KRI1111 - HLT kompetanse-kurs

Innføring i Det gamle testamentet

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Stavanger
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John Daniel Andersen og Tommy Davidsson
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: 1. oktober
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Skrive en oppgave på 2000 ord. A-F.

Omfang

24 undervisningstimer
4 lørdager med 6 timer hver lørdag.

HLT kompetanse

Dette faget går som et HLT kompetanse-kurs våren 2022. Det betyr at det er et spesialtilpasset tilbud som enkelt kan tas ved siden av full jobb, med undervisning på utvalgte dager.

Vi tar forbehold om at enkeltemner på HLT må ha et minimum antall studenter for at vi skal gjennomføre. Administrasjonen gjør en vurdering ca. 2 uker i forkant av søknadsfristen, og har deretter løpende opptak frem til det ikke er flere ledige plasser.


Emnebeskrivelse

Kurset gir en grunnleggende introduksjon til Det gamle testamentets bøker. Både historiske og litterære aspekter ved tekstenes tilblivelse og egenart introduseres. Et hovedanliggende vil være å plassere tekstene i sin historiske og litterære kontekst i oldtidens Midtøsten. Følgende tematiske hovedlinjer studeres mer inngående: skapelse, exodus, lov, Davidsideologi og profetisme. Det legges særlig vekt på eksiltiden og den påfølgende histories rolle i nedskrivningen av en stor del av Bibelens bøker.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kjennskap til Det gamle testamentets oppbygning, dets ulike bøker og teologiske hovedlinjer
 • kjennskap til Det gamle testamentets tilblivelsesprosess (litterært og kanon)
 • kunnskap om historiske særtrekk ved Det gamle testamentets samtid.
 • Kunnskap om den historiske, profetiske og poetiske litteraturen i Det gamle testamentet.
 • kunnskap om særpreg ved narrative og poetiske tekster i Det gamle testamentet.

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å lese Det gamle testamentet som del av en historisk virkelighet.
 • evne til å skille mellom historisk og poetisk litteratur, og forstå forskjellen mellom dem.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • forståelse for forholdet mellom tekst og utlevd virkelighet i historiske tekster.
 • forståelse for sammenhengen mellom form og innhold i religiøse tekster
 • økt forståelse for hvordan sjanger påvirker tolkning av tekster.

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av

 • interaktive forelesninger i emne
 • eget studium av faglig litteratur og annen ressurslitteratur
 • en skriftlig oppgave på 2000 ord
 • seminar

.

Pensumlitteratur

Bibelen

Det forventes at studenten leser hoveddeler av Det gamle testamentet. I løpet av terminen skal minst følgende tekster leses: Genesis, Exodus, Josva, 1 og 2 Kongebok, Salmene, Ordspråkene, Nehemja, Jesaja, Daniel, Hosea, Amos. På norsk brukes bibelselskapets Bibel 2011, på engelsk brukes NRSV.

Obligatorisk litteratur

Longman III, Tremper and Raymond B. Dillard. Eds. Introduction to the Old Testament. IVP, 2007.

Supplerende Litteratur

Arnold, Bill T. and Bryan E. Beyer. Readings from the Ancient Near East: Primary Sources for Old Testament Study. Baker Academic, 2002.

Cline, Eric. H. Biblical Archaeology: A Very Short Introduction. Oxford: OUP, 2009.

Hoerth, Alfred. Archaeology and the Old Testament. Baker Academic, 2009.

Hvalvik, Reidar og Stordalen, Terje: Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Det Norske Bibelselskap, Oslo 1999. Det som handler om GT.

Aharoni, Yohanan. Et. Al. The Macmillan Bible Atlas. London: Macmillan, 1993.

eller Curtis, Adrian. Oxford Bible Atlas. 4 ed. Oxford: OUP, 2009.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.