PAL1211

Sjelesorg

Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Åse-Miriam Smidsrød
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Muntlig eksamen: faglig spørsmål og en caseoppgave hvor fokuset ligger på hvordan studenten bruker sin kompetanse i en praktisk situasjon. Ved digitalt kurs gjennomføres den muntlige eksamenen digitalt.  

Eksamen vurderes A-F, og teller 50% av samlet karakter i PAL1210.  

Omfang

22 undervisningstimer  

Arbeidskrav

Ved digital undervisning kan noen timer erstattes med andre læringsaktiviteter.

Emnebeskrivelse  

Kurset skal gi en grunnleggende innsikt i sjelesorgens bibelske forankring, sjelesorgens egenart, og sjelesorgens midler. Et spesielt fokus vil bli rettet mot sjelesørgeren, sjelesorgrelasjonen, den sjelesørgeriske samtale og betydningen av grensesetting og konstruktive rammer. Videre vil kurset i begrenset grad fokusere på livssituasjonen og behovene til mennesker preget av sykdom, tap og forskjellige typer kriser. 

 

Læringsutbytte 

En student som har fullført emnet PAL1211 Sjelesorg skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten: 

 • kjenner til sjelesorgens funksjon – primært innen rammen av en frikirkelig menighet  
 • har kjennskap til sjelesorgens bibelske forankring, sjelesorgens egenart, sjelesorgssamtalen og sjelesorgsrelasjonen 
 • har grunnleggende kunnskaper innen sentrale sjelesørgeriske områder  
 • har grunnleggende kunnskap om etiske retningslinjer i sjelesorgen 

 

Ferdigheter 

Studenten: 

 • har grunnleggende ferdigheter til konstruktiv sjelesorg basert på kunnskaper og redskaper som kan anvendes i møtet med mennesker i ulike livssituasjoner og kriser       
 • har evne til etisk refleksjon og evne til å møte alle typer mennesker med empati, respekt og nåde.  
 • kan reflektere konstruktivt omkring rollen som sjelesørger, og rollen som konfident.  

 

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • har økt selvinnsikt i forhold til egen rolle og egne begrensninger som sjelesørger 
 • kan anvende faglig kunnskap overfor mennesker i en sårbar situasjon 
 • har utviklet mer en mer profesjonell holdning til sjelesorgtjenesten, og dens kompleksitet.  

 

Undervisningsform 

Arbeidet i kurset vil i hovedsak struktureres rundt interaktive forelesninger, refleksjon og caseoppgaver. Studenten får anledning til å møte praktiserende sjelesørgere og lytte til deres erfaringer. Kurset Sjelesorg har 20 undervisningstimer. 

 

Pensumlitteratur   

Andreassen, P. M. & Leer-Salvesen, K. (2017). Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt for sjelesørgere i Den norske kirke», Tidsskrift for sjelesorg, Årg. 37, (nr. 3-4), s. 166-183 (17 sider). Kompendium.  

Bergem, A. (2008). «Som epler av gull..» En bok om kristen sjelesorg. Bind 1: Sjelesorgens prinsipielle grunnlag og egenart. Oslo: Kolofon, ss. 24-36, 56-66 (totalt 22 sider). Kompendium.  

Bergem, A. (2011).  «Som epler av gull.» En bok om kristen sjelesorg. Bind 2: Kunsten å utøve sjelesorg. Oslo: Kolofon, ss. 13-140, 161-180 (totalt 146 sider). 

Decker, E. E. JR.; French, H. R. & Parker, S. (2022). Pentecostal Spirituality and Counseling. Salubritas 2, s.7-16 (9 sider). Kompedium.  

Farstad, M. (2016). Skam. Eksistens, relasjon, profesjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s.237-291 (totalt 54 sider). Kompendium.  

Hunsinger, D. v. D. (2011). Traumer, evangeliet og sjelesorg. Tidsskrift for sjelesorg, Årg.31, (nr.3),  s.156-177 (21 sider).  

Kleiven, T. (2022). Seksuelle krenkelser i kirkelig kontekst: Diakoniens rolle og funksjon. I Austad, A. & Danbolt, L. J. Ta vare. En bok om sjelesorg, diakoni og eksistensiell helse. Festskrift til Hans Stifoss-Hanssen. (s.93-102). VID vitenskapelig høyskole. ISBN: 978-82-8456-007-6, elektronisk utgave. (Totalt 9 sider). Kompendium.  

