Råd og utvalg » | Høyskolen for ledelse og teologi

Råd og utvalg

Hvordan skolen er organisert

Råd og utvalg

HLT er organisert med ulike råd og utvalg. Dette har vi gjort for at beslutningene vi tar på skolen skal være bredest mulig forankret. De ulike rådene og utvalgene har følgende sammensetning og funksjon:

  • I generalforsamlingen møter eierne. Her godkjennes årsmelding og regnskap i tillegg til at høyskolens styre velges.
  • Høyskolens styre har det overordnede ansvaret i HLT. Her møter studentrepresentant og ansattes representant med fulle rettigheter sammen med representanter for eierne. Rektor har tale-, forslags- og møterett.
  • Læringsmiljøutvalget ved HLT består av studentpastor, en representant for de ansatte og to representanter for studentene. LMU skal delta i evaluering og planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, og gi innspill om alle forhold som berører studentenes studiemiljø.
  • FoU-utvalget består av minst to lærere, forskningsleder og faglig leder og skal på ulike måter stimulere til forskning og utviklingsarbeid ved HLT.
  • Klagenemnda består av en ekstern jurist, to representanter for de ansatte og to studenter og skal behandle klager på enkeltvedtak, som for eksempel utestenging, i tråd med høyskolelovens krav.
  • I tillegg har verneombud og driftsleder faste møter med rektor om saker som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre.