PAL1211

Sjelesorg

Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Åse-Miriam Smidsrød
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
 • Etter 1. august er det løpende opptakt fram mot studiestart.

Eksamen

 • Muntlig eksamen. 100%. (A-F)
 • Ved digital undervisning kan det bli en skriftlig oppgave på 2500 ord. 100%. A-F.

Omfang

24 undervisningstimer

Arbeidskrav

 • Delta i en forumdiskusjon
 • Ved digital undervisning kan noen timer erstattes med andre læringsaktiviteter.

Kursbeskrivelse

Kurset skal gi en grunnleggende innsikt i sjelesorgens egenart og sjelesorgens midler. Videre skal kurset gi innsikt i sjelesorgens bibelske forankring og i dens teologiske begrunnelse. Et spesielt fokus vil bli rettet mot sjelesørgeren og sjelesorgrelasjonen. Empati, aktiv lytting og den sjelesørgeriske samtale vil bli sentrale tema. Det samme gjelder betydningen av grensesetting og konstruktive rammer. I dette kurset blir det i begrenset grad fokusert på livssituasjonen og behovene til mennesker preget av sykdom, tap og forskjellige typer kriser.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kjennskap til de mange og varierte utfordringene som knyttes til sjelesorg – primært innen rammen av en frikirkelig menighet
 • kjennskap til sjelesorgens bibelske forankring og teologiske begrunnelse
 • kjennskap til sjelesorgens egenart, sjelesorgssamtalen og sjelesorgsrelasjonen
 • grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale sjelesørgeriske områder
 • grunnleggende kunnskap om etiske retningslinjer i sjelesorgen

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til konstruktiv sjelesorg basert på kunnskaper, redskaper og ferdigheter som kan anvendes i møtet med dagens mennesker og dagens utfordringer
 • evne til observasjon og refleksjon og evne til å møte alle typer mennesker med respekt
 • evne til å formidle tro, håp og nåde inn i menneskers liv uansett livssituasjon

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • selvinnsikt i forhold til egen rolle, styrke og begrensning som sjelesørger, og derved selv søke veiledning når det synes nødvendig samt vite når man må henvise konfidenten til andre sjelesørgere eller annet fagpersonale om så måtte være relevant
 • studentene mulighet til å utvikle en sunn og god kristen, sjelesørgerisk og pastoral identitet og integritet, preget av både Gudsrelasjon og teologisk fundament så vel som av kunnskaper, ferdigheter, selvinnsikt og profesjonelle holdninger

.

Undervisningsform

Arbeidet i kurset vil i hovedsak struktureres rundt forelesninger og interaktive samtaler med studentene og caseoppgaver. Studenten får anledning til å møte praktiserende sjelesørgere og lytte til deres erfaringer. Kurset Sjelesorg har 24 undervisningstimer.

.

Pensumlitteratur

Andersen, L. (2009). Gudsbilleder i sjælesorgen, Tidsskrift for sjelesorg, Årg. 29, (nr.4), s.282-298 (17 sider).  Kompendium.

Andreassen, P. M. & Leer-Salvesen, K. (2017). Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt for    sjelesørgere i Den norske kirke», Tidsskrift for sjelesorg, Årg. 37, (nr. 3-4), s. 166-183 (17 sider). Kompendium.

Bergem, A. (2008). «Som epler av gull..» En bok om kristen sjelesorg. Bind 1: Sjelesorgens prinsipielle grunnlag og egenart. Oslo: Kolofon, ss. 24-36, 56-66 (totalt 22 sider). Kompendium.

Bergem, A. (2011).  «Som epler av gull.» En bok om kristen sjelesorg. Bind 2: Kunsten å utøve sjelesorg. Oslo: Kolofon, ss. 13-140, 161-180 (totalt 146 sider).

Danielsen, S. (Red.). (2008). Nærhet – når gudsbilde og selvbilde utfordres. Oslo: Lunde, ss.119-203,   259-274 (totalt 96 sider).

Hunsinger, D. v. D. (2011). Traumer, evangeliet og sjelesorg. Tidsskrift for sjelesorg, Årg.31, (nr.3),  s.156-177 (21 sider).

Leenderts, T. A. (2007). Når glassflaten brister. Om brytningen mellom livet og troen. Oslo: Verbum, ss.198-259 (totalt 62 sider). Kompendium.

