Si fra!

Har du sett eller opplevd noe du ønsker å rapportere?

Avviks- og forbedringsmelding

Det er viktig for oss at du vet at når du har et behov så hører vi på deg. Derfor har vi laget et eget system for å registrere tilbakemeldinger fra studenter og ansatte. Vi kaller det for en avviks- og forbedringsmelding. Kanskje du ikke tenker på din tilbakemelding som et” avvik”. Bruk skjemaet likevel! På den måten sikrer vi at du blir hørt!

I henhold til norsk standard i” NS-ISO 8402 Kvalitetsledelse og Kvalitetssikring” defineres avvik som” Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav”. Generelt kan man si at avvik betyr at noe ikke er slik vi i utgangspunktet forutsatte det skulle være sett i forhold til definerte kvalitetskrav. Konkret kan dette innbefatte:

  • Skade, ulykke og nestenulykke
  • Feil og mangler
  • Brudd på lover og forskrifter
  • Brudd på interne rutiner og retningslinjer
  • Feilvurderinger

Hensikten med tilbakemeldingen er å sikre at avvik blir registrert og meldt til rette vedkommende, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt for å forebygge, avdekke og rette opp feil og mangler. Vi vil også gjerne ha gode forslag til hvordan ting kan gjøres bedre.

Har du kommunisert via dette skjemaet forplikter vi oss til å følge opp.

Klikk på den lenken som du tenker er mest relevant. Da åpnes en ny side med et skjema som du skal fylle ut.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Læringsmiljø og IKT
Undervisning og studietilbud
Andre tilbakemeldinger
Studieadministrasjonen

Skjema for begrunnelse for karakter finner du her.

Skjema for klage på karakter finner du her.