PAL1212

Pastoralteologi

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT OSlo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Studenten skal: 

 • Skriftlig oppgave på 1500 ord i kurset PAL1212. Oppgaven er lærerdefinert, og skal deles senest 3 uker før innleveringsfrist. Oppgaven vurderes A-F, og teller 50% av samlet karakter i PAL1210.  

Omfang

22 undervisningstimer

Arbeidskrav

Delta i forumdialoger på Moodle, dvs. skrive egne innlegg og kommentere på andres bidrag 

Emnebeskrivelse 

Dette kurset omfatter pastoralt lederskap, gudstjenesteformer, etikk og praksiser i kirken. Kurset vil drøfte forståelsen av pastorens rolle som leder, forkynner, venn, samfunnsaktør og teambygger. Kurset målsetting er å forberede, utruste og utvikle studenten til pastoral tjeneste. Faget vil se på pastoral teologi og praksis utfra et frikirkelig perspektiv. 

 

Læringsutbytte 

En student som har fullført emnet PAL1212 Pastoralteologi skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper  

Studenten: 

 • har kjennskap til pastorens ulike roller og funksjoner. 
 • har kunnskap om ulike former for pastoral ledelse. 
 • har kjennskap til etikken og den personlige karakterens plass. 
 • har kjennskap til ulike liturgier.  

 

Ferdigheter 

Studenten: 

 • har praktiske og teoretiske ferdigheter i ulike former for menighetsledelse 
 • har forutsetninger til å gjennomføre pastorale oppgaver  
 • har evne til å lede og engasjere team og stab. 

 

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • har evne til å reflektere over teologiske perspektiver om pastorens kall og arbeid. 
 • har økt innsikt i ansvar og personlig ledelse knyttet til pastorrollen. 
 • har evne til å begrunne betydningen av ritualer. 

 

Undervisningsform  

Undervisningen struktureres rundt forelesninger, gruppearbeid og praktiske oppgaver.  

 

Pensumlitteratur 

Willimon H. William. Pastor: The Theology and Practice of Ordained Ministry (2016). Abigdon Press (400 s) 

Supplerende litteratur 

Vanhoozer, J. Kevin, Strachan Owen (2015). The Pastor as Public Theologian: Reclaiming a Lost Vision. Baker Academic

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.