KRI1032

Norsk kirkehistorie

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp)
Bachelor i teologi og ledelse(180 stp)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: David Aanje
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Hvis kurset tas som et enkeltstående kurs skal studenten gjennomføre:
Én og en halv times (1,5) skoleeksamen. A-F.

Omfang

12 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave 650 ord

Emnebeskrivelse

I kurset ”Norsk kirkehistorie” vil hovedvekten ligge på reformasjonstiden og særlig tiden etter Hans Nielsen Hauge. Vekkelsesbevegelsene og etableringen av frikirker på 1800-tallet vil vektlegges spesielt.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kunnskap om hovedtrekkene ved den kristne kirkes historie i Norge
 • kjennskap til forholdet mellom stat og kirke med særlig vekt på norsk frikirkeetablering fra 1850-tallet av
 • kjennskap til Hans Nielsen Hauge og haugianismens betydning i Norge på 1800 tallet
 • god kunnskap om vekkelsesbevegelsene og etableringen av frikirker på 1800-tallet

.

Ferdigheter

Studiet skal gi:

 • evne til å kunne gi en fremstilling av kirkens historie i Norge
 • evne til å reflektere over den teologiske utviklingen i sitt eget kirkesamfunn og kunne drøfte kirkesamfunnets nåtidige teologiske plattform i lys av denne
 • evne til respektfull dialog med mennesker fra andre kirkesamfunn

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • en viss evne til å se kirkens historie i lys av den samtiden den var en del av
 • mulighet for å drøfte kirkens plass i samfunnet generelt
 • respekt for andre kirkesamfunns egenart

 .

Undervisningsform

Kurset Norsk kirkehistorie består av 12 undervisningstimer, og består hovedsakelig av forelesninger. Studentene kan bli bedt om å presentere enkelte temaer knyttet til pensum.

.

Pensumlitteratur

Elstad, Hallgeir og Halse, Per. (2002) Illustrert norsk kristendomshistorie. Bergen: Fagbokforlaget, s 13-228.

Supplerende litteratur

Oftestad, Bernt T, Rasmussen, Tarald og Schumacher, Jan. (2005) Norsk kirkehistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.