KRI2110

Forskning, metode og design

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Truls Åkerlund
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: 23. august
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Skrive en prosjektbeskrivelse på 1000 ord (40%)
72 timers hjemmeeksamen (60%)

Omfang

24 undervisningstimer, samt seminar- og veiledningstimer etter behov

Arbeidskrav

Delta i to forumdialoger på Moodle

Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studenten en første innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode. Studenten skal bli i stand til å forstå forskningens grunnprinsipper og hvordan man går fra et interesseområde til en relevant problemstilling, og velge en adekvat metode og et relevant materiale. Et viktig mål i studiet er å utvikle studentens evne til å strukturere og skrive en akademisk tekst. Dette inkluderer å presentere logiske argumenter og gi gode grunner for sine påstander. Videre skal emnet gi inngående kunnskap om relevante metoder for datainnsamling, analyse og tolkning. Studenten skal også bli i stand til å skrive en prosjektbeskrivelse som inneholder en litteraturoversikt. Emnet skal også gi studenten innsikt i informasjonssøk, kildekritikk og forskningsetiske problemstillinger. Emnet ligger til grunn for KRI2120 Bacheloroppgave.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

 • kunnskap om veien fra et interesseområde til en vitenskapelig problemstilling
 • kjennskap til metodiske tilnærmingsmåter for datainnsamling, analyse og metode
 • kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 • kjennskap til hermeneutiske, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

.

Ferdigheter

 • evne til å lage en forskningsbeskrivelse og strukturere en vitenskapelig oppgave
 • evne til å formulere forskningsspørsmål på grunnlag av eksisterende forskning
 • evne til å demonstrere akademisk skriveferdighet og sjangerforståelse
 • evne til å finne og vurdere relevant informasjon

.

Generell kompetanse

 • forståelse for forskningsetiske spørsmål
 • evne til å applisere forskningsvitenskap i nye kontekster

 

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Undervisningen består av til sammen 24 undervisningstimer, samt seminar- og veiledningstimer etter behov (på individuelt nivå eller i grupper).

.

Pensumlitteratur

Obligatorisk litteratur er delt i et kjernepensum som leses av alle, samt litteratur som er tilpasset den type oppgave studenten velger å skrive. I tillegg vil det komme fordypningslitteratur og/eller videoforelesninger etter nærmere avtale med faglærer eller veileder. Totalt skal litteraturtilfanget tilsvare omtrent 750 sider.

Kjernepensum

Dalland, O. (2020). Metode og oppgaveskriving (7. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk, ss. 17-224 (208 sider)

Flyvbjerg, B. (2006). “Making Organization Research Matter: Power, Values, and Phronesis” i “The Sage Handbook of Organization Studies” (ss. 370–387). Thousand Oaks, CA: Sage (18 sider)

Johannessen, A., Christoffersen, L., & Tufte, P. A. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utg.). Oslo: Abstrakt forlag, ss. 23-48 (26 sider, kompendium)

Johannessen, L. E. F., Rafoss, T. W., & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Universitetsforlaget, ss. 21-48 (28 sider, kompendium)

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4. utg.). Universitetsforlaget, ss. 15-29 (15 sider, kompendium)

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving: en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm akademisk (100 sider)

+ 350 sider valgfri litteratur avhengig av prosjektbeskrivelse.

Anbefalt fordypningslitteratur

Kvalitativ oppgave

Johannessen, A., Christoffersen, L., & Tufte, P. A. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstrakt forlag, ss. 99-236

 • Alternativt 5. utg (2016): ss. 93-236

Kvantitativ oppgave

Johannessen, A., Christoffersen, L., & Tufte, P. A. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstrakt forlag, ss. 237-358

 • Alternativt 5. utg (2016): ss. 237-388

Teologisk oppgave

Meadoors, G. (Ed.) (2009): Four Views on Moving beyond the Bible to Theology. Grand Rapids: Zondervan.

Porter, S. E. (Ed.). (2018). Evangelical theological method: five views. InterVarsity Press.

Stoke, H. W., & Duke, J. O. (2006). How to Think Theologically (2. utg.). Minneapolis, MN: Fortress

Bibelfag

Gorman, Michael J (2009). Elements of Biblical Exegesis. Grand Rapids, MI: Baker Academic,

Köstenberger, Andreas and Richard Patterson (2011). Invitation to Biblical Interpretation: Exploring the Hermeneutical Triad of History, Literature, and Theology. Kregel Academic.

Historisk oppgave

Howell, Martha and Walter Prevenier (2001). From Reliable Sources: An Introduction to Historical Method. Cornell University. 

Van der Laan, Cornelis. (2010) “Historical Approaches” i Allan Anderson, m.fl. (red), Studying

Global Pentecostalism: Theories and Methods. University of California Press.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.