Oppmøte, sykdom og fravær

Oppmøte
En kandidat som ikke møter til eksamen / ikke leverer oppgaven, registreres som «ikke møtt». Dette teller som et eksamensforsøk.

Sykdom
Sykdom med legeerklæring er vanligvis eneste grunn for å få godkjent utsettelse av eksamen etter avmeldingsfrist. Det skal da leveres legeerklæring. Bare unntaksvis vil andre grunner kunne godkjennes etter søknad.

Dersom en blir syk under eksamen og ikke kan gjennomføre den, skal eksamensvakt varsles, og det skal leveres legeerklæring for å få utsatt eksamen. Utsatt eksamen betyr at man blir automatiskoppmeldt til ny ordinær eksamen samtidig som 1. kontinuasjonseksamen gjennomføres.

Ved sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn i tilknytning til skriftlige oppgaver er hovedregelen at en forlenget innleveringsfrist skal kompensere for antall fraværsdager, men begrenset til 50 % av oppgavearbeidets tidsomfang, 7 dager for Life Essays og 3 uker for terminoppgaven. Se nærmere omtale under de forskjellige eksamens -og oppgaveformer. Legeerklæring eller annen dokumentasjon av gyldig fravær må være datert senest 3 -tre -virkedager etter eksamen og må være HLTs administrasjon i hende innen 7 syv -virkedager etter eksamens-/innleveringsdato, med mindre dette er umulig eller urimelig vanskelig.