KRI1230 HLT Kompetanse-kurs

Pinsekarismatisk teologi og historie

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)


 • Sted: Online (Zoom)
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Øyvind Gaarder Andersen
 • Andre forelesere: Tommy Davidsson
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Skriftlig oppgave (3000 ord). 100%. A-F.

Omfang

24 timer pluss undervisningsvideoer

 • Gjennomføre et intervju og levere en intervjurapport (900 ord)
 • Skrive 3 innlegg i kursets diskusjonsforum
 • Redusert undervisning: Oppgave 2500 ord

HLT kompetanse

Dette faget går som et HLT kompetanse-kurs. Det betyr at det er et spesialtilpasset tilbud som enkelt kan tas ved siden av full jobb, med undervisning på utvalgte dager.

Vi tar forbehold om at enkeltemner på HLT må ha et minimum antall studenter for at vi skal gjennomføre. Administrasjonen gjør en vurdering ca. 2 uker i forkant av søknadsfristen, og har deretter løpende opptak frem til det ikke er flere ledige plasser.

.

Emnebeskrivelse

Emnet KRI1230 Pinsekarismatisk teologi og historie gir en grundig innføring i pinsebevegelsens og karismatiske bevegelsens historie, teologiske særtrekk og utbredelse globalt og i Norge. Studenten vil lære om pinsebevegelsens historiske og teologiske røtter, og sentrale læresetninger og praksiser. Videre gir emnet god oversikt over pinsevekkelser på begynnelsen av 1900-tallet og bevegelsens globale utbredelse, vekst og særtrekk. Spesiell vekt legges på bevegelsens historie i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Emnet skal også gi god oversikt over den karismatiske bevegelsens historie og fremveksten av nyere bevegelser og kirkesamfunn som kan defineres som pinsekarismatiske. Teologi og praksis rundt tema som åndsdåp, helliggjørelse, helbredelse, endetidslære, nådegaver, misjon og vekkelse vies spesiell oppmerksomhet. Gjennom kurset vil studenten få et innblikk i ulike historiske metoder og tilnærminger til pinsekarismatisk historie, og få prøvd ut noen av disse gjennom egen oppgaveskriving på et selvvalgt tema.

.

Læringsutbytte

Studiet i kurset KRI1230 Pinsekarismatisk teologi og historie har som målsetning å gi følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studiet skal gi

 • God kunnskap og pinsebevegelsens teologiske og historiske røtter
 • God kunnskap om pinsevekkelser ulike steder i verden på begynnelsen av 1900-tallet, men spesiell vekt på vekkelsene i Azusa Street og Kristiania.
 • God kjennskap til sentrale historiske debatter og læresetninger i pinsebevegelsen
 • Grundig kunnskap om pinsebevegelsens globale utbredelse fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag.
 • God kunnskap om pentekostal spiritualitet, sentrale praksiser og misjonsengasjement
 • Kjennskap til kvinners sentrale roller i pinsebevegelsens historie
 • God kunnskap om den karismatiske bevegelses røtter og utbredelse, og spesielt om karismatikk innenfor lutherske kirker.
 • Kunnskap om nyere pinsekarismatiske vekkelser, bevegelser og kirkesamfunn som for eksempel Vineyard, Trosbevegelsen, Jesus-bevegelsen og Toronto-vekkelsen.
 • God kjennskap til ulike historiske metoder og tilnærminger til pinsekarismatisk historie.

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • Forståelse for pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens utbredelse og historiske og teologiske røtter
 • Evne til å gjøre rede for sentrale trekk ved pinsekarismatisk teologi og spiritualitet
 • Forståelse for og evne til å drøfte likheter og ulikheter innenfor pinsekarismatiske kirker og bevegelser globalt og i Norge
 • Evne til å produsere og presentere et selvstendig forskningsarbeid.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • Kompetanse til å analysere pinsekarismatiske ledere, kirkesamfunn og bevegelsers teologi og praksis
 • Erfaring i å studere pinsekarismatisk historie og teologi i dybden og presentere egne funn
 • Bakgrunnskunnskap til å sette eldre og nyere pinsekarismatiske bevegelser inn i en større kirkehistorisk og konfesjonell sammenheng

.

