Råd og utvalg - Høyskolen for ledelse og teologiHøyskolen for ledelse og teologi

Råd og utvalg

Hvordan skolen er organisert

Råd og utvalg

HLT er organisert rundt en rekke ulike råd og utvalg. Dette har vi gjort for at beslutningene vi tar på skolen skal være bredest mulig forankret. De ulike rådene og utvalgene har følgende sammensetning og funksjon:

  • I generalforsamlingen møter eierne. Her godkjennes budsjetter og regnskaper i tillegg til at høyskolens styre velges.
  • Høyskolens styre har det overordnede ansvaret i HLT. Her møter studentrepresentant og ansattes representant med fulle rettigheter. Rektor har tale-, forslags- og møterett.
  • Samråd er et rådgivende organ for styret for HLT og rektor, og uttaler seg om høyskolens faglige virksomhet, stillingsbehov og andre saker som forelegges av styret, rektor eller som rådet selv tar opp. Lederteamet møter sammen med rektor, studentrepresentant og ansattes representant i samråd
  • Læringsmiljøutvalget ved HLT består av administrativ leder, en representant for de ansatte og to representanter for studentene og skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
  • FoU-utvalget består av minst 2 av lærerne, samt rektor og faglig leder og skal på ulike måter stimulere til forskning ved HLT.
  • I tillegg skal det opprettes en klagenemd i overenstemmelse med høyskolelovens krav for å ta hånd om klager over enkeltvedtak som ankes til høyere organ.
  • I tillegg skal det opprettes en referansegruppe fra arbeidsfeltet som skal bidra med råd til hvordan utdannelsen i best mulig grad kan forberede studenten til arbeid.”