KRI1240

Baptistisk teologi og historie

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT kompetanse går delvis digitalt
 • Språk: Emnet undervises på norsk, men bolker av gjestelærere på engelsk.
 • Emneansvarlig: Linda Aadne
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Skriftlig oppgave (3000 ord). 100% A-F

Omfang

48 undervisningstimer

(Ved HLT-kompetanse: 24 undervisningstimer)

Arbeidskrav

 • Lage en klassepresentasjon med tilhørende PowerPoint
 • Skrive et refleksjonsnotat på 900 ord om nåværende baptistisk menighetsliv og praksis
 • Skrive seks innlegg i kursets diskusjonsforum

Emnebeskrivelse

Emnet KRI1240 Baptistisk teologi og historie gir en grundig innføring i baptistenes historie, teologiske særtrekk og utbredelse globalt og i Norge. Studentene vil lære om baptistenes historiske og teologiske røtter, og om sentralt trosinnhold og viktige praksiser. Det vil bli lagt spesiell vekt på baptistenes historie i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Teologi og praksis med vekt på temaer som Kristi herredømme, Bibelens autoritet, troendes dåp, de troendes (gjenfødtes) forsamling, kongregasjonalisme, samvittighetsfrihet, adskillelse av stat og kirke, det allmenne prestedømmet, nådegaver og misjonalt engasjement vil bli presentert og diskutert. I tillegg vil kurset drøfte dagsaktuelle samfunnsetiske problemstillinger i lyset av baptistiske kjerneverdier. Studentene vil også utfordres til å reflektere over implikasjonene av baptistenes historiske kjerneverdier for moderne tro og praksis.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Etter avsluttet studium skal studenten ha:

 • god kunnskap om og innsikt i baptistenes historie, teologiske særtrekk og utbredelse globalt og i Norge.
 • kunnskap om de viktigste historiske, politiske, sosiale og kulturelle faktorene som dannet bakgrunnen for baptistiske bevegelsers fremvekst
 • innsikt i det nære forholdet mellom baptistenes historiske utvikling og sentrale aspekter av baptistisk identitet og praksis
 • kunnskap om baptistiske teologiske kjerneverdier og hvordan de kommer til uttrykk i deres ekklesiologi og praksis
 • kunnskap om viktige fokusområder for misjon og samfunnsengasjement

.

Ferdigheter

Etter avsluttet studium skal studenten ha evne til å:

 • kunne gi en fremstilling av baptismens historiske utvikling fra 1600-tallet til moderne tid
 • gjøre rede for sentrale trekk ved baptistisk teologi og spiritualitet
 • kunne reflektere over baptistenes teologiske utvikling, og kunne drøfte kirkesamfunnets nåtidige teologiske plattform i lys av denne
 • forklare noen av årsakene til mangfold blant baptister i Storbritannia, Nord-Amerika, Europa og andre land.
 • vurdere faktorer som fører til kontroverser blant moderne baptister, og vurdere deres innvirkning på utvalgte baptistsamfunn
 • reflektere kritisk og konstruktivt om historiske, etiske og teologiske temaer som er identifisert i litteraturen
 • delta i respektfull dialog og økumenisk samarbeid med innsikt i egen identitet og eget verdigrunnlag
 • produsere og presentere et selvstendig forskningsarbeid

.

Generell kompetanse

Etter avsluttet studium skal studenten ha:

 • evne til å se baptistenes historiske utvikling i lys av historiske og kontekstuelle faktorer
 • evne til å gjøre rede for baptismens opprinnelse og kjerneverdier
 • bedre evne til å lede og gjøre tjeneste i baptistmenigheter med forståelse for baptistisk ekklesiologi og teologiske kjerneverdier
 • bedre evne til å delta i økumeniske samtaler og samarbeid med respekt for andre kirkesamfunn og trygghet og innsikt i egen identitet
 • erfaring i å studere baptistenes historie og teologi i dybden, og presentere egne funn

.

Undervisningsform

Dette emnet undervises enten samlingsbasert, på nett eller som en kombinasjon av disse. Emnet består av 48 undervisningstimer.  Samlingene vil inkludere undervisning, gjesteforelesninger, diskusjoner og gruppesamtaler. Studentene skal også presentere sin oppgave for klassen i et oppgaveseminar. Det forventes at studentene deltar aktivt i diskusjonsforum på nett, og bruker tid på å tilegne seg kunnskap utenom pensum i forbindelse med oppgaveskriving og intervjurapport.

.

Pensumlitteratur

Beasley-Murray, Paul. (1992). Radical Believers: the Baptist way of being the church. Didcot:

Baptist Union of Great Britain. 135 sider. (Finnes også på norsk).

Bebbington, David W. (2010). Baptists Through the Centuries. Waco: Baylor University Press. 264 sider.

Fiddes, Paul S. (2003).Tracks and Traces: Baptist Identity in Church and Theology. Carlisle: Paternoster. 271 sider.

Holmes, Stephen R. (2012). Baptist Theology. London: T&T Clark. 180 sider.

Totalt: 850 sider

Supplerende litteratur

Chute, Anthony L. et al. (2015). The Baptist Story: From English Sect to Global Movement. Nashville: B &H Publishing.

Johnson, Robert E. (2010). A Global Introduction to Baptist Churches. New York: Cambridge University Press.

Hayden, Roger. (2005). English Baptist History and Heritage. Rev ed. Didcot: Baptist Union of Great Britain.

Haymes, Brian et al. (2008). On Being the Church: Revisioning Baptist Identity. Milton Keynes: Paternoster Press.

Leonard, Bill J. Baptist Ways: A History. (2003). Valley Forge: Judson Press.

Lumpkin, William L. (ed.). (2011). Baptist confessions of Faith. 2nd Rev ed. Valley Forge: Judson.

McBeth, H. Leon (ed.). (1990). A Sourcebook for Baptist Heritage. Nashville: Broadman.

Randall, Ian M. et al. (2006). Baptist Identities: International Studies from the Seventeenth to the Twentieth Century. Milton Keynes: Paternoster.

Rees, Frank, ed. (2016). Baptist Identity into the Twenty-first Century. Parkville: Whitley College.

Williams, Michael et al. (2008). Turning Points in Baptist History. Macon: Mercer University Press.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.