PAL1211

Sjelesorg

Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Åse-Miriam Smidsrød
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
 • Etter 1. august er det løpende opptakt fram mot studiestart.

Eksamen

 • Muntlig eksamen faglig spørsmål og en caseoppgave hvor fokuset ligger på hvordan studenten bruker sin kompetanse i en praktisk situasjon. 100% (A-F)

Omfang

24 undervisningstimer

Arbeidskrav

Ved digital undervisning kan noen timer erstattes med andre læringsaktiviteter.

Kursbeskrivelse

Kurset skal gi en grunnleggende innsikt i sjelesorgens bibelske forankring, sjelesorgens egenart, og sjelesorgens midler. Et spesielt fokus vil bli rettet mot sjelesørgeren, sjelesorgrelasjonen, den sjelesørgeriske samtale og betydningen av grensesetting og konstruktive rammer. Videre vil kurset i begrenset grad fokusere på livssituasjonen og behovene til mennesker preget av sykdom, tap og forskjellige typer kriser.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kjennskap til sjelesorgens funksjon – primært innen rammen av en frikirkelig menighet
 • kjennskap til sjelesorgens bibelske forankring, sjelesorgens egenart, sjelesorgssamtalen og sjelesorgsrelasjonen
 • grunnleggende kunnskaper, på sentrale sjelesørgeriske områder
 • grunnleggende kunnskap om etiske retningslinjer i sjelesorgen

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til konstruktiv sjelesorg basert på kunnskaper, redskaper og ferdigheter som kan anvendes i møtet med mennesker i ulike livssituasjoner og kriser
 • evne til refleksjon og evne til å møte alle typer mennesker med empati, respekt og nåde.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • selvinnsikt i forhold til egen rolle, styrke og begrensning som sjelesørger
 • studentene mulighet til å kunne anvende faglig kunnskap og profesjonelle holdninger overfor mennesker i en sårbar situasjon

.

Undervisningsform

Arbeidet i kurset vil i hovedsak struktureres rundt interaktive forelesninger, refleksjon og caseoppgaver. Studenten får anledning til å møte praktiserende sjelesørgere og lytte til deres erfaringer. Kurset Sjelesorg har 24 undervisningstimer.

.

Pensumlitteratur

Andreassen, P. M. & Leer-Salvesen, K. (2017). Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt for sjelesørgere i Den norske kirke», Tidsskrift for sjelesorg, Årg. 37, (nr. 3-4), s. 166-183 (17 sider). Kompendium.

Bergem, A. (2008). «Som epler av gull..» En bok om kristen sjelesorg. Bind 1: Sjelesorgens prinsipielle grunnlag og egenart. Oslo: Kolofon, ss. 24-36, 56-66 (totalt 22 sider). Kompendium.

Bergem, A. (2011).  «Som epler av gull.» En bok om kristen sjelesorg. Bind 2: Kunsten å utøve sjelesorg. Oslo: Kolofon, ss. 13-140, 161-180 (totalt 146 sider).

Stoltenberg, S. (2008) Sorgens vei. I Danielsen, S. (Red.,) Nærhet. Når gudsbilde og selvbilde utfordres (s.119-153). Oslo: Lunde.  (Totalt 34 sider). Kompendium.

Decker, E. E. JR.; French, H. R. & Parker, S. (2022). Pentecostal Spirituality and Counseling. Salubritas 2, s.7-16 (9 sider). Kompedium.

Farstad, M. (2016). Skam. Eksistens, relasjon, profesjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s.237-291 (totalt 54 sider). Kompendium.

Hunsinger, D. v. D. (2011). Traumer, evangeliet og sjelesorg. Tidsskrift for sjelesorg, Årg.31, (nr.3),  s.156-177 (21 sider).

Kleiven, T. (2022). Seksuelle krenkelser i kirkelig kontekst: Diakoniens rolle og funksjon. I Austad, A. & Danbolt, L. J. Ta vare. En bok om sjelesorg, diakoni og eksistensiell helse. Festskrift til Hans Stifoss-Hanssen. (s.93-102). VID vitenskapelig høyskole. ISBN: 978-82-8456-007-6, elektronisk utgave. (Totalt 9 sider). Kompendium.

