RLE1022

Etikk

Bachelor i teologi og ledelse(180 stp/ECTS)
Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Åse-Miriam Smidsrød
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Skrive en individuell oppgave på 2500 ord eller en gruppeoppgave der hvert gruppemedlem bidrar med 2000 ord. Oppgaven skal presenteres muntlig i klassen. (Studenter med redusert undervisning har ikke obligatorisk muntlig fremføring). 100%. A-F.

Omfang

24 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave 1250 på ord

Kursbeskrivelse

Kurset vil gi en innføring i kristen etikk, hva Bibelen sier om etiske spørsmål og betydningen av det kristne fellesskapet for et etisk liv. Sentrale dyder og normer innenfor den kristne etikken og Den Hellige Ånds rolle i forhold til dette vil bli berørt. Videre vil kurset belyse forholdet mellom allmenn etikk og kristen etikk og presentere forskjellige etiske tilnærmingsmåter. Studiet skal gi studentene hjelp til å drøfte konkrete etiske spørsmål med fokus på aktuelle problemstillinger.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kunnskap om kristen etikk, herunder hva Bibelen sier om etikk og etisk livsførsel
 • kjennskap til forholdet mellom kristen etikk og allmenn etikk
 • kjennskap til ulike etiske tilnærmingsmåter og metoder
 • kjennskap til utvalgte tema innenfor områdeetikken. Dette inkluderer, menneskeverd, familie og samliv, kultur, arbeid og yrke, miljø og forvalteransvar, økonomi og politikk

Ferdigheter

Studiet skal gi

 • evne til å forankre etisk tenking i bibelske verdier.
 • evne til å reflektere etisk over sosiale og kulturelle fenomener
 • evne til å belyse et etisk problem ved hjelp av ulike etiske tilnærmingsmåter

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • forbedret evne til moralsk dømmekraft og god etisk livsførsel.
 • respekt for egen og andres etiske overbevisning

.

Undervisningsform

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, gruppesamtaler og fremlegg av prosjektoppgaver. Undervisningen har et omfang på 24 undervisningstimer.

.

Pensumlitteratur

Heiene, Gunnar, Thorbjørnsen, Svein Olaf (2021): Kristen etikk. En innføring, 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, s.17-229 (312 sider)

Kenyon, H. N. (2019): Ethics in the Age of the Spirit: Race, Women, War, and the Assemblies of God. Eugene, Oregon: Pickwick, kap. 22, s.292-304 (12 sider). (Kompendium).

Stassen, Glen and Gushee, David P. (2016): Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context. 2nd ed. Grand Rapids, Mi: Eerdmans, kap.1-4 (82sider). (DTL)

Supplerende litteratur

Bretherton, Luke (2016): Hospitality as Holiness. Christian Witness Among Moral Diversity. New York: Routledge. (DTL)

Castelo, Daniel (2012): Revisioning Pentecostal Ethics. The Epicletic Community. Cleveland: CPT Press.

Christoffersen, Svein Aage (red) (2011): Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2.ut. Oslo: Universitetsforlaget.

Davis, John Jefferson (2015): Evangelical Ethics. Issues Facing the Church Today. 4nd ed. Phillipsburg: New Jersey: P&R Publishing Company.

Feinberg, J. S and Feinberg, P. D (2010): Ethics for a Brave New World. 2nd ed. Hewton, Ill.: Crossway

Geisler, Norman L. (2010): Christian Ethics; Contemporary Issues and Options. 2nd ed. Grand Rapids, Mi: Barker Academic.

Gill, Robin, ed. (2012): The Cambridge Companion to Christian Ethics. 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Gushee, David P. (2022): Introducing Christian Ethics: Core Convictions for Christians Today. Canton, MI: Front Edge Publishing. DTL.

Hauerwas, Stanley, Willimon, William H. (2014): Resident aliens. Expanded 25th Anniversary Edition. Nashville: Abingdon Press. (DTL)

Hauerwas, Stanley and Wells, Samuel (ed) (2011): The Blackwell Companion to Christian Ethics.  2nd ed. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd. (DTL)

Henriksen, Jan-Olav og Vetlesen, Arne Johan (2006): Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. 3 ut. Oslo: Gyldendal Akademiske.

McClendon, J. W. (2002): Ethics. Systematic Theology . Rev.ed. Nashville: Abingdon Press. (DTL)

Mott, Stephen Charles (2011): Biblical Ethics and Social Change. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. (DTL)

Rae, Scott (2016): Introducing Christian Ethics: A Short Guide to Making Moral Choices. Grand Rapids, Mi.: Zondervan.

Rae, Scott (2018): Moral Choices. An Introduction to Ethics. 4nd ed. Grand Rapids, Mi.: Zondervan. (DTL) 

Wells, Samuel and Quash, Ben (2017). Introducing Christian Ethics. 2nd ed. Oxford: John Wiley & Sons, eBook ISBN 9781119155737 (DTL)

Østnor, Lars (2002): Kan vi argumentere med Skriften i et pluralistisk samfunn i Henriksen, Jan Olav, Heiene, Gunnar og Thorbjørnsen, Svein Olaf (red) Teologi for kirken. Festskrift til Torleiv Austad.Oslo: Verbum forlag, ss. 239-254.

Østnor, Lars (2007): Etisk tenkning. Hvordan drøfte og grunngi i teologisk etikk. Oslo: Tapir Akademiske Forlag.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.