Studieopplegg

Heltid

En heltidsstudent følger et oppsatt studieprogram med 30 studiepoeng per semester. Et bachelorstudium (180 stp/ECTS) ved HLT består av følgende moduler:

 • Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)
 • Årsenhet med obligatoriske ledelsesfag og valgfri emnegruppe (60 stp/ECTS)
 • Praksis (30 stp/ECTS)
 • Fordypning (30 stp/ECTS)

Heltidsstudier er basert på undervisningsblokker cirka annenhver uke. Dette gir god fordeling av undervisningen og rom for eget studiearbeid mellom forelesningene. Husk at du trenger tid til lesing og oppgaveskriving i studiet ditt, ikke bare frammøte til undervisningen! Jevnlige møter med lærerne dine gir dessuten mulighet for mer personlig oppfølging og veiledning. I tillegg får du anledning til å bli godt kjent med dine medstudenter.

Hver studieuke legger vi til rette for åndelige møtepunkter i skoledagen gjennom chapel og feiring av nattverd. Det er frivillig å delta, men det bygger fellesskap og gir deg en mulighet til å praktisere troen din på en konkret måte. Vi bruker gjerne studenter til å lede lovsang, lede samlinger og dele med oss andre. Vår erfaring er at chapel og nattverd har en viktig funksjon for å ivareta den åndelige dimensjonen i studiet.

I samarbeid med studentrådet arrangerer vi også sosiale treff og feiringer. Som heltidsstudent er du en viktig bidragsyter til miljøet ved skolen. Det er også lettere å delta i ulike styrer og råd hvor studentene er representert. På denne måten gir du også et viktig bidrag til studiemiljøet for dem som ikke kan studere på heltid.

Den største fordelen med heltidsstudier – i tillegg til læringsprosess og studentmiljø – er at du ikke blir forsinket i din akademiske framdrift. Det gjør det mulig for deg å komme raskt ut i arbeidslivet eller videre på andre studier. Vi anbefaler heltidsstudier som hovedmodell for alle våre studenter.

Deltid

Vi forstår at det ikke alltid er mulig å studere på heltid, selv om man kunne ønske det. Vi har derfor utformet to alternativer for deg som må ivareta jobb eller andre ting ved siden av studiet:

 

 1. Saktere progresjon
  Du følger vanlig undervisningsopplegg, men har langsommere progresjon. Det betyr rett og slett at du velger færre fag per semester. Du kan justere progresjon underveis, og behøver ikke å låse deg til et bestemt tempo. Vær likevel klar over at Lånekassen krever minimum 50 % progresjon for å gi støtte. Du må altså bestå minst 30 studiepoeng per år.
  .
 2. Redusert undervisning
  På HLT tilbyr vi også en løsning som innebærer mer lesing og jobbing på egen hånd. Du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Disse timene forsøker vi å samle i noen få blokker slik at det er lettere å delta også for deg som har lang reisevei. Du går glipp av en del klassediskusjoner, veiledning og utdyping av pensum, men får til gjengjeld en fleksibel studiehverdag tilpasset jobb og reise. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i emnet/kurset. Oppgaven skal være på 2500 ord per 10 stp eller tilsvarende arbeid bestemt av faglærer. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Ved redusert undervisning kreves 100% oppmøte.

Grunnstudium i kristendom/KRLE er spesielt godt tilrettelagt som deltidsstudium over 2 år. Hvert semester gis det undervisning i emner som til sammen utgjør 15 studiepoeng. De ulike emnene rullerer på en slik måte at etter 2 år har du fullført hele enheten på 60 studiepoeng:

Fjernstudier

Dette alternativet er begrenset og kun tilgjengelig etter særskilt avtale!

HLT gir tilbud om bachelor i teologi og ledelse etter en 90/60/30-modell:

 • 90 poeng:
 • 60 poeng:
 • 30 poeng:

selvstudium og eksamen
ordinære krav som hel-/deltidsstudent praksis som for ordinære studenter

Grunnstudiet og fordypningsdelen (90 stp/ECTS) kan tas etter den såkalte eksamensmodellen. Man har da ingen frammøteplikt, men møter kun til eksamen. Man har heller ikke rett på veiledning eller oppgaveinnlevering, bortsett fra til den avsluttende bacheloroppgaven. Det er imidlertid mulig å få tilgang til undervisningsmaterialet som legges ut på Fronter. Modellen innebærer en svært stor grad av selvstudium, og anbefales kun for studenter med tidligere studieerfaring og anlegg for dette.

Årshenhet i ledelsesfag og valgt emnegruppe (60 stp/ECTS) krever frammøte og deltakelse som for ordinære studenter. Man kan imidlertid velge deltidsløsninger.

Praksisdelen (30 stp/ECTS) tas lokalt i menighet eller på annet praksissted, men krever noen felles teorisamlinger.

Enkeltemner

Det er fullt mulig å ta enkeltstående emner på HLT. For mange kan det å ta et enkeltemne være starten på en bachelorgrad på lang sikt. Andre ønsker kun å fordype seg litt innen et tema.

HLT kompetanse er et deltidstilbud tilrettelagt spesielt for menighetsledere. Deler av grunnstudiet og emner fra menighetsledelse undervises som helge- og/eller kveldssamlinger på HLT eller i samarbeid med lokale menigheter (jf. desentraliserte tilbud under). Nærmere informasjon om tidspunkter, påmelding etc. gis på HLTs nettsider.

HLT kompetanse tilbyr, blant annet, følgende emner:

 • Teologi for det 21. århundre
  KRI1140 Troslære og spiritualitet (10 stp/ECTS)
 • Kristen etikk i møte med dagens samfunn
  RLE1021 Kultur- og samfunnsanalyse (5 stp/ECTS) og RLE1022 Etikk (5 stp/ECTS)
 • Bibelteologi
  KRI1110 Innføring i Bibelen (10 stp/ECTS)
 • Misjonale kirker i det 21. århundre
  PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
 • Misjonale kirker og livslang etterfølgelse
  PAL1150 Misjonale kirker og livslang etterfølgelse (10 stp/ECTS)
 • Å lede i det 21. århundre
  VEL1110 Den verdibaserte endringslederen

Alle våre emner har et omfang på 10 studiepoeng, men kan være bygget opp av flere kurs. Emner på 2000-nivå krever at de relevante emner på 1000-nivå er bestått. Se emnekatalogen for en nærmere beskrivelse av de ulike emnene og eventuelle underliggende kurs.

Hvis du ønsker å innpasse enkeltemner fra HLT i en annen utdanning, må du ta kontakt med det andre studiestedet for en forhåndsuttalelse om innpassing.

Desentralisert tilbud

HLT kan ved behov tilby enkelte av emnene og kursene på studieplanen desentralisert i samarbeid med lokale menigheter nasjonalt eller internasjonalt. Dette gjelder emner som har et praktisk sikte eller berører kirkesamfunnets identitet, som fungerer selvstendig, og som kan fungere som videreutdanning for pastorer og andre menighetsarbeidere.

Studenter som deltar på et desentralisert emne eller kurs, forholder seg til HLTs reglement på samme måte som fulltidsstudenter. De har samme rettigheter som andre studenter med henblikk på bruk av bibliotek og nettbaserte ressurser.

Studentene får også tilgang til Fronter. Gjennom Fronter arrangeres veiledning, prøving og gruppearbeid. Det legges også ut diverse undervisningsressurser som forelesninger, artikler og læringsstier på Fronter.

Det stilles krav til undervisningsfasilitetene. Se HLTs retningslinjer for eksterne lokaler for mer informasjon.