TEO1042

Kristen initiasjon

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John Daniel Andersen
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: 3. november
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Skrive en oppgave på 2000 ord i kurset kristen initiasjon. Bestått/Ikke bestått.

Omfang

12 undervisningstimer

Kursbeskrivelse

Dette kurset er en studie av sammenhengen mellom omvendelse, tro, dåp og åndsdåp. Ulike karismatiske tradisjoner presenteres og vil bli drøftet i lys av Skriften.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi

 • kjennskap til ulike kirkelige tradisjoners syn på forholdet mellom tro, dåp og åndsdåp/Åndens gave i dag
 • kunnskap om pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelses syn på åndsdåp og åndsfylde
 • kjennskap til de viktigste tolkningene av det aktuelle nytestamentlige materialet med vekt på beskrivelsen av kristen initiasjon i Apostlenes gjerninger
 • kjennskap til de empiriske eller erfaringsmessige sidene ved åndsmeddelsen og hvordan disse tolkes

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens

 • evne til å se sammenhengen mellom ulike kirkesamfunns teologiske tradisjon og forståelsen av kristen initiasjon
 • evne til å vurdere de ulike syn og perspektiver på omvendelse, tro, dåp og åndsdåp, eksegetisk og i lys av praksis

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi

 • økt forståelse av den pentekostale og karismatiske kristendomsforms teologiske grunnlag og praksis
 • evne til å delta i en dialog om kristen initiasjon mellom forskjellige kirkelige tradisjoner

 

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur.

.

Pensumlitteratur

Brand, Chad Owen (2004): Perspectives on Spirit Baptism – five views. Nashville, Tenn.: Broadman & Holman Publ., s. 1-290 (289 sider)

Stronstad, Roger (2012): The Charismatic Theology of St. Luke. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, s. 1-14, 37-98 (75 sider).

Supplerende litteratur

Atkinson, W. “Pentecostal responses to Dunn’s Baptism in The Holy Spirit” I Journal of Pentecostal Theology, nr. 6 og 7 (1995), s.87-131 og 49-72.

Engelsviken, T. Et utvalg i The gift of the Spirit. Analysis and Evaluation of the Charismatic Movement from a Lutheran Theological Perspective. Duduque, Iowa, 1981 (ph. Thesis), s. 1-85, 411-494, 562 -571. Oslo: Gyldendal, 1982, s.57

Johnson, Maxwell E. (2007): The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and Interpretation.

Collegeville, MN: Liturgical Press.

Lederle, H. Et utvalg i Treasures Old and New: Interpretations of ”Spirit Baptism” in the Charismatic Renewal Movement.Peabody: Hendrickson, 1988, s. 37-113, 124-163, 213-240.

Menzies, R. P. Empowered for Witness. The Spirit in Luke – Acts. T & T Clark International, A Continuum imprint, 2004, ss. 230 –259. This edition first published as JPTS 6, Sheffield Academic Press 1994.

Smith, Gordon T. (2010): Transforming Conversion: Rethinking the Language and Contours of Christian Initiation. Grand Rapids: Baker Academic.

Turner, M. The Holy Spirit and Spiritual Gifts in The New testament Church and Today. Rev. utg. Peabody, Mass.: Hendricson, 1998, s. 3-347.

Wyckoff, J. W. “The baptism in the Holy Spirit” i Horton, S.: Systematic Theology. Springfield: Logion Press, 1995, s. 423-455.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.