RLE1020

Etikk og samfunnsanalyse

Bachelor i teologi og ledelse(180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)


  • Sted: HLT Oslo
  • Språk: Norsk
  • Emneansvarlig: Rakel Ystebø Alegre og Linda Aadne
  • Søknadsfrist: 1. august
  • Oppstart: Semesterstart for våren 2023 er mandag 9. januar. Se semesterplan for mer info.

Eksamen

  • skrive en bokrapport fra selvvalgt fagrelatert bok som skal presenteres muntlig
  • gjennomføre en flervalgsprøve (multiple-choice)
  • i kurset Etikk skrives en prosjektoppgave på 2500 ord eller en gruppeoppgave der hvert gruppemedlem bidrar med 2500 ord

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: 2 oppgaver, 1250 ord hver

Emnebeskrivelse

Dette emnet gir studenten en innføring i å tenke sosiologisk og teologisk om det samfunnet hun eller han lever i. Emnet vil også presentere ulike former for kristent samfunnsengasjement og hjelpe studenten til å se seg selv i en større sammenheng og til å reflektere over hvordan hun eller han kan leve etisk og tjene det postmoderne samfunnet vi lever i. Emnet vil presentere forskjellige etiske tilnærmingsmåter og søker å avklare sentrale dyder og normer innenfor kristen etikk og i andre etiske tradisjoner. Emnet vil også behandle Den Hellige Ånds rolle i kristen etikk.

Se de individuelle kursbeskrivelsene for RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ECTS) og RLE1022 Etikk (5 stp/ECTS) for en beskrivelse av læringsutbytte, undervisningsformer, pensumlitteratur og evaluering.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.