PAL1140

Misjon, kirke og samfunn

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Årsstudium i barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)
Årsstudium i misjon og kirke (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Stavanger
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: : Bjørn Wang
 • Søknadsfrist:
  Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. desember.
  Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. april.
  Løpende opptak fram mot kursets oppstart.
 • Oppstart: 24. august

Eksamen

Skrive en oppgave på 2500 ord i et tema fastsatt av faglærer. Karaktersettes A-F.

Omfang

10 stp/ECTS
48 undervisningstimer

Delta i to forumdiskusjoner
Skrive en rapport på 1000 ord eller gjøre en muntlig framføring basert på et casestudium av individ/organisasjon som har vært nyskapende og/eller effektive innenfor kirke, misjon eller kristent samfunnsengasjement.
Redusert undervisning: Skrive en oppgave på 2000 ord

Emnebeskrivelse

Hva gjør Gud i verden og hvordan kan vi bidra i det han gjør? Hva er misjon, hva er dens mål og hvilken rolle spiller kirken i dette oppdraget? Hva er «det gode samfunn» og hvordan kan troende best engasjere seg for sosial rettferdighet og samfunnsendring? Og hvilken betydning har alt dette for lokalmenigheten?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp og diskuteres i PAL1140. Faget søker å overskride de tradisjonelle skillene mellom kirke og samfunn, evangelisering og sosialt arbeid, og fremmer en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag som tar utgangspunkt i at Gud er aktiv i verden som både skaper og frelser. Det betyr at menigheten må nå ut til dem som ennå ikke tror, samtidig som den søker å forvandle mennesker og samfunn.

Kurset har som siktemål å fremme teologisk refleksjon og praktiske ferdigheter i utviklingen av modeller for menighets-, misjons- og samfunnsengasjement, primært i en vestlig, senmoderne kontekst. Globale, pentekostale og historiske perspektiver på misjon tas opp i faget KRI2050.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • Studiet skal gi…
 • god forståelse av misjonens vesen og omfang slik det kommer til uttrykk i nyere misjonsteologi, herunder misjonal kirke og Lausanne-bevegelsen (Cape Town-erklæringen)
 • innføring i hva kirken er (ekklesiologi) og hva som er dens oppdrag (missiologi) – og hvordan disse aspektene kan ses i sammenheng
 • kunnskap om ulike modeller og perspektiver på kristent samfunnsengasjement
 • forståelse for hvordan den kristne troen må formidles ulikt i ulike kulturer (kontekstualisering) og innføring i forskjellige perspektiver på hvordan dette kan gjøres i dagens Norge

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å oppdage, analysere og lære av individer eller grupper som har vært effektive og/eller nyskapende i sitt arbeid for å forvandle mennesker og samfunn
 • ferdigheter i å reflektere over sammenhengen mellom hva kirken er, hva den gjør og hvordan den organiserer seg
 • evne til å utvikle strategier for innflytelse og nyskapning med utgangspunkt i kristen tro, ledelse og tradisjon
 • praktiske ferdigheter i å anvende modeller for menighetsutvikling – og reflektere kritisk rundt disse

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • styrke nasjonalt og globalt engasjement for «misjon med begge hender» ­– evangelieformidling og samfunnsengasjement/sosialt arbeid
 • fremme respekt og forståelse for forskjellige perspektiver på menighets- og samfunnsutvikling
 • utvikle studentens klokskap og kompetanse for hvordan individer, kirker og frivillige organisasjoner kan bidra til en rettferdig og bærekraftig verden

.

Undervisningsform

Emnet struktureres gjennom forelesninger, gruppearbeid, casestudies og presentasjoner. Undervisningens omfang er på 48 timer.

.

Pensumlitteratur

Berentsen J. M, Engelsviken, T. og Jørgensen, K. (red.) (2004) Missiologi i dag. 2. utg, Oslo: Universitetsforlaget, 2004, s. 15-73; 173-186; 198-219; 242-280; 295-355; 434-442, 455-458 (208 sider)

Cape Town-erklæringen (http://www.lausanne.org/nb/cape-town-erklaeringen-2/cape-town-erklaeringen. 70 sider)

Goheen, M. W. (2014). Introducing Christian mission today: Scripture, history and issues. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, kap 6-8 (104 sider)

Jenssen, J. I. (2015). “Inspirational sources of church development: A discussion of selected topics from the Church Growth Movement and from offshoots that arose at its wake”, Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 2, (26 pages)

Nikolajsen, J. B. (2013). Beyond sectarianism: the missional church in a post-Christendom society. Missiology, 41(4), 462–475 (14 sider)

Råmunddal, L. (2015). “Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell». Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 2 (23 sider)

Van Gelder, C., & Zscheile, D. J. (2011). The missional church in perspective: Mapping trends and shaping the conversation. Grand Rapids, MI: Baker Academic., s. 1-11, 17-40, 147-165 (55 sider)

Van Rheenen, G. (2006). “Contrasting missional and church growth perspectives”. Restoration Quarterly, 48(1), 25–32 (8 sider)

Wright, C. J. H. (2006). The mission of God: Unlocking the Bible’s grand narrative. Downers Grove, Ill.: IVP Academic, s. 303-333, 393-420 (59 sider)

Wright, C. J. H. (2010). The mission of God’s people: A biblical theology of the church’s mission. Grand Rapids, MI: Zondervan, kap. 1-2, 13 (44 sider)

Åkerlund, Truls (2010).  ”Misjonal kirke: Bakgrunn, budskap og betraktninger”, upublisert artikkel, (15 sider)

Åkerlund, T. (2019). Halen som logrer med hunden: Om pentekostal eskatologi og sosialt engasjement. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 6, 1–17 (18 sider)

+ 100 sider selvvalgt litteratur knyttet til casestudy.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.