Opptak av forelesninger / Information regarding recording of lectures

Informasjon om retningslinjer i forbindelse med opptak av digital undervisning

.

Rutiner om streaming og opptak av forelesninger for studenter ved HLT

(English version below)

HLT har på grunn av epidemi funnet det nødvendig å avlyse alle aktiviteter på studiestedet. All undervisning skjer digitalt.

HLT bruker Zoom som løsning for digital undervisning og videomøter. Alle ansatte ved HLT har lisens til å bruke fullversjonen av Zoom, der personvern og sikkerhet er bedre enn i gratisversjonen av Zoom.

Alle forelesningene våren 2020 semesteret ved HLT blir tatt opp og linken publisert som en læringsressurs i det respektive rommet på Moodle.

Det blir tatt opp opptak av bilde/lyd på lærere/gjestelærer og av lyd og navn på studentene.

Det er frivillig for studenter å ha på videokamera under opptak. Standardinnstillingen i Zoom er at video er slått av for studenter, studenten velger dermed selv å aktivere videokamera.  Om du ikke ønske å komme med på opptaket, gjør vi deg oppmerksom på at det blir anledning til å stille spørsmål i pausen/etter forelesningen eller via chat, eventuelt pr e-post direkte til læreren. Lærer kan også legge til rette for andre læringsaktiviteter som ikke blir tatt opp, men krever aktiv deltagelse med videokamera på.

Formålet med streaming og opptak av undervisning ved HLT er:

  • at studentene skal kunne følge og delta i forelesningen digitalt
  • studentene som ikke var til stede under forelesninger kan ha tilgang til det senere
  • å styrke studentens læring ved å gi muligheten til å spille av hele eller deler av undervisningen i etterkant av selve forelesningen.

Opptaket skal ikke benyttes til andre formål uten at det foreligger nytt behandlingsgrunnlag, herunder nytt samtykke. Opptaket deles ikke med tredjeparter.

Opptaket lagres i en kryptert sky hos Zoom.

Det er ikke mulig for studenter å laste ned video.

Opptaket slettes når undervisningen er avsluttet og ordinær eksamen i emnet gjennomført.

Administrator for Moodle / Zoom ved HLT og studenter og lærere i det respektive kurs har tilgang til opptakene.

//

Student Guidelines: Streaming and Recording of HLT lectures

Due to the coronavirus pandemic, HLT has been forced to cancel all on-campus activities and all replace classroom teaching with digital teaching.

HLT uses Zoom as a solution for digital teaching and video conferencing. All HLT employees are licensed to use the full version of Zoom, where privacy and security are better than the free version of Zoom.

All the lectures in the spring 2020 semester at HLT are recorded and the link published as a learning resource in the respective room at Moodle.

Picture and sound are recorded of teachers/guest teachers and sound and student name is recorded of students.

It is optional for students to have their video camera turned on whilst lectures are being recorded. The default setting in Zoom is that student videos are turned off, however the student can choose to activate the video himself/herself. If you do not wish to be included in the recording, please note that it will be possible to ask questions during the break / after the lecture and ia the chat function, or alternatively by e-mail to the teacher. The teacher may also organize other types of online learning activities which will not be recorded but will require active participation with the video camera switched on.

The purpose of streaming and recording teaching at HLT is:

  • that students can follow the lecture digitally
  • that students who were not present during lectures may have access to it later
  • to enhance the student’s learning by providing the opportunity to replay all or part of the teaching after the lecture has ended.

The recording shall not be used for other purposes without a new assessment, or without requiring a new consent. The recording is not shared with third parties.

The recording is stored in an encrypted cloud hosted by Zoom.

It is not possible for students to download videos.

The recordings are deleted when all teaching is completed and the ordinary examination in the course is completed.

The HLT Moodle / Zoom administrator and students and teachers in the respective course have access to the recordings.

.