PAL1150 - Digital

Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS) Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS) Årsstudium i misjon og kirke (60 stp/ECTS)


 • Sted: Digitalt undervisning
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Skrive en bokrapport på 1500 ord. Vurderes bestått/ikke bestått Skrive en oppgave på 2500 ord. 100%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer ved ordinært studietilbud. 24 undervisningstimer ved HLT kompetansekurs (digitalt)

Arbeidskrav

Redusert undervisning: 2500 ord oppgave eller tilsvarende.

Emnebeskrivelse

Hvordan kan kirkens undervisningsopplegg i samarbeid med hjemmet være med å tilrettelegge for livslang etterfølgelse og kristen identitet? Hvordan ser gudstjenesteliv ut for ulike generasjoner? Hvordan kan vi gi en alderstilpasset undervisning som ikke bare er kognitiv, men også inviterer til en kristen erfaring? Hvordan kan ledere for de ulike virksomhetene i den lokale kirken arbeide sammen mot felles målsettinger?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp i PAL1150. Faget søker å overskride skiller i arbeidet med ulike aldersgrupper for å fremme en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag om videreformidling av kunnskap og kjennskap til ulike aldersgrupper og generasjoner.  I dette emnet vil vi også se hvordan de kristne praksisene kan være både en del av livet i kirken og i hjemmet.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kunnskap om modeller for misjonalt og pastoralt lederskap som fremmer livslang, bærekraftig og alderstilpasset etterfølgelse av Kristus
 • forståelse av prosesser som finner sted i religionsskifter og åndelig modning
 • kjennskap til sammenhengen mellom disippelskap og misjon, barndomserfaringer og voksen tro
 • kunnskap om hjemmets og kirkens rolle i trosformidling og -opplæring

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å lede og lære opp mennesker i transformative trospraksiser både for hjemmet og i gudstjenesten
 • evne til å tenke praktisk og teologisk om disippelskap og åndelig formasjon [spiritual formation] og hvordan disse kan ivaretas i lokalt menighetsarbeid
 • evne til å analysere teologien og antropologien som ligger til grunn for ulike perspektiver på trosformidling og menighetspedagogikk

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • styrket forståelse av samarbeidet mellom kirke og hjem i forhold til trosformasjon og livstolkning
 • forståelse av samspillet mellom barne- og ungdomsarbeid og kirkens øvrige virksomhet
 • en generell forståelse for at kirken i sin natur er et grensesprengende fellesskap kalt til å tjene dem som ikke er en del av fellesskapet.
 • en grundig forståelse av hvordan kirken kan fremme livslang læring og etterfølgelse av Jesus Kristus, og evne til å reflektere over hva slags type pastoralt lederskap som tilrettelegger for dette
 • en forståelse av bibelsk og religionspedagogiske perspektiver på overganger mellom livets ulike faser

.

Undervisningsform

Emnet struktureres gjennom forelesninger, gruppearbeid, casestudies og presentasjoner, og har et omfang på 48 undervisningstimer.

.

Pensumlitteratur

Afdal, G., Haakedal, E., & Leganger-Krogstad, H. (1997). Tro, livstolkning og tradisjon: Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. Oslo: Tano Aschehoug, ss. 74-97 (24 sider, kompendium)

Bakke, O. M. (2013). Gi barna «de store ting» – noen perspektiver på mål, innhold og metode i opplæringen av barn i oldkirken. Kyrkohistorisk Årsskrift, 113(1), 13–24 (12 sider, kompendium)

Beard, C. (2015). Missional discipleship: Discerning spiritual-formation practices and goals within the missional movement. Missiology, 43(2), 175–194 (20 sider, kompendium)

Dean, K. C. (2010). Almost Christian: What the faith of our teenagers is telling the American church. Oxford, England: Oxford University Press, ss. 3-42, 85-197 (153 sider)

Evenshaug, O. (2002). Besteforeldreskapet i forandring. Prismet, 53(6), 239-246 (7 sider, kompendium)

Finn, N. A., & Whitfield, K. S. (Red.). (2017). Spirituality for the sent: Casting a new vision for the missional church. Downers Grove, IL: IVP Academic, 1-235 (236 sider)

Frost, M. (2016). Surprise the world: The five habits of highly missional people. Colorado Springs, CO: NavPress (105 sider)

Harbo, S. (1989). Barndomserfaringer og voksentro: En religionspsykologisk undersøkelse av forholdet mellom tidlig påvirkning og senere holdning til kristendom. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 176-185 (10 sider, kompendium)

Jørgensen, T. (1995). Religionsskifteprosesser – et skifte av plausibilitetsstruktur? Norsk Tidsskrift for Misjon, (3), 169–176 (8 sider, kompendium)

Smith, J. K. A. (2016). You are what you love: The spiritual power of habit. Grand Rapids, MI: Brazos Press. (190 sider)

Zscheile, D. (2012). A missional theology of spiritual formation. I D. Zscheile (red.), Cultivating sent communities: Missional spiritual formation (ss. 1–28). Grand Rapids, MI: Eerdmans  (29 sider, kompendium)

Åkerlund, T. (2016). “To live lives worthy of God:” Leadership and Spiritual Formation in 1 Thessalonians 2:1-12. Journal of Spiritual Formation & Soul Care, 9(1), 18–34 (17 sider, kompendium)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.