Leenderts, T. A. (2007). Når glassflaten brister. Om brytningen mellom livet og troen. Oslo: Verbum, s.198-245 (totalt 47 sider). Kompendium.

Stifoss-Hanssen, H., Grung, A. H., Austad, A. &Danholt, L. J. (2019). Sjelesorg i bevegelse: Kerygmatisk, konfidentsentrert, dialogisk sjelesorg – møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale. Tidsskrift for sjelesorg (1), s.75-93 (totalt 18 sider)

Stålsett, G & Danbolt, L. J. (2022). Tilgivelse og sjelesorg, kunst og hardt arbeid. I Austad, A. & Danbolt, L. J. Ta vare. En bok om sjelesorg, diakoni og eksistensiell helse. Festskrift til Hans Stifoss-Hanssen. (s.171-179). VID vitenskapelig høyskole. ISBN: 978-82-8456-007-6, elektronisk utgave. (Totalt 8 sider). Kompendium.

Supplerende litteratur

Andresen, K. (2016). Sjelesorg med ungdom. Tidsskrift for sjelesorg. Årg.36 (nr. 1), s.51-64.

Benner, D. G. (2003): Strategic Pastoral Counseling: A Short-Term Structured Model. Grand Rapids: Baker. DTL.  

Benner, D. & Moon, D. W. (2009). Spiritual Direction and the Care of Souls: A Guide to Christian Approaches and Practices. Illinois: InterVaristy Press. DTL.

Dayringer, R. L. F & Mcnish, J. (2004). Transforming Shame: A Pastoral Response. Taylor & Francis   Group. DTL.

Eide, Ø. (2014).  Forståelse og fordypning. Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen. Luther forlag.

Engedal, L.  G. (2018). Guds hjerte og menneskets sjel: momenter til analyse av sjelesorgens   teologiske og dynamiske egenart.  Tidsskrift for Sjelesorg, Årg. 38, (nr. 3-4), s.193-217.

Engedal, L. G., Persson, L. B., Torp, E. (Red). (2013). Trygge rom. Trosopplæring I møte med sårbare og overgrepsutsatt barn og unge. Oslo: Verbum.

Engelbert, P. E. (2019). Who is Present in Absence?: A Pentecostal Theological Praxis of Suffering and Healing. Eugene, OR: Pickwick Publications.

Falk, B. (2016). Å være der du er. Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtalen. (2. ut).  Bergen: Fagbokforlaget.

Grevbo, T.J.S. (2018). Sjelesorg i teori og praksis. En lærebok og håndbok med mange perspektiver. Oslo: Luther.

Hunsinger, D. v. D. (2015). Bearing the Unbearable: Trauma, Gospel and Pastoral Care. Michigan: Eerdmans.

Kleiven, T. (2016). Makt til å tilgi: Guds tilgivelse og mellommenneskelig tilgivelse sett i maktanalytisk perspektiv. Tidsskrift for sjelesorg, Årg.36, (nr.2), s.151-168.

Kleiven, T. (2003). Når den utsatte blir usynlig – om seksuelle overgrep i kristne miljøer. Oslo: Luther.

Lartey, E. Y. (2003). In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counselling. Retrieved from: https://ebookcentral.proquest.com/lib/dtl/detail.action?docID=290815, pp.60-78, 163-177 (chapt.4 and 9), (32 pages). DTL.

Leenderts, T. A. (2011). Gud og det vonde. Om tillit og tillitstap. Oslo: Verbum.

Mathew, T. K. (2017). Spirit-Led Ministry in the 21st Century. Bloomington, WestBow Press.

Nilesen, R. (2001). I dødskyggens dal – om å være nær mennesker ved livets avslutning. Fredriksberg: Unitas forlag.

Okkenhaug, Berit (2002). Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg. Verbum: Oslo.

Patton, J. (2005): Pastoral Care. An Essential Guide. Nashville, Abingdon Press. DTL.

Stinissen, W. (2001). Åndens teologi – om åndelig veiledning og sjelesorg. Oslo: Luther.

Wikstrøm, O.  (2008). Det blendende mørkret – å oppdage den store gleden. Oslo, Luther.Andresen, K. (2016). Sjelesorg med ungdom. Tidsskrift for sjelesorg. Årg.36 (nr. 1), s.51-64.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.