KRI1112 - Oslo

Innføring i Det nye testamentet

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: john Daniel Andersen og Tommy Davidsson
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

En firetimers (4 t) skoleeksamen. A-F.
(Dersom KRI1112 gjennomføres som kompetansekurs vil eksamensformen være en oppgave på 2000 ord. A-F.)

Omfang

24 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave 1250 ord

Kursbeskrivelse

Kurset KRI1112 Innføring i Det nye testamentet gir en oversikt over sentrale tema i alle det nye testamentets bøker. Det vil bli gitt en innføring i skriftenes innhold, sjangre, forfatterskap, hensikt, og mottakergruppe.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Kjennskap til sentrale tema i de nytestamentlige skriftene. Dette inkluderer:

 • kjennskap til de nytestamentlige bøkers oppbygning og kjernebudskap.
 • kjennskap til de litterære sjangere i NT: Evangelium, historieverk, brev og apokalypse.
 • kjennskap til Det nye testamentes tilblivelsesprosess, herunder det synoptiske problem og kanon.
 • kjennskap til sentrale tema i evangeliene og i Apostlenes gjerninger i lys av historiske problemstillinger.
 • kjennskap til sentrale tema i paulusbrevene og johannesskriftene i lys av historiske problemstillinger.

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å reflektere over budskapet i NTs enkeltskrifter i forhold til NT som helhet.
 • evne til å lese Det nye testamentet som del av en historisk virkelighet.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • forståelse for forholdet mellom tekst og utlevd virkelighet i religiøse kontekster.
 • forståelse for sammenhengen mellom form og innhold i religiøse tekster.
 • forståelse for forholdet mellom religiøse vitnesbyrd og historisk forskning.

 .

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av

 • interaktive forelesninger i emnet,
 • eget studium av faglig litteratur og annen ressurslitteratur
 • seminar.
.

Pensumlitteratur

Bibelen

Alle bøkene i Det Nye Testamentet skal leses. På norsk brukes bibelselskapets Bibel 2011, på engelsk brukes NRSV.

Obligatorisk litteratur

Burge, G. M., & Green, G. L. (2020). The New Testament in Antiquity: A Survey of the New Testament within Its Cultural Contexts (2nd ed.). Grand Rapids, Mich.: Zondervan Academic. Side 16-18 og 131-569. (438 sider)

Sidetall som gjelder fra tidligere utgave av samme bok:

Burge, Gary M., Cohick, Lynn H. and Green, Gene L. (2009). The New Testament in Antiquity. A Survey of the New Testament within its Cultural Contexts. Grand Rapids, Mich.: Zondervan. Side 16-18 og 107-456.

Supplerende litteratur

Hvalvik, R. og T. Stordalen. 1999. Den store Fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Oslo: Det Norske Bibelselskap. Det som handler om NT.

Elwell, Walter A. and Yarbrough, Robert W. 2013. Encountering the New Testament: a historical and theological survey. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic.

Barrett, C. K. New Testament Background: Selected Documents. Revised and Expanded. HarperOne, 1995.

Carson, D. A., Leon, Moo, Douglas J. An Introduction to the New Testament. Zondervan, 2005.

McRay, John. Archaeology and the New Testament. Baker Academic, 2008.

Skarsune, O., In the Shadow of the Temple. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002.

Johnstad, Gunnar: Evangeliesynopse. Oslo: Det norske bibelselskap, 2008.

Aland, Kurt (ed): Synopsis of the Four Gospels, United Bible Societies, 1985, eller Hendrickson Publishers, 2007

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.