PAL2010

Kirkens helbredende tjeneste

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)
Årsenhet i Misjon og Kirke (60 stp)


 • Sted: Stavanger/digitalt
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Bjørn Wang
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Studenten forventes å:

Gjennomføre en 4-timers skoleeksamen. Teller 100% av karakteren i faget. A-F.

Omfang

Våren 24:
36 Undervisningstimer. 12 av disse er lagt til HLT Oslo.

Ved redusert gjennomføring eller HLT kompetansekurs er omfanget 24 undervisningtimer.

Arbeidskrav

 • Minimum 75% oppmøte i undervisningen.
 • Skrive et refleksjonsnotat på 1500 ord basert på relevant observasjon som kan knyttes til pensumlitteraturen og selvvalgt litteratur. Vurderes som bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelse

Emnet PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste gir en praktisk innføring i den helbredende tjenesten, som er en del av den oppgave kirken har fått. Det vil bli gitt en bred beskrivelse av ulike teologiske tilnærminger til temaene helse og helbredelse, og de konsekvenser disse kan ha for en slik tjeneste. Emnet tar også opp diskusjonen mellom legevitenskap og helbredelse ved bønn. Videre vil det bli gitt en praktisk innføring i ulike modeller for forbønn for syke.

.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste skal ha følgende læringsutbytte uttrykt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper

Studenten:

 • har god kunnskap om den nytestamentlige bakgrunnen for menighetens helbredende tjeneste
 • har kunnskap om ulike tilnærminger til menighetens helbredende tjeneste med utgangspunkt i katolsk, evangelikal, liberal og klassisk pentekostal teologi
 • har god kunnskap om nyere pentekostal og karismatisk helbredelsesteologi
 • har praktisk kunnskap til ulike modeller for bønn om helbredelse.

.

Ferdigheter

Studenten:

 • evner å reflektere teologisk over kirkens helbredende praksis
 • kan diskutere teologisk og filosofisk rundt forholdet mellom legevitenskap og helbredelse ved bønn.
 • kan reflektere over forholdet mellom kirkens forkynnelse og dens helbredende tjeneste

.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan integrere et teologisk helhetlig perspektiv på forholdet mellom sykdom og helbredelse, tro og medisinsk forskning.
 • kan vise oppmerksomhet rundt etiske og diakonale sider vedrørende kirkens helbredende tjeneste

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur. Observasjonspraksis relatert til forbønn for syke vil også være en del av undervisningsopplegget.

.

Pensumlitteratur

Andersen, Ø.G. (2020): “Healing and Preaching: The eschatological and legitimizing perspectives on healing constitute a unity that has important implications for the Church.” Scandinavian Journal for Leadership and Theology 7, https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.47, (20 sider)

Andersen, Ø.G. (2023). “Do Healings Confirm the Truth of the Christian Gospel?” Scandinavian Journal for Leadership and Theology 10, https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.87 https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.87 (13 sider)

Brown, C.G. (2012). Testing Prayer. Science and Healing. Cambridge and Oxford: Harvard University Press, s. 64-154, 194-233 og 275-292. (138 sider)

Hanssen, O. (1997). “Bønn for syke – helbredelse ved bønn.” Misjon og teologi 4, 139-154. (16 sider.) Finnes tilgjengelig online: https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/bitstream/handle/11250/161826/mot_4_och.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hiebert, P. (1994). Anthropological Reflections on Missiological Issues. Baker Books, s. 189-202. (13 sider)

Lie, G. (2002). «Helbredelse ved tro: Fra Möttligen til Tulsa. Et historisk overblikk.» Refleks 1/2, s. 3- 19. (16 sider)

MacNutt, F. (1999): Healing. Revised and Expanded. Ave Marie Press, s. 17 – 236. (219 sider)

McIntyre, J (2002). «Healing in Redemption.» Refleks 1/2, s. 20 – 35 (15 sider)

Nygaard, M.R., Austad, A., og Kleiven, T. (2017). «Helende erfaringer og den levende kroppen. Vendepunkopplevelser.» Tidsskrift for Sjelesorg 2, 133-154 (21 sider). Finnes tilgjengelig online: http://hdl.handle.net/11250/2456032

Tangen, K.I.: Kirkens helbredende tjeneste. Hovedfagsoppgave, Menighetsfakultetet 1993. ss. 8 – 168. (160 s.)

Tangen, K.I. (2021). “Healing in the Pentecostal Tradition: A Scandinavian Perspective.” Journal of the European Pentecostal Theological Association 40(2), 124-140 (16 sider). Online: https://doi.org/10.1080/18124461.2021.1954277

Tangen, K.I. (2023). “Integrating Pentecostal Healing and Western Medicine: A Case Study.” Mission Studies 40(1), 68-93 (25 sider)

Turner, M. (1996). The Holy Spirit and Spiritual Gifts. Hendrickson Publishers. s. 278-293 (16 s.)

Wimber, J. (1988). Helbredelse ved kraft. Kvinesdal: Logos forlag, s. 189-196 (7 sider).

Supplerende litteratur

Monsen, M. (1970): Bønnens makt. Har Bibelen et evangelium til de syke? (4. utg.) Lunde Forlag.

Osborn, T. L. (u.å.). Helbrede de syke. Logos, s. 40-54.

Wiggelsworth, S. (1996): Alltid voksende tro. Logos forlag.

Wimber, J. (1988). Helbredelse ved kraft. Logos forlag.

Åleskjær. Å. (1986). Gode nyheter til de syke. Livets ord forlag, s. 85 – 116.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.