SAM1030

Verdenshistorie

Bachelor i religion og samfunn (180 stp)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Engelsk
 • Emneansvarlig: Tommy Davidsson
 • Andre forelesere: Victor Petrenko
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

 • Gjennomføre en avsluttende 4-timers skoleeksamen. Teller 50%. Vurderes A-F.
 • Utforme en tidslinje for historien til et (selvvalgt) kontinent Tidslinjen skal presenteres for klassen, enten individuelt eller i grupper. Tidslinjen og presentasjonen av denne teller som 50% av sluttkarakteren. Vurderes A-F

Omfang

36 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave på 2500 ord.

Emnebeskrivelse

Emnet SAM1030 har som målsetting å gi en innføring i verdenshistorien med tilnærmet lik vekting mellom Europa, Asia, Nor- og Sør-Amerika, Oseania og Afrika. Hensikten er å balansere den vestlige historiefortellingen som ofte mangler viktige perspektiver, særlig fra det globale sør. En viktig del av studiet er å gjøre rede for forhold og utviklingstrekk i verdenshistorien, med særlig fokus på det 20. århundret.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi kjennskap til:

 • viktige utviklingstrekk og hendelser i verdenshistorien
 • nasjonsbygging, krig og internasjonale forhold i det 20. århundret
 • politiske, religiøse, økonomiske og sosiale faktorer som påvirker samfunnsutviklingen

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til å drøfte viktige hendelser og endringsprosesser i verdenshistorien, spesielt i det 20. århundret
 • evne til å analysere utvikling og sammenhenger i verdenshistorien
 • evne til å balansere, nyansere og problematisere historiografiske fortellinger
 • evne til å reflektere over bruk av teori og metoder

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • forståelse for historiografiske problemstillinger
 • en større forståelse for den ikke-vestlige/globale historieutviklingen
 • evne til å forstå metodiske prinsipper som kjennetegner historieforskningen

.

Undervisningsform

Studiet består av en kombinasjon av interaktiv undervisning, lesing av pensum og skriving av oppgaver. Emnet består av 36 undervisningstimer. Undervisningen skjer både gjennom interaktive forelesninger, analyse av historiske caser og gruppediskusjoner.

.

Pensumlitteratur

Wiesner-Hanks, Merry E. et al. (2017). A History of World Societies (11th edition). Bedford/St. Martin’s. 30-317, 436-467, 498-531, 624-1008. I tillegg 60 selvvalgte sider fra resten av boken.   (NB. Studenter kan også bruke 12. utgave (2021), men må da sørge for å lese kapitlene som samsvarer med oppgitt pensum i 11. utgave).

Supplerende litteratur

Balsvik, Randi Rønning (2010). Det 20. århundrets historie et globalt perspektiv. Akademisk forlag: Cappelen Damm. (310 s.)

Conrad, Sebastian. (2016). What is Global History?  Princeton University Press.

Frankopan, Peter. (2018). Silkeveiene: En ny verdenshistorie. Gyldendal.

Howell, Martha and Walter Prevenier (2001). From Reliable Sources: An Introduction to Historical Method. Cornell University. 

Knutsen, G. W. (2006). Lange linjer i historien. (120s)

Sandmo, Erling. (2014). Tid for historie. En bok om historiske spørsmål.

Wiesner-Hanks, Merry E. (2015). A Concise History of the World. Cambridge University Press.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.