KRI2050

Misjon i globalt perspektiv

Årsstudium i misjon og kirke (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Stavanger
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Bjørn Wang
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Studenten skal:

 • presentere en case-study for klassen, få respons, og levere en tekst på 1500 ord. 50%. (A-F)
 • skrive en oppgave på 2500 ord ut fra en problemstilling fastsatt av faglærer. 50%. (A-F)

Omfang

8 timer hver helg, 3 timer fredag kveld (18-21) og 5 timer lørdagene (10-15). Totalt 24 undervisningstimer.

Datoene er som følger:

 • 16. – 17. februar
 • 8. – 9. mars
 • 12. – 13. april

Arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte på undervisning

Emnebeskrivelse

Emnet ser på de store endringene som har skjedd i den verdensvide kirken i løpet av de siste hundre årene, og adresserer samtidens missiologiske utfordringer fra et globalt og pentekostalt/karismatisk ståsted. Kurset søker å gi en bredere forståelse for Den hellige ånds virke i verden, både ved å diskutere pinsekarismatikkens vektlegging av Åndens utrustning til tjeneste, og belyse hvordan en pneumatologisk orientert misjonstenkning forholder seg til andre religioner.  Globalisering og migrasjon – og de utfordringene og mulighetene disse utviklingstrekkene innebærer for misjon hjemme og ute – diskuteres også. Perspektiver rundt korttids- og langtidsmisjon belyses. At den verdensvide kirkens tyngdepunkt nå befinner seg i Det globale sør bli tillagt vekt.

Det er en fordel at PAL1140 Misjon, kirke og samfunn er fullført på forhånd, ettersom det bibelske og teologiske grunnlaget for misjon, samt utfordringer knyttet til misjon og samfunnsutvikling i Vesten, tas opp der.

.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet KRI2050 Misjon i globalt perspektiv skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper

Studenten:

 • har oversikt over viktige endringer og utfordringer for den verdensvide kirken i det tjueførste århundret, herunder dens tyngepunktforflytning til Det globale sør
 • kjenner til pinsekarismatikkens rolle i den globale misjon, herunder viktige kjennetegn ved pentekostal misjonstenkning
 • har kunnskap om ulike perspektiver på forholdet mellom misjon, diakoni og andre religioner (religionsteologi)
 • har bred kunnskap om hvordan kirken har forstått misjonsoppdraget opp gjennom historien

 

Ferdigheter

Studenten:

 • viser forståelse og respekt ulike teologiske tradisjoners beskrivelse av Den hellige ånds rolle i misjon og evangelisering
 • kan reflektere kritisk over eget teologisk ståsted og føre dialog med mennesker som tilhører annen konfesjon, religion eller livssyn
 • kan drøfte hvilke muligheter og utfordringer globalisering og migrasjon innebærer for kirken nasjonalt og internasjonalt
 • evner å omsette teologiske og strategiske perspektiver på misjon i praksis

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • viser større engasjement og forståelse for kristen, global misjon
 • utvikler større respekt for ulike kulturer, livssyn, verdensbilder og tradisjoner
 • viser forståelse for hvordan samfunnsendringer og konfesjonell identitet påvirker kristen misjon
 • kan både verdsette og kritisk reflektere over pinsekarismatikkens rolle i global misjon

.

Undervisningsform

Emnet struktureres gjennom forelesninger, klasseromsdiskusjoner, gruppearbeid og oppgaveløsning.

.

Pensumlitteratur

Anderson, A. (2010). “Patterns in Pentecostal and Charismatic Missions”. I M. S. Mogensen (red.), Den pentekostale bevægelse (19). København: Unitas Forlag, ss. 9-28 (20 sider)

Dahl, Ø. (2006). «Misjon som kommunikasjon i en globalisert verden». I T. Strandenæs (Red.), Misjon og kultur: festskrift til Jan-Martin Berentsen (s. 259–271). Stavanger: Misjonshøgskolens forlag, ss. 259-271 (13 sider)

Engelsviken, T., Lundeby, E., & Solheim, D. (red.)(2011). The Church Going Glocal: Mission and Globalisation (Bd. 6). Oxford, UK: Regnum Books, ss. 51-110 (60 sider)

Fotland, R. G. (2014). «Migrasjon og den misjonale kirke: Kan dagens kirke hente inspirasjon fra amerikansk metodisme på 1800 tallet?» Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, (1), 39–58 (20 sider)

Kim, Kirsteen (2008). «Discerning the Spirit: the first act of mission». Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 62, nr. 1, ss. 3-22 (20 sider)

Ma, W., Kärkkäinen, V.-M., & Asamoah-Gyadu, J. K. (Eds.). (2014). Pentecostal Mission and Global Christianity (Vol. 20). Oxford: Regnum Books, pp. 1-65, 87-105, 182-206, 272-292 (131 sider).

Nikolajsen, J. B., Haug, K. S., Thoresen, F.-O., & Eskilt, I. (Red.). (2021). Missiologi: En innføring.       Cappelen Damm Akademisk, ss. 97-172, 186-203, 215-230, 273-335, 348-363 (189 sider).

Pocock, M., Van Rheenen, G., & McConnell, D. (2005). The Changing Face of World Missions: Engaging Contemporary Issues and Trends. Grand Rapids, MI: Baker Academic, ss. 21-245 (225 sider)

Zehner, E. (2013). «Short-Term Missions: Some Perspectives from Thailand”. Missiology 41, nr. 2 ss. 130-145 (15 sider).

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.