KTR1020

Mekling og dialogarbeid

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Halvårsstudium i konflikttransformasjon (30 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Thomas Dorg

Eksamen

Skrive en praksisrapport på 1000 ord (bestått, ikke-bestått) og en skriftlig oppgave på 2000 ord (Gjelder studenter som har veiledning og observasjonspraksis som en del av studiet). (100%). A-F.

eller:

Spille og redigere en egenprodusert film som viser en meklingsprosess (10-20 minutter) med et tilhørende refleksjonsnotat på 1000 ord. (100%) A-F.

Omfang

36 undervisningstimer (pluss obligatorisk veiledning)

Forutsetning

KTR1010 Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon

Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg konflikttransformasjon som begrep og metode for konflikthåndtering. Mekling og sirkelmetodikk er de to hovedformene for verktøy som blir perspektivisert ved å undersøke gjeldende praksis og teori. Vi forsøker i dette emnet å se på hva som fører en tilrettelagt prosess mot en løsning eller til en varig positiv endring av situasjonen. Vi vil utforske ulike meklingsperspektiv som strukturert-, transformativ-, narrativ- og integral mekling, samt sammenligne meklingstanken med gjennopprettende perspektiver og sirkelmetodikk.

Alle studenter har 3 obligatoriske veiledningsdager gjennom studiet. Veiledning gir studentene muligheten til å få faglige tilbakemeldinger på seg selv som mekler i en treningssituasjon som ligner på en reell konfliktsituasjon. Veiledningen gis av erfarne meklere i praksisfeltet.

Emnet gir mulighet til å delta i observasjonspraksis (minimum 3 timer) hvor man observerer profesjonelle meklere i aksjon i virkelige konflikter. Det vil også være mulig å samtale med mekleren om prosessen i etterkant av meklingen. Observasjonspraksis gir viktig forståelse av hvordan teorien og metodikken praktiseres i reelle konflikter. Det gir også studenten en mulighet til kritisk refleksjon over teori og praksis.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • brede kunnskaper om intervensjon og fasilitering av dialogprosesser.
 • kjennskap til tradisjonell mekling som metode.
 • kjennskap til andre former for mekling/ gjenopprettende prosesser (restorative prosesser), som skriptbasert stormøte (Conferencing), dialogsirkler (Peacemaking Circles) og Samoansk sirkelmetodikk.
 • kunnskap om meklingstradisjonene (strukturert, transformativ og narrativ).

.

Ferdigheter

Studiet skal gi…

 • evne til å mekle og/ eller tilrettelegge dialogprosesser mellom parter i konflikt.
 • evne til å reflektere over verktøy/ metodikk som bør anvendes i den særskilte konflikten.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi…

 • økt bevissthet om egen væremåte som konfliktarbeider/ dialogarbeider, og hvordan man metodisk kan tilrettelegge for de-eskalerende og transformative prosesser i konflikter
 • en lyttende og upartisk tilnærming og holdning til partene i konflikter. 

.

Undervisningsform

Det vil være ulike læringsformer med forelesninger, dialog, refleksjoner i plenum, samt gruppeøvelser. I tillegg legges det opp til gruppeveiledning i særskilte sesjoner.

.

Pensumlitteratur

Boserup, Hans (2007) Mediation – Seks måder på syv dager. Nyt Juridisk Forlag. København (Kap. 8 og 16)

Bush, Robert & Folger, Joseph (2004) The Promise of Mediation. The Transformative Approach to Conflict. Jossey Bass. San Fransisco. (s. 7-131, 124 s.)

Fixdal, Mona (red.) (2016) Fredsmegling i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. (243 s.)

Nordhelle, Grethe (2016) Høykonflikt. Utvidet forståelse og håndtering via mekling, Universitetsforlaget. (s. 9-136, 127 s.)

Røhr et al. (2005) Dialog – mer enn ord. Nansenskolen. Lillehammer. (Kap. 2-3, 42 s.)

Svensson, Isak & Wallensteen, Peter (2010) The Go-Between. Jan Eliasson and the Styles of Mediation. United States Institute of Peace Press. Washington. (136 s.)

Zehr, Howard (2002) The Little Book of Restorative Justice. Good Books. Intercourse. (69 s.)

Film

Reunion, Amanda pris vinnende film fra 2011

Supplerende litteratur

Fisher, R. og Ury, W. (2011 2. utg.) Getting to Yes. Negotiating an Agreement Without Giving In. Random House Group ltd.

Kjelland-Mørdre, Kristin (2008) Konflikt, mekling og rettsmekling, Universitetsforlaget.

Lederach, John Paul & Lederach, Angela (2010), When Blood and Bones Cry Out. Journeys Through the Landscape of Healing & Reconciliation. Oxford University Press. London. New York.

Nordhelle, Grethe (2006), Mekling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering, Gyldendal Akademisk.

Nordhelle, Grethe (2007), Mekling II. Sentrale temaer i konflikthåndtering, Gyldendal Akademisk

Svare et al. (2013) Dialog er svaret på alt. Frekk Forlag, Oslo.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.