Kontinuasjon

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått eller som av andre årsaker (på grunn av sykdom ikke kan gå opp til eksamen og/eller ikke å ha meldt seg av innen avmeldingsfristen) ikke har avlagt tidligere ordinære eksamener, vil bli automatisk oppmeldt til første kontinuasjonseksamen i henhold til studieprogrammet.

NB!
Studenter er selv ansvarlig for å melde seg på til andre og tredje kontinuasjonseksamen innen angitte frister.

 

Hvor mange ganger kan jeg ta opp igjen en eksamen?

Man kan kun gjennomføre maksimalt tre – 3 – eksamensforsøk i samme kurs.

Et eksamensforsøk regnes som gjennomført selv om studenten ikke leverer oppgaven eller møter opp til skriftlig/muntlig eksamen. Når en student har brukt 3 eksamensforsøk i samme emne, må hele emnet/kurset tas om igjen før ny eksamen kan avlegges.

.

Når og hvor ofte avholdes kontinuasjonseksamen? 

Kontinuasjonseksamener avholdes normalt i påfølgende semester. I oktober for høstsemesteret og i mars for vårsemesteret.

NB!
Fullføringsfristen for å gjennomføre eksamen i et emne er 1,5 år etter at man fulgte undervisningen i emnet.

Eksempel: hvis du fulgte kurset i løpet av våren 2018, kan kontinuasjon senest gjennomføres høsten 2019.

.

Kan jeg forbedre karakter?

Dersom du ønsker å forbedre karakteren, kan du gjøre dette ved neste kontinuasjonsperiode. Oppmeldingen gjøres via e-post til eksamen@hlt.no.Ved forbedring av karakter, blir beste karakter påført vitnemålet. Vennligst vær oppmerksom på at det er avgifter knyttet til oppmelding til kontinuasjonseksamen. Se Studieavgift.

.

Hva koster det å kontinuere?

Kontinuasjonseksamener belastes med en avgift, dersom det ikke tidligere er dokumentert gyldig fravær fra eksamen innen angitte frister.

Det betales en kontinuasjonsavgift kr. 800,- per eksamen.

NB! kontinuasjon av bacheloroppgave koster kr. 1600,-

.

Hvilken karakter blir stående på vitnemålet?

Dersom du kontinuerer samme eksamen (samme eksamenskode) flere ganger vil alltid den beste karakteren bli påført ditt vitnemål.

.

Frist for påmelding til eksamen

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

 

Frist for avmelding av eksamen

  • 1 måned før eksamens- og innleveringsdato.

Dett gjelder både ordinær og 1. kontinuasjonseksamen.