KTR1010

Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Halvårsstudium i konflikttransformasjon (30 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk (og evt. engelsk)
 • Emneansvarlig: Thomas Dorg
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

skrive en oppgave på 3000 ord som bygger på analyse og drøfting av en konflikt. Studentene tar utgangspunkt i en konflikt de kjenner fra eget liv eller media og beskriver den aktuelle konflikten. Det skal redegjøres for synspunkter fra begge parter i konflikten. Deretter analyseres konflikten og oppgaven avsluttes med en drøfting av hvordan konflikten kan håndteres med utgangspunkt i teori. 100%. A-F.

Omfang

36 undervisningstimer

Arbeidskrav

Muntlig presentasjon av oppgave

Emnebeskrivelse

Emnet går i dybden på konfliktforståelse i et moderne samfunnsperspektiv. Konflikter på ulike nivåer blir sammenlignet og analysert for å identifisere felles trekk og muligheter for konflikttransformasjon. Gjennom ulike konfliktmodeller og analyse vil emnet belyse konflikters grunnleggende dynamikk gjennom eskalering og de-, religion og ideologi. Emnet belyser hvordan migrasjon, tradisjonelle medier og sosiale medier eskalering. I forståelse av konflikters natur ligger det viktig kunnskap om hvordan konflikter kan transformeres. Emnet undersøker hvordan konflikter i dagens samfunn transcenderer nasjonalitet, etnisiteter viktig for å forstå hvordan lokale og globale konflikter henger sammen.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • bred kunnskap om konflikters egenart. Dette inkluderer kunnskap om ulike faser og sykluser i en konflikt og kjennskap til ulike typer av konfliktdynamikk på mikro og makronivå.
 • god kjennskap til grunnleggende konfliktteoretiske modeller, metoder og verktøy for konstruktiv inngripen i faktiske konflikter og til årsaksanalyse av konflikter.
 • kunnskap om konflikters årsaker og ringvirkninger lokalt og globalt.

.

Ferdigheter

Studiet skal gi…

 • evne til effektivt kommunikasjon og dialog med annerledes tenkende.
 • evne til å kartlegge konflikter og foreslå eller gjennomføre tiltak som de-eskalerer konflikten.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi…

 • deltageren en god forståelse av konfliktdempende kommunikasjon, empatisk lytting og dialog.
 • økt bevissthet om egen og andres væremåte i konfliktsituasjoner der de selv er del av konflikten.

.

Undervisningsform

Det vil være ulike læringsformer med forelesninger, dialog, refleksjoner i plenum, samt gruppeøvelser.

.

Pensumlitteratur

Collier, Paul (2015), Exodus. Immigration and Multiculturalism in the 21st Century. Penguin

Press. UK. (Kap. 1-10, 206 s.)

Ekeland, Tor Johan (2014), 2. utgave, Konflikt og konfliktforståelse. For helse- og sosialarbeidere.

Gyldendal Akademisk, Oslo (Kap. 6, 24 s.)

Fisher et al. (2000, 3. utg.), Working with Conflict. Skills and Strategies for Action. Zed Books.

London. New York. (Kap. 2, 20 s.)

Galtung, Johan (2003), Både og. Kagge Forlag. Oslo. (s. 102-111, 9 s.)

Glasl, Friedrich (1999), Confronting Conflict. A first-aid kit for handling conflict. Hawthorn Press,

Gloucestershire. (s. 71-106. 35 s.)

Miall et al. (2011, 3. utg.), Contemporary Conflict Resolution. Polity Press. Cambridge (s. 3-34. 31 s.)

Moisi, Dominique (2010), Geopolitics of Emotion. How Cultures of Fear, Humiliation and Hope are

Reshaping the World. Anchor Books. US. (s. 1-122, 121 s.)

Lederach, John Paul (2003), The Little Book of Conflict Transformation. Good Books. Intercourse. (s. 3-71. 68 s.)

Lederach, John Paul (2004), The Moral Imagination. The Art and Soul of Building Peace. Oxford

University Press. Oxford, New York. (s. 3-180. 177 s.)

Rogers, Paul (2010 3. utg.), Losing Control. Global Security in the Twenty-First Century. Pluto

Press. London. New York. (s.1-10, 119-184. 75 s.)

Rosenberg, Marshall (2006), Ikkevolds kommunikasjon. Empatisk kommunikasjon – et språk for

livet. Arneberg Forlag. (ca. 80 s.)

Film

Promises, Oskar-nominert film fra 2001

Supplerende litteratur
Huntington, Samuel (1996), The Clash of Civilizations. And the Remaking of World Order. Simon & Schuster. London.

Hylland Eriksen, Thomas (red.) (1997), Flerkulturell forståelse. Kap. 3 Identitet. TANO Aschehoug. Oslo.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.