Leenderts, T. A. (2007). Når glassflaten brister. Om brytningen mellom livet og troen. Oslo: Verbum, s.198-245 (totalt 47 sider). Kompendium.  

Stifoss-Hanssen, H., Grung, A. H., Austad, A. &Danholt, L. J. (2019). Sjelesorg i bevegelse: Kerygmatisk, konfidentsentrert, dialogisk sjelesorg – møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale. Tidsskrift for sjelesorg (1), s.75-93 (totalt 18 sider) 

Stoltenberg, S. (2008) Sorgens vei. I Danielsen, S. (Red.,) Nærhet. Når gudsbilde og selvbilde utfordres (s.119-153). Oslo: Lunde.  (Totalt 34 sider). Kompendium.  

Stålsett, G & Danbolt, L. J. (2022). Tilgivelse og sjelesorg, kunst og hardt arbeid. I Austad, A. & Danbolt, L. J. Ta vare. En bok om sjelesorg, diakoni og eksistensiell helse. Festskrift til Hans Stifoss-Hanssen. (s.171-179). VID vitenskapelig høyskole. ISBN: 978-82-8456-007-6, elektronisk utgave. (Totalt 8 sider). Kompendium.   

Supplerende litteratur 

Andresen, K. (2016). Sjelesorg med ungdom. Tidsskrift for sjelesorg. Årg.36 (nr. 1), s.51-64.  

Benner, D. G. (2003): Strategic Pastoral Counseling: A Short-Term Structured Model. Grand Rapids: Baker. DTL.   

Benner, D. & Moon, D. W. (2009). Spiritual Direction and the Care of Souls: A Guide to Christian Approaches and Practices. Illinois: InterVaristy Press. DTL.  

Dayringer, R. L. F & Mcnish, J. (2004). Transforming Shame: A Pastoral Response. Taylor & Francis Group. DTL.  

Eide, Ø. (2014).  Forståelse og fordypning. Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen. Luther forlag.  

Engedal, L.  G. (2018). Guds hjerte og menneskets sjel: momenter til analyse av sjelesorgens teologiske og dynamiske egenart.  Tidsskrift for Sjelesorg, Årg. 38, (nr. 3-4), s.193-217. 

Engedal, L. G., Persson, L. B., Torp, E. (Red). (2013). Trygge rom. Trosopplæring I møte med sårbare og overgrepsutsatt barn og unge. Oslo: Verbum.  

Engelbert, P. E. (2019). Who is Present in Absence?: A Pentecostal Theological Praxis of Suffering and Healing. Eugene, OR: Pickwick Publications.  

Falk, B. (2016). Å være der du er. Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtalen. (2. ut).  Bergen: Fagbokforlaget.  

Grevbo, T.J.S. (2018). Sjelesorg i teori og praksis. En lærebok og håndbok med mange perspektiver. Oslo: Luther.  

Hunsinger, D. v. D. (2015). Bearing the Unbearable: Trauma, Gospel and Pastoral Care. Michigan: Eerdmans.   

Kleiven, T. (2016). Makt til å tilgi: Guds tilgivelse og mellommenneskelig tilgivelse sett i maktanalytisk perspektiv. Tidsskrift for sjelesorg, Årg.36, (nr.2), s.151-168.   

Kleiven, T. (2003). Når den utsatte blir usynlig – om seksuelle overgrep i kristne miljøer. Oslo: Luther.  

Lartey, E. Y. (2003). In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counselling. Retrieved from: https://ebookcentral.proquest.com/lib/dtl/detail.action?docID=290815, pp.60-78,163-177 (chapt.4 and 9), (32 pages). DTL.   

Leenderts, T. A. (2011). Gud og det vonde. Om tillit og tillitstap. Oslo: Verbum.  

Mathew, T. K. (2017). Spirit-Led Ministry in the 21st Century. Bloomington, WestBow Press.   

Nilesen, R. (2001). I dødskyggens dal – om å være nær mennesker ved livets avslutning. Fredriksberg: Unitas forlag. 

Okkenhaug, Berit (2002). Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg. Verbum: Oslo. 

Patton, J. (2005): Pastoral Care. An Essential Guide. Nashville, Abingdon Press. DTL.  

Stinissen, W. (2001). Åndens teologi – om åndelig veiledning og sjelesorg. Oslo: Luther.  

Wikstrøm, O.  (2008). Det blendende mørkret – å oppdage den store gleden. Oslo, Luther.  

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.