Kontinuasjon

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått eller som av andre årsaker (på grunn av sykdom ikke kan gå opp til eksamen og/eller ikke å ha meldt seg av innen avmeldingsfristen) ikke har avlagt tidligere ordinære eksamener, vil bli automatisk oppmeldt til første kontinuasjonseksamen i henhold til studieprogrammet.

NB!
Studenter er selv ansvarlig for å melde seg på til andre og tredje kontinuasjonseksamen innen angitte frister.

 

Hvor mange ganger kan jeg ta opp igjen en eksamen?

Man kan kun gjennomføre maksimalt tre – 3 – eksamensforsøk i samme kurs.

Et eksamensforsøk regnes som gjennomført selv om studenten ikke leverer oppgaven eller møter opp til skriftlig/muntlig eksamen. Når en student har brukt 3 eksamensforsøk i samme emne, må hele emnet/kurset tas om igjen før ny eksamen kan avlegges.

.

Når og hvor ofte avholdes kontinuasjonseksamen? 

Kontinuasjonseksamener avholdes normalt i påfølgende semester. I oktober for høstsemesteret og i mars for vårsemesteret.

NB!
Fullføringsfristen for å gjennomføre eksamen i et emne er 1,5 år etter at man fulgte undervisningen i emnet.

Eksempel: hvis du fulgte kurset i løpet av våren 2018, kan kontinuasjon senest gjennomføres høsten 2019.

.

Kan jeg forbedre karakter?

Dersom du ønsker å forbedre karakteren, kan du gjøre dette ved neste kontinuasjonsperiode. Oppmeldingen gjøres via e-post til eksamen@hlt.no.Ved forbedring av karakter, blir beste karakter påført vitnemålet. Vennligst vær oppmerksom på at det er avgifter knyttet til oppmelding til kontinuasjonseksamen. Se Semesteravgift.

.

Hva koster det å kontinuere?

Kontinuasjonseksamener belastes med en avgift, dersom det ikke tidligere er dokumentert gyldig fravær fra eksamen innen angitte frister eller du tidligere har meldt deg av eksamen innen angitte frister.

Det betales en kontinuasjonsavgift kr. 800,- per eksamen.

NB! kontinuasjon av bacheloroppgave koster kr. 1600,-

.

Hvilken karakter blir stående på vitnemålet?

Dersom du kontinuerer samme eksamen (samme eksamenskode) flere ganger vil alltid den beste karakteren bli påført ditt vitnemål.

.

Frist for påmelding til eksamen

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

 

Frist for avmelding av eksamen

  • 1 måned før eksamens- og innleveringsdato.

Dett gjelder både ordinær og 1. kontinuasjonseksamen.