TEO2110

Bibelfortolkning – fordypning

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i teologi (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk

Eksamen

Skrive en eksegetisk oppgave på 2500 ord. Språklig variant: skal inneholde eksegetisk arbeid med originalteksten. 50%. A-F.
Skrive en hermeneutisk oppgave på 2500 ord. Språklig variant skal inneholde hermeneutisk arbeid som også diskuterer originalteksten. 50%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

Presentere eget tekstarbeid i klassen
Delta i gruppearbeid

Forutsetning

KRI1110 (10 stp/ECTS) og KRI1120 (10 stp/ECTS).
Språklig variant forutsetter TEO1010 og TEO1020

Emnebeskrivelse

TEO2110 Bibelfortolkning – fordypning (10 stp/ECTS) bygger på KRI1110 Innføring i Bibelen og KRI1120 Bibelfortolkning og skal gi en videre fordypning innenfor det bibelske materiale. Det fokuseres på nøye eksegese av utvalgte tekster fra NT ved hjelp av et bredt utvalg av bibelvitenskapelige metoder.

Emnet er delt opp i to komponenter som består av eksegese fra:

a) to hovedbrev av Paulus, Romerbrevet og 1 Korinterbrev. Her legges det vekt på Paulus evangelium og forholdet mellom hans jødiske bakgrunn og hans universelle intensjon. Videre vil refleksjoner over Paulus teologi, hans gudsbilde, være sentrale.

b) Lukas’ to skrifter, Lukasevangeliet og Apostlenes Gjerninger. Her legges det vekt på problemstilinger som angår historieskrivningen i Lukas-Acta, fokuset på fattige og marginaliserte, lignelser, og den tidligste kirkens utvikling, og Gudsriket som teologisk tema.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • fordypet kunnskap om samfunnsforhold i den hellenistisk-romerske verden på nytestamentlig tid.
 • fordypet kjennskap til hermeneutiske prinsipper i arbeidet med nytestamentlige tekster.
 • grundigere kjennskap til innledningsspørmålene for de skrifter som de eksegesetekstene er hentet fra.
 • detaljkunnskap om innhold, tankeutvikling og tolkingsproblemer i et utvalg sentrale tekster hos Lukas og Paulus.
 • god kunnskap om brytningene mellom jødisk opphav og universell målsetning i en ekspanderende kirke for jøder og hedninger.
 • god kjennskap til den tidlige kristne bevegelsens misjonsvirksomhet og dennes relasjon til den samtidige kulturen.

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å håndtere tekstkritiske problemstillinger
 • evne til reflektert bruk av nytestamentlig eksegetisk metodikk.
 • evne til selvstendig refleksjon over broken av bibeltekster i dagens teologiske diskurs.
 • evne til kritisk vurdering av moderne oversettelser av Det nye testamente.
 • språklig variant: Evne til selvstendig eksegetisk arbeid med gresk tekstmateriale

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • erfaring i å utlegge greske nytestamentlige tekster.
 • kompetanse til å trekke lærdom fra lesningen av nytestamentlige tekster som kan overføres til formidlingsarbeid i dagens multikulturelle, multietniske og multireligiøse samfunn.

.

Undervisningsform

Undervisningen vil for det meste bestå av interaktive forelesninger, men vil også inneholde oppgaveseminar med studentpresentasjoner av skriftlige arbeider og en drøfting av disse. Undervisningsomfanget er på 48 timer med tillegg av noen timer i gruppearbeid. I gruppearbeidet vil hver deltager eksegere og legge ut en tekst med tanke på formidling i dagens pluralistiske samfunn.

.

Pensumlitteratur

Bibeltekst

Lukas-Acta:

Luk 1:1-4; 4:1-30; 9:51-10:42; kap. 15; kap. 24
Apg. 1:1-11; kap. 2; 10:1-11, 18; kap. 15; 17:16-34; kap. 26

Paulus brev:

1 Kor. kap. 1-2; 11:2-15:11
Rom. kap. 1-11

Bibeloversettelser: NRSV og Norsk Bibel 2011 (Bibelselskapet)

 

Obligatorisk litteratur

Bock, Darrel L. (2012) A Theology of Luke and Acts. Grand Rapids: Zondervan.

Gorman, Michael. (2003) Apostle of the Crucified Lord: A Theological Introduction to Paul & His Letters. Grand Rapids: Eerdmans.

Wegner, Paul D. (2006) A Student’s Guide to Textual Criticism of the Bible: Its History, Methods, and Results. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Supplerende Litteratur

DeSilva, David A. (2004) An Introduction to the New Testament: Context, Methods & Ministry          Formation. Downers Grove, IL. IVP Academic.

Dunn, James D. G. (2006) The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids: Eerdmans.

Mittelstadt, Martin William. (2010) Reading Luke-Acts in the Pentecostal Tradition. CPT Press.

Spencer, F. Scott. (2011) The Gospel of Luke and Acts of the Apostles. IBT. Abingdon.

Turner, Max. (1996) Power from on High: The Spirit in Israel´s Restoration and Witness in Luke-Acts. Journal of Pentecostal Theology Supplement 9. Bloomsbury T&T Clark.

Wenk, Matthias. (2004) Community-Forming Power: The Socio-Ethical Role of the Spirit in Luke-Acts. Bloomsbury T&T Clark.

Wright, N. T. (2015) Paul and his Recent Interpreters. Fortress Press.

Haacker, Klaus. (2003) The Theology of Paul´s Letter to the Romans. New Testament Theology. Cambridge: CUP.

Kuhn, Karl Allen. (2015) The Kingdom according to Luke and Acts: A Social, Literary and Theological Introduction. Baker Academics.

Språklig variant:

Metzger, Bruce. Textual Commentary on the Greek New Testament. 2 ed. Hendrickson, 2005.

Kommentarlitteratur

Ancient Commentary on Scriptures

Bibelverket, Nye Luther Forlag.

Hermeneia Commentaries

New International Commentary on the New Testament (NICNT)

Sacra Pagina

Word Biblical Commentary (WBC)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.