PAL1020

Kommunikasjon og prekenlære

Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Truls Åkerlund
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart.
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Studenten skal:

 • Gjennomføre en muntlig fremføring inkludert påfølgende gruppeveiledning og egenrefleksjon. 60%. A-F
 • Skrive en oppgave på 2000 ord som drøfter sentrale aspekter ved kommunikasjon og forkynnelse. 40%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer. (Noen av disse kan knyttes til læringsaktiviteter på Moodle).

Arbeidskrav

Deltakelse i tre forumdiskusjoner på Moodle

Emnebeskrivelse

Dette emnet retter søkelyset mot kristen forkynnelse og prosessene som skaper gode forkynnere og kommunikatorer. Studenten vil få praktisk en innføring i ulike prekensjangre og metoder i forberedelse av kommunikasjon. Emnet vil også sette fokus på forkynnerens indre liv og etiske integritet, og hjelpe studenten til å reflektere teologisk omkring Åndens funksjon i kristen forkynnelse. Studenten vil også få mulighet til å delta aktivt i felles refleksjon over hva som er god kommunikasjon gjennom blant annet undervisning, gruppesamtaler og egne framføringer.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kjennskap til modeller, metoder og verktøy for kreative prosesser i forberedelsen av en preken eller et foredrag
 • god kunnskap om ulike kommunikasjons- og prekensjangere, deres oppbygging og viktigste elementer
 • kjennskap til det teologiske grunnlaget for ulike forkynnelsesformer
 • kunnskap om sentrale elementer i retorikk og historiefortelling
 • kjennskap til hvordan forkynnelse kan være transformativ ledelse i samspill med andre elementer i møtet/gudstjenesten, organisasjonens totale praksis og forkynnerens liv.

. Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å forberede og fremføre en preken, foredrag eller presentasjon
 • evne til effektivt å kommunisere med og lytte til tilhørerens språk og interesser
 • forbedret evne til å reflektere praktisk, etisk og teologisk omkring forkynnelse som et element i transformativ ledelse og menighetsledelse

. Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • en lyttende og ydmyk holdning i forhold til tilhørere og forkynnerrollen
 • teologisk og etisk bevissthet i forholdet til kommunikasjonsprosesser
 • mot, glede og lidenskap for å kommunisere autentisk og transformativt

. Undervisningsform

Det legges opp til læring i teori og praksis gjennom en blanding av forelesninger, dialog, erfaringsbasert læring (caseoppgaver og øvelser) og læringsaktiviteter på Moodle. Emnet består av til sammen 48 undervisnings- og treningstimer.

.

Pensumlitteratur

Austnaberg, H. (2023). Leading Through the Sermon. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 10, 500–512. https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.91 sider)

Bruce, K. (2015). Igniting the heart: Preaching and imagination. London: SCM Press, kap. 1 og 5 (64 sider)

Hussey, I. (2015). “The Other Side of the Pulpit: Listener’s Experiences of Helpful Preaching”. Homiletic, 39(2) (18 sider)

Lee, A. (2019). Preaching God’s Grand Drama: A Biblical-Theological Approach. Baker Academic, kap 4-6 (78 sider)

Long, Thomas G. The Witness of Preaching. 3. utgave. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2016, kap 1, 4-7 (168 sider)

Malmström, H. (2016). Engaging the Congregation: The Place of Metadiscourse in Contemporary Preaching. Applied Linguistics, 37(4), 561–582 (22 sider)

Mosdøl, Hallvard Olavson. “Fra tekst til preken: En beskrivelse og drøfting av norske presters prekenforberedende praksis.” Tidsskrift for Praktisk Teologi 30, no. 2 (2013): 21–31. https://doi.org/10.48626/tpt.v30i2.5140  (11 sider)

Nordhaug, H. (2000). Så mitt hus kan bli fullt. Oslo: Luther, ss. 51-78, 130-168 (67 sider. Gratis tilgang fra norske IP-adresser på nb.no)

Quicke, Michael J. (2003). 360 Degree Preaching. Hearing, Speaking, and Living the Word. Baker Academic, kap. 1, 4, 7-11 (115 sider)

Robinson, Haddon W. (2001 eller 2014). Biblical Preaching. The Development and Delivery of Expository Messages. Grand Rapids: Baker Academic, kap. 1-10 (167 sider)

Åkerlund, Truls (2014). “Preaching as Christian Leadership: The Story, the Sermon, and the Prophetic Imagination”. Journal of Religious Leadership, 13(1), 78-98 (20 sider)

Åkerlund, T. (2019). Halen som logrer med hunden: Om pentekostal eskatologi og sosialt engasjement. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 6, 8-13 (6 sider).

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.