PAL2010

Kirkens helbredende tjeneste

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)


  • Sted: Oslo
  • Språk: Norsk

Eksamen

Studenten skal gjennomføre en avsluttende 3 dagers hjemmeeksamen med innlevering på 2500 ord. 100%. A-F.

Omfang

48 Undervisningstimer

24 timer ved HLT kompetasekurs

Arbeidskrav

Skrive et refleksjonsnotat på 1500 ord basert på relevant observasjon som kan knyttes til pensumlitteraturen og selvvalgt litteratur. Vurderes som bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelse

Emnet PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste gir en praktisk innføring i den helbredende tjenesten, som er en del av den oppgave kirken har fått. Det vil bli gitt en bred beskrivelse av ulike teologiske tilnærminger til temaene helse og helbredelse, og de konsekvenser disse kan ha for en slik tjeneste. Emnet tar også opp ulike tilnærminger til sykdom og helse i helsefag. Videre vil det bli gitt en praktisk innføring i ulike modeller for forbønn for syke.

.

Læringsutbytte

Studiet PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste har som målsetning å gi følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studiet skal gi

  • kjennskap til den nytestamentlige bakgrunnen for menighetens helbredende tjeneste
  • kjennskap til ulike tilnærminger til menighetens helbredende tjeneste med utgangspunkt i katolsk, evangelikal, liberal og klassisk pentekostal teologi
  • kunnskap om nyere pentekostal og karismatisk helbredelsesteologi
  • praktisk kjennskap til ulike modeller for bønn om helbredelse.

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens

  • evne til å reflektere teologisk over kirkens helbredende praksis
  • evne til å reflektere teologisk over forholdet mellom tro og helsefag.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi

  • et teologisk helhetlig perspektiv på forholdet mellom sykdom og helbredelse, tro og medisinsk forskning.

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur. Observasjonspraksis relatert til forbønn for syke vil også være en del av undervisningsopplegget.

.

Pensumlitteratur

Andersen, Ø.: Kors eller Herlighet. Oslo: Ansgar 1985. (82 sider)

Andersen, Ø.G. (2020): “Healing and Preaching: The eschatological and legitimizing perspectives on healing constitute a unity that has important implications for the Church” in Scandinavian Journal for Leadership and Theology, Vol. 7, https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.47, (20 pages)

Engeseth, A.: Kirken og de syke. Gyldendahl, 1987, s. 81 – 101. (20 sider)

Hanssen, O.: “Bønn for syke – helbredelse ved bønn.” Misjon og teologi 4 (1997), 139-154. (16 sider.) Finnes tilgjengelig online:

https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/bitstream/handle/11250/161826/mot_4_och.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hiebert, P.: Anthropological Reflections on Missiological Issues. Baker Book House, Grand Rapids, 1994, The Flaw of the Excluded Middle,” s. 407 – 414. (7 sider)

Lie, G.: Helbredelse ved tro: Fra Möttligen til Tulsa. Et historisk overblikk. Refleks 1/2 2002, s. 3- 19. (16 sider)

MacNutt, F.: Healing. Ave Marie Press, 1999/2001, s. 17 – 236. (219 sider)

McIntyre, J.: Healing in Redemption. Refleks 1/2 2002, s. 20 – 35 (15 sider)

Monsen, M.: Bønnens makt. Lunde Forlag, Oslo 1998, s. 9-75.

Tangen, K. I.: Kirkens helbredende tjeneste. Hovedoppgave, Menighetsfakultetet 1993. ss. 8 – 119. (111 s.)

Turner, M.: The Holy Spirit and Spiritual Gifts. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1996. s. 278-293 (16 s.)

Wimber, J. (1986). Power Healing. San Francisco: Harper, pp. 164–171 (7 sider).

Kildelitteratur

Osborn, T. L.: Helbrede de syke. Kvinesdal: Logos. u.år. ss. 40-54. (15 sider)

Wiggelsworth, S.: Alltid voksende tro. Torp: Logos: Kvinesdal. 1976. ss. 7-16, 58-64; 136- 143. (23 sider)

Åleskjær. Å.: Gode nyheter til de syke. Torp: Livets ord forlag, 1986: ss. 85 – 116. (31 sider)

Supplerende litteratur

Wimber, J.: Power Healing. San Francisco: Harper. 1991, ss. 126 – 235 (109 sider)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.