Fusk

Besittelse av hjelpemidler som er i strid med eksamensreglementet eller kurs-/emnebeskrivelsens bestemmelser, blir ansett som forsøk på fusk. Dersom studenten har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamensoppgavene er utlevert, blir det behandlet som fusk.

Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen kan være kopiering eller avskriving uten henvisninger (plagiat). Dette gjelder også dersom besvarelsen er preget av manglende selvstendighet i arbeidet, f.eks. fordi besvarelsen er svært lik en annen/andre besvarelser, eller fordi den er skrevet av andre enn studenten.

Samme regler gjelder for oppgaveskriving for øvrig.

HLT behandler forsøk på fusk i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, § 4-7 og § 4-8. Forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamensresultatet og utestengning fra institusjonen i ett eller to semestre.