{:no}Huskeliste for nye studenter{:}{:en}Checklist for new students{:}

{:no}Takke ja til studieplassen:
Husk å bekrefte studieplassen via e-post til opptak@hlt.no innen fristen. Dette er den endelige bekreftelsen på at du takker ja til studieplass ved HLT.

.

Få tilgang til Self Service / Moodle:
Etter du har takket ja til tilbudet, får du en e-post med brukernavn og passord. Dette gir deg tilgang til Self Service og Moodle fra 1. august (for høstsemesteret) eller 1. januar (for vårsemesteret).

Husk å sjekke spamfilteret ditt, om du ikke har mottatt e-posten.

.

Betal semesteravgift:
Betalt semesteravgift gir deg studierett, adgang til å gå opp til eksamen og lånerett på HLTs bibliotek. Betaler du ikke studieavgiften innen fristen, kan du miste studieplassen og retten til å gå opp til eksamen.
Faktura sendes pr e-post. Ta kontakt med Annka Lillejordet om du mangler faktura eller har spørsmål til fakturaen.

.

Har du søkt Lånekassen om lån og stipend?: 
Husk at du må ha betalt semesteravgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.

.

Få studentbevis:
Alle nye studenter skal møte opp personlig ved skolen for å registrere seg i løpet av oppstarts uken. Studenter som tar minimum 15 studiepoeng pr. semester vil få utstedt et studentbevis. Studentbeviset er en legitimasjon som viser at innehaver er student ved HLT og benyttes bl.a. som identifikasjon ved eksamen, for å få studentrabatter ved reiser osv. Studentbeviset leveres via appen (Kortfri) som kan lastes ned på mobilen fra App Store eller Google Play. (www.kortfri.no)

Ved registrering må studenter tar med seg følgende:

  • Gyldig legitimasjon med bilde (f.eks. pass, førerkort)
  • Originale attester (sjekk infobrevet du får før semesterstart for nærmere informasjon om dette)
  • Semesteravgift må være betalt, samt SiO/SiS avgifter.

.

Moodle:
Som student får du tilgang til Moodle. Moodle er skolens intranett hvor studieinformasjon og løpende informasjon legges ut. I tillegg er det i systemet lagt opp til innleveringer, eksamener, klasseromsinteraksjon og løpende dokumentarkiv i de enkelte kurs. Ved studiestart vil studentene få opplæring i bruk av Moodle. Studenten er forpliktet til å gjøre seg kjent med bruken av Moodle, samt delta i utvekslinger i de enkelte kurs.

.

Hold deg oppdatert:
Enhver student ved HLT plikter å gjøre seg kjent med gjeldende reglement om studier og eksamen ved HLT. Videre plikter studenten å sette seg inn i studieplaner, kursbeskrivelser, eksamensplaner, rutiner for eksamen, regler for behandling av fusk og nødvendige forutsetninger for å gå opp til eksamen. Regler, planer og rutiner finnes tilgjengelig på våre nettsider og på Moodle i ”Skolens fellesrom”.{:}{:en}Accept the study
Remember to verify study via e-mail or reply slip by the deadline. This is the final confirmation that you will be studying at HLT.

 

Get access to Self service and Fronter
After you have accepted the study you will receive an email with your username and password. This gives you access to Self-Service and Fronter. It will be sent to the email you have registered or used when you applied for admission. Remember to check your spam filter, if you have not received the email.

 

Pay tuition
The semester fee gives you the right to study, permission to take the exam and lending rights at HLTs library. If you do not pay tuition fees by the deadline, you may lose the study place and the right to take the exam.
Invoices are sent by e-mail. Contact Georgeta Sigland if you lack invoice or have questions about the billing.

 

Have you applied to the Student Loan Fund for loans and grants?
Remember that you must have paid the semester fee to be paid the loan from the Loan Fund.

 

Get student ID
Upon request to the school administration the student will be assigned a student ID. Personal attendance is required. This certificate is issued to students who take at least 15 credits per. semester. The card is an ID showing that the holder is a student at HLT and is for example used as identification at examination, to get student discounts on travel, etc.. For the student certificate to be valid, the tuition must have been paid and a sticker from SIO must be glued on back of the card. This is obtained at HLTs administration.

 

Fronter
As a student, you get access to Fronter. Fronter is the school’s intranet where survey data and information is published. In addition, the system envisaged submissions, exams, classroom interaction and ongoing document archive in the individual courses. At study start students will be trained in the use of Fronter. Students are required to familiarize themselves with the use of Fronter, and to participate in exchanges in the individual courses.

 

Stay informed
All students at HLT obliged to familiarize themselves with the prevailing regulations governing studies and examinations at HLT. Moreover student has an obligation to familiarize themselves with the curricula, course descriptions, examination schedules, procedures for examinations and rules for dealing with cheating and prerequisites to take the exam. Policies, plans and procedures are available on our website and on Fronter in «School’s common room.»{:}