Undervisningsform

Dette emnet undervises primært gjennom samlinger på nett og opptak av forelesninger som gjøres tilgjengelig for studentene. Samlingene på nett vil inkludere undervisning, gjesteforelesninger, diskusjoner og gruppesamtaler. Studentene skal også presentere sin oppgave for klassen i et oppgaveseminar og vil da samles fysisk sammen med faglærer. Det forventes at studentene deltar aktivt i diskusjonsforum på nett og bruker tid på å tilegne seg kunnskap utenom pensum i forbindelse med oppgaveskrivingen og intervjurapporten.

.

Pensumlitteratur

Bøker:

Anderson, Allan (2014). An Introduction to Pentecostalism 2nd edition. Cambridge University Press. (1-242, 263-282) (262 sider)

Dayton, Donald. (1987) Theological Roots of Pentecostalism. Hendrickson Publishing. 15-180 (165 sider)

Kay, William and Anne Dyer, Pentecostal and Charismatic Studies: A Reader (SCM Press) 10-17, 25-34, 47-59, 73-99. (57 sider)

Sæther, Knut-Willy og Karl Inge Tangen (red) (2015). Pentekostale perspektiver. Fagbokforlaget. 31-60, 73-90, 111-152 (90 sider)

 1. Alvarsson, Jan-Åke: «En komparativ översikt av pentekostalismens historia i Norden från 1906 till i dag.»
 2. Alegre, Rakel Ystebø. «Thomas Ball Barratt: Pinsevekkelsens apologet.»
 3. Simones, Asbjørn. «Særtrekk ved helgings- og pinserørsla og kva betydning dei har hatt for framveksten av den lutherske karismatiske rørsla.»
 4. Andersen, Øyvind Gaarder. «Åndens dåp i den brede pinsekarismatiske bevegelse: Hvor store er egentlig forskjellene?»

Vondey, Wolfgang (red). (2020). The Routledge Handbook of Pentecostal Theology. Routledge. (s.7-17, 206-215, 247-278, 290-310) (80 sider)

 1. Stephenson, Christopher. “Systematic Pentecostal Theology”
 2. Gabriel, Andrew. “Pneumatology”
 3. Macchia, Frank. “Spirit baptism”
 4. Alexander, Kimberly. “Divine Healing”
 5. Althouse, Peter. “Eschatology,”
 6. Lord, Andy. “Ecclesiology,”
 7. Wenk, Matthias. “Spiritual Gifts”

Artikler:

Alegre, Rakel Ystebø. (2017). «Women in Pentecostalism in Europe» in Global Renewal Christianity: Spirit-Empowered Movements Past, Present, and Future, vol. IV: Europe and North America, Vinson Synan og Amos Yong, (red). Charisma House Publishers. (s. 259- 273) (14 sider)

Burgess, Stanley M.  and Ed M. Van der Maas (red) (2002). The New International Dictionary of

Pentecostal and Charismatic Movements, Zondervan. 355-363 , 1120-1141. (31 sider)

Lie, Geir (2011). «Vineyardbevegelsen i USA og Norge – en kortfattet historikk.» og «Trosbevegelsen i Norge – en historisk gjennomgang» i Fra amerikansk hellighetsbevegelse til moderne norsk karismatikk: et historisk overblikk (s 247-264, 479-519). Akademia forlag. (58 sider)

Mikaelsson, Lisbeth (2018). «The Norwegian Pentecostal Foreign Mission: A Survey of Mission History with Emphasis on Organization, Expansion, and Gender» i Charismatic Christianity in Finland, Norway, and Sweden, J. Moberg og J. Skjoldli (red), Palgrave. s 49-77 (29 sider).

Tangen, Karl Inge. (2017). «Pentecostal Movements in Norway» i Global Renewal Christianity: Spirit- Empowered Movements Past, Present, and Future, vol. IV: Europe and North America, Vinson Synan og Amos Yong, (red). Charisma House Publishers. s. 198-214. (16 sider)

Tangen, Karl Inge (2021). “Healing in the Pentecostal Tradition: A Scandinavian Perspective” i Journal of the European Pentecostal Theological Association. 41:2, 124-140. (17 sider)

Van der Laan, Cornelis. (2010) “Historical Approaches” i Allan Anderson, et al., eds., Studying

Global Pentecostalism: Theories and Methods. University of California Press. s 202-

219 (18 sider)

Primærkilder:

Byposten 3. nov 1906, og Byposten 12. jan 1907 (8 sider),

Apostolic Faith nr 1, sept 1906. (4 sider)

Barratt, T. B. (1907). When the Fire Fell: or God’s Dealings with one of His Children. Side 1-31. (32 sider).

