KTR1030

Teologi, religion og konflikt

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Halvårsstudium i konflikttransformasjon (30 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Thomas Dorg
 • Søknadsfrist: 10. mars 2023
 • Oppstart: 20. mars 2023

Eksamen

Skrive en individuell case-oppgave på 3000 ord som tar utgangspunkt i en faktisk religiøs konflikt. Case-oppgaven skal vise evne til praktisk anvendelse av teori fra kurset og pensumlitteratur. Studentene oppfordres til å skrive sammen. Da er kravet dobbelt antall ord, dvs. 6000 ord. (100%) A-F.

eller:

planlegge, gjennomføre og rapportere en faktisk økumenisk eller religiøs dialogprosess. Rapporten kan være i skriftlig form eller i form av et redigert videoopptak av dialogprosessen med et medfølgende refleksjonsnotat. Rapporten skal minimum være på 2000 ord, og 1000 ord for refleksjonsnotatet. Karakteren settes på grunnlag av rapporten eller videoopptaket med refleksjonsnotat. (100%) A-F.

Omfang

36 undervisningstimer

Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg bibelteologiske tilnærminger til konflikt og forsoning. Sentrale bibelsteder blir analysert og utforsket i en kontemporær kontekst. Videre analyserer studiet konflikthåndtering i et historisk-, teologisk- og filosofisk perspektiv. I tillegg ser vi på andre religioners tilnærming til konflikt og dialog, blant annet jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Vi vil også utforske religiøs dialogpraksis i dette emnet. Gjennom studiet skal studenten få innsikt i bruken av ulike dialogiske tilnærminger til konflikter i en religiøs kontekst. Noen sentrale religiøse og politiske lederes arbeid med konflikthåndtering blir belyst og analysert i studiet.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kunnskaper om bibelske perspektiver på konflikt og konflikthåndtering.
 • kunnskap om historisk-teologiske tilnærminger til konflikthåndtering.
 • kjennskap til andre religiøse/ politiske lederes tilnærming til konflikt og konflikthåndtering.
 • kjennskap til religions-filosofisk perspektiver på konflikt.
 • kjennskap til andre religioners tilnærming til konflikt og dialog, blant annet jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

.

Ferdigheter

Studiet skal gi…

 • evne til være i dialog med mennesker som har andre synspunkter i sentrale teologiske temaer.
 • evne til å relatere til og anvende historiske perspektiver i dagens kontekst.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi…

 • økt bevissthet om egen væremåte i krevende dialog.
 • en lyttende tilnærming til vanskelige spørsmål.
 • evne til å skape rom for dialog i teologiske og religiøse konflikter.

.

Undervisningsform

Det vil være ulike læringsformer med forelesninger, dialog, refleksjoner i plenum, samt gruppeøvelser.

.

Pensumlitteratur

Danbolt, T. et al. (2012) Åndelighet – mening og tro. Utfordringer i profesjonell praksis. Ansiktets lys – om blikk og berøring (s. 228-239, 12 s.). Gyldendal Akademisk. Oslo.

Juergensmayer, Mark (2003) Terror in the Name of God: The Global Rise of Religious Violence. University of California Press, US. (Kap. 1-6, 117 s.)

Neufeld, Thomas R. Yoder (2011) Killing Enmity. Violence and the New Testament. Baker Publishing Group. (155 s.)

Lederach, John Paul (2014) Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians, Herald Press. (190 s.)

Reichberg, G., Syse, H., (2014) Religion, War, and Ethics: A Sourcebook of Textual Traditions. Cambridge University Press. (Kap. 1, 5, 7 og 8).

 

Supplerende litteratur

Back et al. (2008) A Mennonite and Catholic Contribution to the World Council of Churches´ Decade to Overcome Violence. Rome.

Bjørndal et al. (2013) Gud er tilbake! Religionens rolle i fremtiden. Frekk Forlag. Oslo.

Boersma, Hans (2004) Violence, Hospitality and the Cross. Reappropriating the Atonement Tradition. Baker Publishing Group, US.

Dyck, Sally (2012), Eight Principles of Holy Conferencing. A Study Guide for Churches and Groups. Minneapolis. The United Methodist Church.

Garbarek et al. (2013) Dialog er svaret på alt. Frekk Forlag. Oslo.

Johnston D, and Sampson C. (ed.) (1994). Religion, the Missing Dimension of Statecraft. Oxford University Press, Oxford and New York.

Stoltenberg, Sverre (2011) Når fellesskapet belastes. Om medarbeiderkonflikter i menighet & forsamling. Luther Forlag. Oslo.

Syse, Henrik (2015) Det vi sier til hverandre. Om tanke, tale og toleranse. Cappelen Damm. Oslo.

Wiesenthal, Simon (1997) The Sunflower. On the Possibility and Limits to Forgiveness. Schocken Books. New York.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.