Informasjon ved skoleeksamen

Tid og kandidatnummer for eksamen

Dato og klokkeslett finner du i eksamensoversikt på Moodle. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om disse datoene.
På Self Service finner du kandidatnummer. Studenten bruker nytt kandidatnummer for hver enkelt innlevering / skoleeksamen. Det er studenten sitt ansvar å finne sitt unike kandidatnummer i Self Service for hver enkelt innlevering. Ved skoleeksamen får den enkelte student utdelt kandidatnummer ved registrering.

 .

Registrering og frammøte

Normalt starter eksamen klokken 09.00. Kandidatene skal møte til registrering kl. 08.30. En kandidat som møter etter denne tid, kan ikke regne med å bli registrert. En kandidat som kommer til lokalet mer enn 60 minutter etter oppstart, får normalt ikke gå opp til eksamen. Ved fremmøte i eksamenslokalet må kandidatene kvittere på en liste hos eksamensvakter og framvise studentkort evt. annen gyldig legitimasjon. På kvitteringslisten er angitt kandidatnummer som skal noteres på eksamensbesvarelsen.

 .

Praktisk gjennomføring

Eksamensavviklingen i eksamenslokalet ledes av eksamensvakter. Eksamenskandidatene plikter å rette seg etter eksamensvaktenes instruksjoner.

Yttertøy, vesker, avslåtte mobiltelefoner og eventuelt annet som medbringes til eksamenslokalet, skal plasseres på anvist sted. Under eksamen skal kandidatene ikke ha annet enn studentkort (gyldig legitimasjon), skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen sin.

.

Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen i kristendomsemner:

Bibel (uten notater/anmerkninger/kommentar), synopser, bibelordbøker og rettskrivingsordbøker for moderne språk regnes normalt som tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen. I noen emner/kurs gjelder særskilte regler. Medbragte hjelpemidler kan ha alfabetregister, men må ellers være «rene». Eksamensvakter undersøker medbrakte hjelpemidler. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt. Tillatte hjelpemidler vil bli kontrollert av vakten. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt.

Besvarelsen skal skrives på egne gjennomslagsark som gir kopi. Det skal skrives med blå eller svart kulepenn. Det er kandidatens eget ansvar at alle kopiene er leselige.

Enhver form for kontakt eksamenskandidatene imellom er forbudt under eksamen. Alle spørsmål rettes til eksamensvakt ved å rekke opp hånden. 

Kandidatene kan bare forlate lokalet i følge med en vakt. Hver vakt kan ha med seg inntil to kandidater. Oppholdet ute skal ikke overskride 10 minutter. Det er normalt ingen luftepauser den første timen.

Hovedvakten varsler når det er én time igjen av den ordinære eksamenstiden og når det er 15 minutter igjen av denne.

Det er ikke mulig å levere besvarelsen eller levere blankt før det har gått en time. En kandidat som ønsker å levere blankt skal fylle ut innføringsark. Dette blir registrert som et eksamensforsøk. 

Etter at den ordinære eksamenstiden er ute, er all skriving på selve besvarelsen forbudt (bortsett fra dem som etter søknad har fått innvilget forlenget eksamenstid). Kandidatene har 15 minutter til disposisjon til å fylle ut den øverste delen av hvert innføringsark. Hvert ark skal merkes med kandidatnummer, emnekode, dato, sidetall. Emnekoden står på oppgavearket. Arkene rives fra hverandre, og legges i tre bunker. Den rose kopien kan kandidaten beholde selv. Det gis tegn til vakten når besvarelsen skal leveres. Vakten kontrollerer at alt er gjort på riktig måte. Vakten sjekker at besvarelsen inneholder all nødvendig informasjon (kandidatnummer, emnekode osv.).

Kandidater med PC skal fylle ut og levere framside sammen med utdelt USB-penn som brukes til besvarelsen. Ved innlevering kan kandidaten få skrevet ut ett eksemplar av besvarelsen.

Blir en kandidat syk under eksamen, skal hovedvakten varsles. Kandidater som avbryter eksamen på grunn av sykdom, skal levere sykmelding. Sykmeldingen må være levert studieadministrasjonen eller poststemplet senest tre virkedager etter eksamensdato for å gi anledning til utsatt eksamen. Dersom besvarelsen leveres til sensurering, kan ikke sykdom påberopes.

Ved eventuelt juks under eksamen, blir kandidaten henvist til studieadministrasjonen.{:}{:en}