KRI2050

Misjon i globalt og pentekostalt perspektiv

Årsstudium i misjon og kirke (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Stavanger
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Bjørn Wang
 • Søknadsfrist: 5. januar 2022
 • Oppstart: 10. januar 2022

Eksamen

Bestå flervalgstest. Bestått/ikke bestått
Presentere svar på en case-study for klassen. 30%. (A-F)
Skrive en oppgave på 2500 ord i tema fastsatt av faglærer i samarbeid med studenten. Oppgaven leveres midt i semesteret. 70%. (A-F)

Omfang

48 undervisningstimer

Emnebeskrivelse

Emnet ser på de store endringene som har skjedd i den verdensvide kirken i løpet av de siste hundre årene, og adresserer samtidens missiologiske utfordringer fra et globalt og pentekostalt ståsted. Kurset søker å gi en bredere forståelse for Den hellige ånds virke i verden, både ved å diskutere pinsekarismatikkens vektlegging av Åndens utrustning til tjeneste, og belyse hvordan en pneumatologisk orientert misjonstenkning forholder seg til andre religioner.  Globalisering og migrasjon – og de utfordringene og mulighetene disse utviklingstrekkene innebærer for misjon hjemme og ute – diskuterer også. Det bibelske og teologiske grunnlaget for misjon, samt utfordringer knyttet til misjon og samfunnsutvikling i Vesten, diskuteres i PAL1140 Misjon, kirke og samfunn.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kunnskap om viktige endringer og utfordringer for den verdensvide kirken i det tjueførste århundret
 • kjennskap til pinsekarismatikkens rolle i den globale kirke, herunder viktige kjennetegn ved pentekostal misjonstenkning
 • kjennskap til ulike perspektiver på forholdet mellom misjon, diakoni og andre religioner
 • innføring hvordan kirken har forstått misjonsoppdraget opp gjennom historien
 • kunnskap om globalisering og migrasjon, og hvilke muligheter og utfordringer disse trendene innebærer for kirken nasjonalt og internasjonalt

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • forståelse for ulike teologiske tradisjoners beskrivelse av Den hellige ånds rolle i misjon og evangelisering
 • evne til å reflektere kritisk over eget teologisk ståsted og føre dialog med mennesker som tilhører annen konfesjon, religion eller livssyn
 • ferdigheter i å omsette teologiske og strategiske perspektiver på misjon i praksis

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • større engasjement og forståelse for kristen misjon
 • større respekt for ulike livssyn og tradisjoner
 • forståelse for hvordan samfunnsendringer og konfesjonell identitet påvirker kristen misjon

.

Undervisningsform

Emnet struktureres gjennom forelesninger, klasseromsdiskusjoner, gruppearbeid og oppgaveløsning. Undervisningsomfanget er på 48 timer og fordeles på forelesning, veiledning og presentasjon av oppgaver.

.

Pensumlitteratur

Anderson, A. (2010). “Patterns in Pentecostal and Charismatic Missions”. I M. S. Mogensen (red.), Den pentekostale bevægelse (19). København: Unitas Forlag, ss. 9-28 (20 sider)

Berentsen, Engelsviken & Jørgensen (red.) (2004). Missiologi i dag. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utg., s. 77-170; 220-241; 327-412; 443-458 (218 sider)

Dahl, Ø. (2006). «Misjon som kommunikasjon i en globalisert verden». I T. Strandenæs (Red.), Misjon og kultur: festskrift til Jan-Martin Berentsen (s. 259–271). Stavanger: Misjonshøgskolens forlag, ss. 259-271 (13 sider)

Engelsviken, T., Lundeby, E., & Solheim, D. (red.)(2011). The Church Going Glocal: Mission and Globalisation (Bd. 6). Oxford, UK: Regnum Books, ss. 51-110 (60 sider)

Fotland, R. G. (2014). «Migrasjon og den misjonale kirke: Kan dagens kirke hente inspirasjon fra amerikansk metodisme på 1800 tallet?» Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, (1), 39–58 (20 sider)

Kim, Kirsteen (2008). «Discerning the Spirit: the first act of mission». Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 62, nr. 1, ss. 3-22 (20 sider)

Ma, W., Kärkkäinen, V.-M., & Asamoah-Gyadu, J. K. (Eds.). (2014). Pentecostal Mission and Global Christianity (Vol. 20).Oxford: Regnum Books, pp. 1-65, 87-105, 182-206, 272-292 (131 pages)

Pocock, M., Van Rheenen, G., & McConnell, D. (2005). The Changing Face of World Missions: Engaging Contemporary Issues and Trends. Grand Rapids, MI: Baker Academic, ss. 21-245 (225 sider)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.