Visjon og verdier

Et innovativt læringssenter som kombinerer akademisk kunnskap med erfart åndskraft og kreativ praksis – og som former ledere og teologer som bidrar til å skape en ny og bedre verden

HLT ønsker å være en praksisnær skole hvor kunnskap og åndskraft kombineres. I Apg 1:8 heter det:

”Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.”

Dette var Jesus siste ord til sine disipler før han ble tatt opp til himmelen. Ordene uttrykker to viktige aspekter ved HLT. For det første handler det om utrustning. For det andre handler det om tjeneste eller arbeid. Utdannelse handler ikke bare om å få kunnskap om noe, men om utrustning til å gjøre det. Derfor skal en utdannelse fra HLT være fokusert på arbeidslivet, og utrustningen som gis skal ikke bare være kunnskapsfokusert, men være praksisrelatert og gi studenten kraft til tjeneste.

 

Visjon

For å kunne skape et miljø som er båret av disse verdiene som Apg 1: 8 gir oss, har vi formulert følgende visjon:

”Vi ser et innovativt læringssenter som kombinerer akademisk kunnskap med erfart åndskraft og kreativ praksis – og som former ledere og teologer som bidrar til å skape en ny og bedre verden.”

Vi ønsker med denne visjonen å legge grunnlaget for en lærende organisasjon som lever i stadig fornyelse basert på den kontinuerlige erfaringen vi gjør oss. Samtidig så ønsker vi å skape et variert læringsmiljø som kombinerer ulike aspekter i vår tradisjon.

 

Formålsparagraf

Studiene ved HLT skal være forskningsbaserte, holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede studenter for arbeid og tjeneste innen menighet og misjon, skole og samfunn. Samtidig ønsker vi å skape et kreativt miljø hvor både faglig, personlig og spirituell dannelse er i fokus. Dette går igjen i utformingen av våre enkeltemner, hvor vi både setter fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Vi ser oss selv også som en samfunnsaktør som påvirkes av, og som selv påvirker, praksisfeltet vi utdanner for. Dette avspeiles også i våre vedtekters formålsparagraf. Her heter det at HLT skal:

 • Gi høyere utdanning innenfor teologi og ledelse for pastortjeneste og annen tjeneste innenfor kirke, skole og samfunn.
 • Utføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt nivå.
 • Stimulere menigheter og menighetsliv gjennom kunnskapsformidling og veiledning.
 • Stimulere til verdibasert innovasjons- og transformasjonsledelse innenfor kirke, skole og samfunn.
 • Sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte student med sikte på å vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos studenten.

_

Verdier

Vi har utformet 8 verdier som gir vår visjon retning og hjelper oss å fokusere på de riktige tingene. Disse 8 verdiene symboliserer Apg 1: 8; 1 skole – 8 verdier: det er disse verdiene vi ønsker å være med å gi deg som student ved HLT:

 1. Vi ser en høyskole som er grensesprengende i sitt bidrag med å fullføre det kristne misjonsoppdraget.
 2. Vi ser en høyskole preget av baptistisk, karismatisk og pentekostal spiritualitet.
 3. Vi ser en høyskole med akademisk integritet og praktisk relevans.
 4. Vi ser en høyskole som framholder Bibelen som øverste autoritet for liv og lære.
 5. Vi ser en høyskole som utdanner ledere som utøver tjenende lederskap i samfunns- og menighetsliv.
 6. Vi ser en transformerende høyskole som gir studenten et helhetlig forhold til Gud, seg selv og andre.
 7. Vi ser en samfunnsrelevant høyskole som både er virkelighetsnær og nyskapende.
 8. Vi ser en høyskole preget av Kristi kjærlighet og målet om enhet mellom kristne.

_

De tre aksene

Vi tror at vår tid krever modig lederskap fra mennesker med brennende hjerter og klare tanker. Framtiden tilhører dem som bruker sitt intellekt til ære for Gud og hjelp til mennesker. Derfor vender Høyskolen for Ledelse og Teologi blikket framover og jobber for en ny verden – gjennom å være akademia preget av åndskraft, å tenke teologi i sammenheng med ledelse og å skape kunnskap som fungerer i praksis. På en spesiell måte ønsker vi å forene elementer som tradisjonelt har vært holdt fra hverandre eller oppfattet som motsetninger:

Akademia – Åndskraft

Vi er en høyskole og stiller høye krav til sannferdighet, vitenskapelighet og troverdighet. Samtidig vil vi være et sted hvor studenter kan utrustes og få kraft til å tjene i kirke, organisasjonsliv og verden.

Teologi – Ledelse

For oss er troen grunnleggende, men den trenger ben å gå på. Ledelse gjør troen handlekraftig, og gir redskaper som setter individer og organisasjoner i stand til å leve ut sitt oppdrag og potensial.

Kunnskap – Praksis

Vi tror at kunnskap ikke bare kan læres fra en bok. I stedet lærer vi av hele livet og gjennom hele livet. Det krever at kunnskapen rotfestes i praksis.