HMSBrannsikringEksamenOpptakAnnet
Navn til den som sender rapporten:

Tlf.nr. til den som sender rapport:

Sted for uønsket hendelse:

Dato, klokkeslett:

Beskriv den uønskede hendelsen:
Årsak til hendelsen:
Forslag til korrigerende tiltak:
Rapporten om uønsket hendelse relatert til HMS, leveres elektronisk, og videreformidles til rektor som er HMS ansvarlig ved HLT .

Rapport om uønsket hendelse relatert til brannsikring, leveres elektronisk, og videreformidles til rektor og brannansvarlig hos eier av bygget.

Rapporten om uønsket hendelse relatert til eksamen, leveres elektronisk og videreformidles til eksamensansvarlig ved HLT.

Rapporten om uønsket hendelse relatert til opptak, leveres elektronisk og videreformidles til faglig leder.

Rapporten om uønsket hendelse relatert til annet, leveres elektronisk og videreformidles til rektor og administrativ leder.

Klikk på ”send” knappen når du har skrevet ferdig rapporten.