Oppmelding og avmelding

Norsk bachelor

Oppmelding til ordinær eksamen

På norsk bachelor meldes studentene automatisk opp til ordinær eksamen. Studenten er ikke automatisk oppmeldt dersom studenten selv har meldt seg av eksamen. Studenten må da selv melde seg opp innen oppmeldingsfristen.

For å kunne gå opp til eksamen må alle avgifter være betalt, og alle obligatoriske arbeidskrav være gjennomført og bestått.
Studenten må selv kontrollere i Self Service at han/hun er oppmeldt til riktige eksamener. Det er også her du vil finne kandidatnummer.

Oppmelding til kontinuasjonseksamen

Med kontinuasjonseksamen menes eksamen som en student går opp til etter ikke å ha bestått / ikke møtt til en tidligere eksamen.

På norsk bachelor meldes studentene automatisk opp til første kontinuasjonseksamen. Studenten er ikke automatisk oppmeldt dersom studenten selv har meldt seg av eksamen (uavhengig av om det er ordinær eller 1. kontinuasjon). Studenten må da selv melde seg opp innen oppmeldingsfristen. Er det nødvendig med 2. kontinuasjonseksamen, eller om man vil forbedre karakterer, er det studentens eget ansvar å melde seg opp. Oppmeldingen gjøres via e-post til eksamen@hlt.no.

Kontinuasjonseksamener belastes med et kontinuasjonsgebyr, dersom det ikke tidligere er dokumentert gyldig fravær fra eksamen innen angitte frister. Kontakt skolens administrasjon for detaljer rundt priser.

Forbedring av karakter

Dersom studenten ønsker å forbedre karakter, er det studenten sitt ansvar å melde seg opp til eksamen. Dersom samme eksamen avlegges flere ganger, er det den beste karakteren som blir stående. Eksamenen medfører et gebyr som tilsvarer kontinuasjonsgebyret. Kontakt skolens administrasjon for detaljer rundt priser.

Avmelding fra ordinær eksamen

Studenter kan melde seg av eksamen innen en måned før eksamen. Dette blir da ikke registrert som et eksamensforsøk. Studenten må selv melde seg av pr e-post til eksamen@hlt.no.

Avmelding fra kontinuasjonseksamen

Studenter kan melde seg av eksamen innen avmeldingsfristen. Kontinuasjonsgebyret refunderes ikke etter avmeldingsfristen.

Antall mulige eksamensforsøk

Studenten kan gjennomføre maksimalt 3 – tre – eksamensforsøk i samme kurs. Det regnes som ett eksamensforsøk selv om studenten ikke leverer oppgaven eller møter opp til skriftlig/muntlig eksamen så fremt studenten var påmeldt til den aktuelle eksamen ved utløpet av avmeldingsfristen og ikke dokumenterer gyldig fravær, f. eks. sykdom på eksamenstidspunktet.

Når en student har brukt 3 eksamensforsøk i samme emne, må hele emnet/kurset tas om igjen før ny eksamen kan avlegges. En student kan normalt bare ta et emne/kurs om igjen én gang.