KRI1140

Troslære og spiritualitet

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Øyvind Gaarder Andersen og David Andersen-Eikeri
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Gjennomføre en 4 timers skoleeksamen. 50%. A-F.
Skrive en lærerdefinert oppgave på 2000 ord. Oppgaveordlyden blir publisert 4 uker før innleveringsfristen. 50%. A-F.

Omfang

48 Undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: 2500 ord oppgave

Emnebeskrivelse

Troslære skal fremstille og drøfte den kristne tro, med tanke på at dens budskap skal formidles til mennesker av i dag. Dette omfatter både et studium av Bibelens helhetsbudskap, med utgangspunkt i det bibelteologiske arbeid med Skriften, og kjennskap til viktige tolkninger av sentrale kristne tema gjennom teologiens historie. Studenten vil også få en praktisk og teoretisk innføring i sentrale dimensjoner ved spiritualitet i den kristne tradisjonen med vekt på karismatisk og pentekostal spiritualitet. Dette inkluder bønn og lovsang, vekkelsesforkynnelse og bønn om Åndens gaver med vekt på profetisk gave og helbredelse.

.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet KRI1140 Troslære og spiritualitet skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper

Studenten:

 • har kjennskap til dogmatikkens grunnlagsspørsmål, særlig betydningen av bibelsyn og åpenbaringssyn
 • har kjennskap til sentrale kristne trossannheter som den treenige Gud, skapelsen, mennesket, synden og det onde, kristologi, soteriologi, pneumatologi, ekklesiologi, dåp og nattverd, eskatologi
 • har inngående kjennskap til sentrale lærepunkt i baptistisk og pentekostal teologi.
 • har kunnskap om ulike former for spiritualitet i kristendommens historie, og om bønn som spirituell praksis
 • har opparbeidet god kunnskap om de sentrale aspekter ved pentekostal og evangelikal spiritualitet med vekt på vekkelsesforkynnelse, ulike tilnærminger til åndsdåp/åndsfylde og Åndens gaver
 • har kjennskap til former for alternativ religiøsitet
 • kjenner til kildetekster fra oldtiden til nyere tid som formidler spiritualitet
 • har kunnskap om modeller for forbønn og bønn i den pentekostale tradisjonen.

Ferdigheter

Studenten:

 • har opparbeidet evne til å se sammenhengen mellom det bibelske materialet, teologihistorien og aktuelle dogmatiske posisjoner i dag
 • har evne til selvstendig refleksjon over de ulike tema innen dogmatikken
 • har evner til å begrunne egne dogmatiske standpunkt
 • har forbedret evne til å reflektere over hvordan spiritualitet uttrykkes individuelt og kollektivt
 • har forbedret evne til å reflektere over ulike former for kristen spiritualitet.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har god innsikt i Bibelens helhetsbudskap
 • har opparbeidet en reflektert forståelse av det bibelske budskaps relevans for dagens samfunn
 • kan forklare og formidle innholdet av den kristne tro til mennesker av i dag
 • har utviklet sensitivitet og respekt for ulike former for spiritualitet
 • kan undre, og reflektere kritisk i møte med spirituelle fenomener og opplevelser
 • har utviklet en mer ’reflektert’ form for spirituelt engasjement.

.

Undervisningsform

Det legges opp til læring i teori og praksis gjennom en blanding av forelesninger, dialog, og  erfaringsbasert læring. Kurset består av til sammen 48 undervisningstimer. I tillegg påregnes eget studium av faglig litteratur og annen ressurslitteratur.

.

Pensumlitteratur

Troslære

McGrath, A.E. (2017): Christian Theology: An Introduction, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell (6th Ed.), s. 135-170, 175-236, 243-244, 246-292, 299-313, 327-353 (ca. 184 s.)

Horton, S. M., red. (1995, eller senere utgaver): Systematic Theology: Revised Edition, Springfield, MO:  s. 81-113, 171-176, 489-516, 525-565, 606–637 (ca. 135 s.)

Andersen, Ø. G. (2018): Våg å tenke – våg å tro! Trosforsvar. Oslo: Globalt Misjonsfokus, (4. utg.), s. 6–28, 32–35, 37–39, 43 –44, 64–108, 129-132, 177–200, 219–238, 249–260, 286-290, 295 – 296 (ca. 125 s.).

Engedal, L. G. og Modalsli, O. (1989): Evangelisk tro, Oslo: Nye Luther Forlag, s. 154-162, 236-242 (14 s.)

Artikler:

Andersen, Ø.G (2021): «Hva er et pentekostalt bibelsyn?» Notat, upublisert, Stabekk (ca. 7 s.)

Andersen, Ø.G. (1993): ”Pinsebevegelsen” i Borgen, P. og Haraldsø, B. (red.): Kristne kirker og trossamfunn. Trondheim: Tapir Forlag, s. 249 – 253 (4 s.)

Andersen, Ø.G. (2015): «Åndens dåp i den brede pinsekarismatiske bevegelse: Hvor store er egentlig forskjellene?» i Sæther, K.W. og Tangen, K. I. (red.): Pentekostale perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget, s. 135-151 (ca. 17 sider)

Andersen, Ø.G. (2020): “Healing and Preaching: The eschatological and legitimizing perspectives on healing constitute a unity that has important implications for the Church” i Scandinavian Journal for Leadership and Theology, Vol. 7, https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.47, (ca. 20 s.)

Andersen, Ø.G. (2023): “Do Healings Confirm the Truth of the Christian Gospel?” i Scandinavian Journal for Leadership and Theology, Vol. 10, https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.87  (ca. 13 s.)

Andersen, Ø.G. (2019): “Det som gjør pinsebevegelsen til pinsebevegelse» i avisen Dagen, 05.06.2019, s. 26-27 (ca. 3 s.)

Ladd, G.E. (1974): A Theology of the New Testament. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, s. 628-631(4 s.)

Mikalsen, T. E. (1993):  «Baptistene» i Borgen, P. og Haraldsø, B. (red.): Kristne kirker og trossamfunn. Trondheim: Tapir Forlag, s. 48-53 (6 s.).

 

Spiritualitet  

Foster, R., J. and Smith, J.B. (2005): Devotional Classics. New York: HarperOne, s. 7–11, 55–59, 80–84, 143–147, 288-291 (ca. 20 s.)

Kay, W. K. and Dyer, A. E. (2008): Pentecostal and Charismatic Studies. A Reader. London: SCM Press, s. xix- xxxiii, 25-27, 32-34, 38-41, 43-59, 70-87, 89-99, 102-104, 113-123, 127-131,142-147, 149-150, 160-163 (ca. 90 s.)

McGrath, A. E. (1999): Christian Spirituality. Oxford: Blackwell, s. 1-80, 88-92, 99-103 (ca. 88 s.).

Artikler:

Andersen, Ø. G. (2020): «The Gifts of The Holy Spirit». Notat, Stabekk, Upublisert (14 s.)

Olsen, H. (2012): «Spiritualitet. Religionens dynamiske kjerne», i Sæther, K.W. (red.), Spiritualitet; perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer. Oslo: Akademika: 2012 (15 s.)

Skottene, R. (2007): «Nygnostisk antropologi. Menneskesynet i New Age i et teologihistorisk perspektiv», i Tidsskrift for Teologi og Kirke.  s. 19 -34 (15 sider)

Tangen, K.I. (2012): «Pentekostal spiritualitet som senmoderne teologi», Sæther, K.W. (red.), Spiritualitet; perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer. Oslo: Akademika, (15 s.).

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.