Mathew, T. (2002). Ministry Between Miracles. Caring for Hurting People in the Power of the Spirit. Xulon Press, ss.118-134 (16 sider). DTL eller kompendium.

 

Supplerende litteratur

Andresen, K. (2016). Sjelesorg med ungdom. Tidsskrift for sjelesorg. Årg.36 (nr. 1), s.51-64.

Augsburger, D. W. & Malony, N. H. (2007). Christian Counseling. An Introduction. Nashville, Abingdon Press.

Benner, D. G. (1998). Care of Souls: Revisioning Christian Nurture and Counsel. Grand Rapids: Baker.

Benner, D. G. (2003): Strategic Pastoral Counseling: A Short-Term Structured Model. Grand Rapids: Baker. DTL.   

Benner, D. & Moon, D. W. (2009). Spiritual Direction and the Care of Souls: A Guide to Christian Approaches and Practices. Illinois: InterVaristy Press. DTL.

Dayringer, R. L. F & Mcnish, J. (2004). Transforming Shame: A Pastoral Response. Taylor & Francis   Group. DTL.

Dayringer, R. L. & Farris, J. R. F. (2002). Imternational Perspectives on Pastoral Counseling. Taylor   & Francis Group. DTL.

Eide, Ø. (2014).  Forståelse og fordypning. Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen. Luther forlag.

Engedal, L.  G. (2018). Guds hjerte og menneskets sjel: momenter til analyse av sjelesorgens teologiske og dynamiske egenart.  Tidsskrift for Sjelesorg, Årg. 38, (nr. 3-4), s.193-217.

Engedal, L. G., Persson, L. B., Torp, E. (Red). (2013). Trygge rom. Trosopplæring I møte med sårbare og overgrepsutsatt barn og unge. Oslo: Verbum.

Engelbert, P. E. (2019). Who is Present in Absence?: A Pentecostal Theological Praxis of Suffering and Healing. Eugene, OR: Pickwick Publications.

Falk, B. (2016). Å være der du er. Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtalen. (2. ut).  Bergen: Fagbokforlaget.

Farstad, M. (2016). Skam. Eksistens, relasjon, profesjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Frielingsdorf, K. (2006). Seek the face of god. Discovering the power of your images of god. Ave Maria Press.

Grevbo, T.J.S. (2018). Sjelesorg i teori og praksis. En lærebok og håndbok med mange perspektiver. Oslo: Luther.

Johnson, D. and Van Vonderen, J. (1991). The Subtle Power of Spiritual Abuse. Minneapolis,  Minnesota: Bethany.

Hunsinger, D. v. D. (2015). Bearing the Unbearable: Trauma, Gospel and Pastoral Care. Michigan: Eerdmans.

Kleiven, T. (2016). Makt til å tilgi: Guds tilgivelse og mellommenneskelig tilgivelse sett i maktanalytisk perspektiv. Tidsskrift for sjelesorg, Årg.36, (nr.2), s.151-168.

Kleiven, T. (2003). Når den utsatte blir usynlig – om seksuelle overgrep i kristne miljøer. Oslo:Luther.

Lartey, E. Y. (2003). In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counselling. Retrieved from: https://ebookcentral.proquest.com/lib/dtl/detail.action?docID=290815, pp.60-78, 163-177 (chapt.4 and 9), (32 pages). DTL.

Leenderts, T. A. (2011). Gud og det vonde. Om tillitt og tillitstap. Oslo: Verbum.

Malm, Magnus (2003). De stumme bildene. Oslo: Luther.

Mathew, T. K. (2017). Spirit-Led Ministry in the 21st Century. Bloomington, WestBow Press.

Nilesen, R. (2001). I dødskyggens dal – om å være nær mennesker ved livets avslutning. Fredriksberg: Unitas forlag.

Okkenhaug, Berit (2002). Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg. Verbum: Oslo.

Patton, J. (2005): Pastoral Care. An Essential Guide. Nashville, Abingdon Press. DTL.

Stinissen, W. (2001). Åndens teologi – om åndelig veiledning og sjelesorg. Oslo: Luther.

Wikstrøm, O.  (2008). Det blendende mørkret – å oppdage den store gleden. Oslo, Luther.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.