PAL1212

Pastoralteologi

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT OSlo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
 • Etter 1. august er det løpende opptakt fram mot studiestart.

Eksamen

Skriftlig oppgave på 1500 ord. A-F. 50%.

Omfang

24 undervisningstimer

Arbeidskrav

Delta i forumdialoger på Moodle, dvs. skrive egne innlegg og kommentere på andres bidrag.

Kursbeskrivelse

Dette kurset omfatter pastoralt lederskap, gudstjenesteformer, etikk og praksiser i kirken. Kurset vil drøfte forståelsen av pastorens rolle som leder, forkynner, venn, samfunnsaktør og teambygger. Kurset målsetting er å forberede, utruste og utvikle studenten til pastoral tjeneste. Faget vil se på pastoral teologi og praksis utfra et frikirkelig perspektiv.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kjennskap til pastorens ulike roller og funksjoner
 • kjennskap ulike former for pastoral ledelse
 • kjennskap til etikken og den personlige karakterens plass
 • kjennskap til ulike liturgier

 

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å forstå ulike former for menighetsledelse
 • evne til å gjennomføre pastorale oppgaver
 • evne til å lede og engasjere team og stab

 

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • studenten større innsikt i teologiske perspektiver om pastorens kall og arbeid
 • studenten større innsikt om ansvar og personlig ledelse knyttet til pastorrollen
 • studenten større innsikt i betydningen av ritualer

 

Undervisningsform

Undervisningen struktureres rundt forelesninger, gruppearbeid og praktiske oppgaver.

Pensumlitteratur

Willimon H. William. Pastor: The Theology and Practice of Ordained Ministry (2016). Abigdon Press (400 s)

Supplerende litteratur

Vanhoozer, J. Kevin, Strachan Owen (2015). The Pastor as Public Theologian: Reclaiming a Lost Vision. Baker Academic.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.