KRI1110 HLT Kompetanse-kurs

Innføring i Bibelen

Grunnstudium i kristendom/KRLE  (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


  • Sted: HLT Stavanger
  • Språk: Norsk
  • Emneansvarlig: John Daniel Andersen og Tommy Davidsson
  • Søknadsfrist: 15. september
  • Oppstart: 1. oktober
  • Etter 15. september er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Skrive en oppgave på 2000 ord i KRI1111 Innføring i Det gamle testamentet. 50%. A-F.
Skrive en oppgave på 2000 ord i KRI1112 Innføring i Det nye testamentet. 50%. A-F.

Omfang

24 timers undervisning (obligatorisk oppmøte)
4 lørdager med 6 timer hver lørdag.

HLT kompetanse

Dette faget går som et HLT kompetanse-kurs høsten 2022. Det betyr at det er et spesialtilpasset tilbud som enkelt kan tas ved siden av full jobb, med undervisning på utvalgte dager.

Vi tar forbehold om at enkeltemner på HLT må ha et minimum antall studenter for at vi skal gjennomføre. Administrasjonen gjør en vurdering ca. 2 uker i forkant av søknadsfristen, og har deretter løpende opptak frem til det ikke er flere ledige plasser.

Emnebeskrivelse

Emnet Innføring i Bibelen skal gi en oversikt over historiske og kritiske innledningsspørsmål og sentrale tema i GT og NT, og gjennom dette forberede for videre studier i bibelvitenskap.

Undervisningen i emnet fordeles på kursene Innføring i Det gamle testamentet (5 stp/ECTS) og Innføring i Det nye testamentet (5 stp/ECTS). Emnet danner grunnlag for emnene KRI1120 Bibelfortolkning og TEO2110 Bibelfortolkning – fordypning. Emnet er også et generelt redskapsfag som blir viktig både under fordypningen i kristendom og som en del av den generelle bibelteologiske bevisstheten i tilknytning til de ulike emnene.

Under er lenker til spesifiserte kursbeskrivelser for hvert enkelt kurs. Her finnes læringsutbytte, undervisningsformer, pensumlitteratur og evaluering nærmere beskrevet.

.

KRI1111 Innføring i Det gamle testamentet
KRI1112 Innføring i Det nye testamentet

.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.