KRI1031

Allmenn kirkehistorie

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp)
Bachelor i teologi og ledelse(180 stp)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: David Andersen Eikeri
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Hvis kurset tas som et enkeltstående kurs skal studenten gjennomføre:
En tretimers (3) skoleeksamen. A-F.

Omfang

24 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave 1250 ord

Emnebeskrivelse

I den allmenne kirkehistorien vil hovedvekten ligge på oldtiden og reformasjonstiden. Baptismens og pinsebevegelsens historie vil behandles særskilt. Det søkes å gi et bilde av kirken i sin samtid. Det gis en oversikt over de ulike konfesjoner, deres tilblivelse og teologiske hovedpunkter.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kunnskap om hovedtrekkene ved den kristne kirkes historie fra oldkirken og til nåtiden
 • kunnskap om hvordan kristen teologi har utviklet seg og blitt tolket gjennom historien
 • kjennskap til forholdet mellom stat og kirke i ulike epoker med særlig vekt på oldkirken
 • god innsikt i utviklingen av den evangelikale kristendomstradisjonen fra 1800-tallet
 • god kunnskap om og innsikt i ulike kirkesamfunns historie og teologiske særpreg

.

Ferdigheter

Studiet skal gi:

 • evne til å kunne gi en fremstilling av kirkens historie fra oldkirken og til moderne tid
 • evne til å kunne drøfte ulike teologiske temaer i lys av hvordan den kristne kirke har tolket og besvart disse spørsmålene opp gjennom historien
 • evne til å reflektere over den teologiske utviklingen i sitt eget kirkesamfunn og kunne drøfte kirkesamfunnets nåtidige teologiske plattform i lys av denne

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • evne til å se kirkens historie i lys av sin kontekst
 • mulighet for å drøfte kirkens plass i samfunnet generelt
 • respekt for andre kirkesamfunns egenart
 • evne til respektfull dialog med mennesker fra andre kirkesamfunn

 .

Undervisningsform

Kurset ”Allmenn kirkehistorie” (5 stp) består av 24 undervisningstimer, og består hovedsakelig av forelesninger. Studentene kan bli bedt om å presentere enkelte temaer knyttet til pensum.

.

Pensumlitteratur

Haraldsø, Brynjar (1997): Kirke og misjon gjennom 2000 år. Oslo: Lunde forlag, ss. 13-285.

Eskilt og Breistein (1997): De store vekkelsene. i Eskilt og Breistein (Red.) Frikirke- og vekkelseshistorie s. 47-61, (14 sider i kompendium)

 

Supplerende litteratur

Hill, Jonathan Hill (2007): Zondervan Handbook to the History of Christianity.

Lindberg, Carter (2006) A Brief History of Christianity. Blackwell Publishing (tilgjengelig på DTL)

Lindberg, Carter (2010) The European reformations (2nd edition). Wiley-Blackwell (tilgjengelig på DTL)

McGrath, Alister E. (2013) Christian History: An Introduction. Wiley-Blackwell (tilgjengelig på DTL)

McGrath, Alister E. (2013) Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought (2nd edition). Wiley-Blackwell (tilgjengelig på DTL)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.