PAL1140

Misjon, kirke og samfunn

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Årsstudium i barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)
Årsstudium i misjon og kirke (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Stavanger
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Bjørn Wang
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Skrive en oppgave på 2500 ord i et tema fastsatt av faglærer. Karaktersettes A-F.

Omfang

48 undervisningstimer (24 timer ved redusert gjennomføring)

Arbeidskrav

 • Delta i to forumdiskusjoner
 • Skrive en rapport på 1000 ord eller gjøre en muntlig framføring basert på et casestudium av individ/organisasjon som har vært nyskapende og/eller effektive innenfor kirke, misjon eller kristent samfunnsengasjement.
 • Redusert undervisning: Skrive en oppgave på 2000 ord

Emnebeskrivelse

Hva gjør Gud i verden og hvordan kan vi bidra i det han gjør? Hva er misjon, hva er dens mål og hvilken rolle spiller kirken i dette oppdraget? Hva er «det gode samfunn» og hvordan kan troende best engasjere seg for sosial rettferdighet og samfunnsendring? Og hvilken betydning har alt dette for lokalmenigheten?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp og diskuteres i PAL1140. Faget søker å overskride de tradisjonelle skillene mellom kirke og samfunn, evangelisering og sosialt arbeid, og fremmer en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag som tar utgangspunkt i at Gud er aktiv i verden som både skaper og frelser. Det betyr at menigheten må nå ut til dem som ennå ikke tror, samtidig som den søker å forvandle mennesker og samfunn.

Kurset har som siktemål å fremme teologisk refleksjon og praktiske ferdigheter i utviklingen av modeller for menighets-, misjons- og samfunnsengasjement, primært i en vestlig, senmoderne kontekst. Globale, pentekostale og historiske perspektiver på misjon tas opp i faget KRI2050.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • god forståelse av misjonens vesen og omfang slik det kommer til uttrykk i nyere misjonsteologi, herunder misjonal kirke og Lausanne-bevegelsen (Cape Town-erklæringen)
 • innføring i hva kirken er (ekklesiologi) og hva som er dens oppdrag (missiologi) – og hvordan disse aspektene kan ses i sammenheng
 • kunnskap om ulike perspektiver på kristent samfunnsengasjement, herunder klimaspørsmålet.
 • forståelse for hvordan den kristne troen må formidles ulikt i ulike kulturer (kontekstualisering) og innføring i forskjellige perspektiver på hvordan dette kan gjøres i dagens Norge

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å oppdage, analysere og lære av individer eller grupper som har vært effektive og/eller nyskapende i sitt arbeid for å forvandle mennesker og samfunn
 • ferdigheter i å reflektere over sammenhengen mellom hva kirken er, hva den gjør og hvordan den organiserer seg
 • evne til å utvikle strategier for innflytelse og nyskapning med utgangspunkt i kristen tro, ledelse og tradisjon
 • praktiske ferdigheter i å anvende modeller for menighetsutvikling – og reflektere kritisk rundt disse

.

Generell kompetanse

Studiet skal …

 • styrke nasjonalt og globalt engasjement for «misjon med begge hender» ­– evangelieformidling og samfunnsengasjement/sosialt arbeid
 • fremme respekt og forståelse for forskjellige perspektiver på menighets- og samfunnsutvikling
 • utvikle studentens klokskap og kompetanse for hvordan individer, kirker og frivillige organisasjoner kan bidra til en rettferdig og bærekraftig verden

.

Undervisningsform

Emnet struktureres gjennom forelesninger, gruppearbeid, casestudies og presentasjoner. Undervisningens omfang er på 48 timer.

.

Pensumlitteratur

Bondevik, O. (2004). Misjon og politikk. I J.-M. Berentsen, T. Engelsviken, & K. Jørgensen (Red.), Missiologi i dag. Universitetsforlaget, ss 262–280 (19 sider. Kompendium).

Cape Town-erklæringen (http://www.lausanne.org/nb/cape-town-erklaeringen-2/cape-town-erklaeringen. 70 sider)

Goheen, M. W. (2014). Introducing Christian mission today: Scripture, history and issues. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, kap 6-8 (104 sider)

Jørgensen, K. (2017). Diakoni og evangelisering i går og i dag: Konvergens og utfordringer. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 4, 5–15 (11 sider)

Kärkkäinen, V.-M. (2021). An Introduction to Ecclesiology: Historical, Global, and Interreligious Perspectives (2. utg.). InterVarsity Press, s. 1-91 (92 sider)

Lamp, J. S. (2020). Ecotheology. A people of the Spirit for earth. I Wolfgang Vondey (Red.), The Routledge Handbook of Pentecostal Theology (s. 357-366). Routledge. (10 sider)

Nikolajsen, J. B., Haug, K. S., Thoresen, F.-O., & Eskilt, I. (Red.). (2021). Missiologi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk, kap 1-3, 7, 9, 11-13, 18, 20-22 (178 sider).

Råmunddal, L. (2015). “Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell». Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 2 (23 sider)

Tangen, K. I. (2020). Pentekostal spiritualitet, økoteologi og miljøengasjement: Et bidrag til utvikling av en pentekostal og karismatisk spiritualitet som kan integrere elementer av økoteologi og miljøetikk. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 7, 1–25 (25 sider).

Van Gelder, C., & Zscheile, D. J. (2011). The missional church in perspective: Mapping trends and shaping the conversation. Grand Rapids, MI: Baker Academic., s. 1-11, 17-40, 147-165 (55 sider)

Wright, C. J. H. (2006). The mission of God: Unlocking the Bible’s grand narrative. Downers Grove, Ill.: IVP Academic, s. 303-333, 393-420 (59 sider)

Wright, C. J. H. (2010). The mission of God’s people: A biblical theology of the church’s mission. Grand Rapids, MI: Zondervan, kap. 1-2, 13 (44 sider)

Åkerlund, T. (2019). Halen som logrer med hunden: Om pentekostal eskatologi og sosialt engasjement. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 6, 1–17 (18 sider)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.