Klage på karakter

Her kan du lese om retningslinjer når det gjelder klage på karakter

Dersom studenten ikke er tilfreds med begrunnelsen, kan det fremsettes klage over sensurvedtaket. Dette må gjøres skriftlig innen tre uker etter at begrunnelsen ble gitt via dette skjema: Klage på karakter

Eksamensbesvarelse vurderes på nytt av to nye sensorer hvorav minst en er ekstern. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved en ny sensurering er endelig og kan ikke påklages. (UH-loven §5-3(6))

Du må regne med en saksbehandlingstid på 6-8 uker. Studieadministrasjonen vil underrette hver enkelt kandidat skriftlig om resultatet av klagebehandlingen. Oppdaterte karakterer vil også bli registrert i Self Service.

Dersom klagen gjelder det siste resultatet som gjenstår før vitnemål skal skrives ut, må du gi melding til studieadministrasjonen om at vitnemålet ikke skal utstedes før klagesensuren foreligger.

Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Klager på formelle feil ved eksamen rettes til studieadministrasjonen på avviks- & forbedringsmelding. Se skjemabanken. Klagefrist er også i slike tilfeller tre uker (UH-loven §5.2)