TEO1041

Introduksjon til apologetikk

Bachelor i teologi og ledelse(180 stp/ECTS) 


 • Sted: Bergen (Substans)
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John Daniel Andersen
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Studenten skal:  

 • ha gjennomført 4 timers skoleeksamen i kurset apologetikk. Skoleeksamen vurderes A-F, og teller 100% av karakteren i faget. 

Omfang

20 undervisningstimer (ved HLT kompetansekurs er omfanget 12 undervisningstimer) 

Kursbeskrivelse 

Kurset gir innføring i noen av de mest vanlige motforestillinger mot den kristne tro, og drøfter disse ut fra et kristent ståsted. Dette dreier seg blant annet om problemstillinger som det ondes problem, livets mening, gudsbevis, forholdet mellom vitenskap og tro, og historiske spørsmål angående Bibelens troverdighet. 

 

Læringsutbytte 

En student som har fullført emnet TEO1041 Introduksjon til apologetikk skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten: 

 • har kjennskap til klassiske problemstillinger knyttet til det ondes problem 
 • har kjennskap til eksistensielle problemstillinger og kristen tro 
 • har kunnskap om ulike typer gudsbevis, og debatten om disse 
 • har kjennskap til aktuelle problemstillinger knyttet til Bibelens historiske troverdighet 
 • har kjennskap til debatten om forholdet mellom vitenskapelig forskning og kristen tro 

 

Ferdigheter 

Studenten: 

 • har evne til å reflektere selvstendig over argumenter som er vanlig å fremme for og imot en kristen gudstro 
 • har evne til å foreta drøftelser av disse spørsmålene. 

 

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • har en grunnleggende innsikt i religionsfilosofiske problemstillinger. 
 • har kompetanse til å analysere og møte argumenter mot kristen tro med kritisk distanse og respekt.     

 

Undervisningsform  

Undervisning gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur.  

 

Pensumlitteratur 

Boyd, Gregory A. (2008): Letters From A Skeptic. Colorado Springs, s. 22–232 (210 s.) 

Craig, William L. (2008): Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics. Wheaton, Illinois: Crossway Books, s. 15-25, 29-60, 65-88, 93-103, 106-114, 150–158, 170-181, 189-196; 360-400 (150 s.) 

Hick, John (1977). Evil & the God of Love. 2nd ed. London: The MacMillian Press, s. 265-277, 324-325 (14 s). 

Schaeffer, Francis A. (1990): Trilogy. Leicester: Inter-Varsity Press, s. 93-97 (5 s.).  

Supplerende litteratur 

Andersen, Øyvind G. (2013, 3. utg.): Våg å tenke – våg å tro! Brumunddal: Global MIsjon (øvrige deler av boken, se ovenfor under pensumlitteratur, ca. 145 sider). 

Craig, William L (2008).: Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics. Wheaton, Ill: Crossway. 

Strobel, Lee (1998): The Case for Christ. Grand Rapids, MI. 

Strobel, Lee (2004): The Case for a Creator. Grand Rapids, MI. 

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.