Supplerende litteratur

Alegre, Rakel Ystebø. (2019) The Pentecostal Apologetics of T. B. Barratt: Defending and defining the faith 1906-1909. PhD – avhandling, Regent University.

Alexander, Kimberly Ervin. (2010)  “Boundless Love Divine:  A Re-evaluation of Early Understandings of the Experience of Spirit Baptism” i Passover, Pentecost and Parousia:  Studies in Celebration of the Life and Ministry of R. Hollis Gause.  AvS. J. Land, R. D. Moore and J. C. Thomas, (red.). Deo Publishing.

Anderson, Allan. (2007). Spreading Fire: The Missionary Nature of Early Pentecostalism. Orbis books.

Andersen, John Daniel, Åse-Miriam Smidsrød og Karl IngeTangen (2019). «Kvinnelige ledere i kirken: Et pentekostalt perspektiv» i Scandinavian Journal of Leadership and Theology  6. (25 sider)

Andersen, Øyvind Gaarder (2018). “Pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelsen: Den hellige ånds gaver og åndserfaringer» i Tjørhom, Ola (red.): Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 191-210

Barratt, T. B. (1941). Erindringer. Filadelfiaforlaget.

Barratt, T. B. (1909). In the Days of the Latter Rain. Elim Publishing Office.

Bloch-Hoell, Nils. Pinsebevegelsen: En undersøkelse av pinsebevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, 1956.

Bundy, David. (2009). Visions of Apostolic Mission: Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. Uppsala Universitet.

Davidsson, Tommy og Rakel Ystebø Alegre. (Forthcoming).  «From Medical Kits to Fighting Rape as a Weapon of War: The Development of Scandinavian Medical Mission in the Democratic Republic of Congo,” I Sisters, Mothers, Daughters: Pentecostal Perspectives on Violence Against Women. Brill.

English de Alminana, Margaret og Lois E. Olena (red). (2016). Women in Pentecostal and Charismatic Ministry: Informing a Dialogue on Gender, Church, and Ministry. Brill.

Kay, William K. og Anne E. Dyer (red). (2011). European Pentecostalism. Brill.

Land, Steven. (2010) Pentecostal Spirituality: A Passion for The Kingdom. CPT Press.

Lie, Geir. (2011). Fra amerikansk hellighetsbevegelse til moderne norsk karismatikk: et historisk overblikk, Akademia forlag.

Lie, Geir (red.). (2008). Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse: ettbinds oppslagsverk. Refleks serien nr. 8.

McQueen, Larry R. (2011) «Eschatological Variety in Early Wesleyan Pentecostal Periodicals.» Journal of The European Pentecostal Theological Association 31, no. 2, January 1, 2011.

Robeck, Melvin. (2006). The Azusa Street Mission and Revival. Thomas Nelson.

Synan, Vinson (1997). The Holiness-Pentecostal Tradition: Charismatic Movements in the Twentieth Century. Eerdmans.

Synan, Vinson (2001). Century of the Holy Spirit: Charismatic Movements in the Twentieth Century. Thomas Nelson.

Synan, Vinson & Amos Yong (red). (2016). Global Renewal Christianity: Spirit-Empowered Movements – Past, Present, and Future, vol 1: Asia and Oceania. Charisma House.

Synan, Vinson, Amos Yong and Miguel Álvarez (red). (2016). Global Renewal Christianity: Spirit-Empowered Movements – Past, Present, and Future, vol 2: Latin America. Charisma House.

Synan, Vinson, Amos Yong and J. Kwabena Asamoah-Gyadu (red). (2016). Global Renewal Christianity: Spirit-Empowered Movements – Past, Present, and Future, vol 3: Africa. Charisma House.

Synan, Vinson & Amos Yong (red) (2017). Global Renewal Christianity: Spirit-Empowered Movements – Past, Present, and Future, vol. 4: Europe and North America. Charisma House.

Vondey, Wolfgang (red). (2020). The Routledge Handbook of Pentecostal Theology. Routledge.

Wacker, Grant. (2003). Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture. Harvard University Press.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.