PRA1010

Praksis I

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo og HLT Stavanger
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Åse-Miriam Smidsrød (Oslo) og Bjørn Wang (Stavanger)
 • Andre forelesere: Arne Mella og Carl Fredrik Ness Kristianslund
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Emnerefleksjon og logg (ca 1000 ord)

Evalueringen i emnet gjøres som bestått/ikke bestått.

Omfang

280 timer
Pluss 27 undervisningstimer

Arbeidskrav

 • 120 t utøvende praksis basert på fagets målsettinger
 • tros- og livshistorie (minimum 1000 ord)
 • 1 fastsatt refleksjonsnotat (á 1000 ord)
 • 1 selvvalgt refleksjonsnotat (á 1000 ord)
 • Èn samtale med praksislærer
 • Innlevering av politiattest
 • Innlevering av praksiskontrakt

utfra egne mål for praksis

 • Forumdiskusjon
 • 3 praksisgrupper
 • 5 veiledningssamtaler

Emnebeskrivelse

PRA1010 Praksis I har til hensikt å forberede og istandsette studentene til praksis i menigheter og organisasjoner og fungerer derfor som et innføringsemne til videre praksis (PRA1020 og PRA1030).

Studentene introduseres for refleksjonsmodeller og utfordres til å ta disse i bruk for å reflektere over egen utrustning og historie, samt egen utøvende praksis. Det blir innarbeidet gode rutiner slik at studenten kan bruke disse selvstendig og i gruppeprosess også i PRA1020 og PRA1030. Refleksjonssirkelen brukes som grunnleggende læringsverktøy for å møte utfordringer i praksisfeltet med så vel kognitiv viten som praktisk erfaring. Det sentrale navet i emnet er studenten. Siktemålet er at studenten gjennom veiledning, selvrefleksjon, samt utøvende og observerende praksis på praksissted skal gå gjennom en personlig og åndelig formasjon. Ved utenlandspraksis må studenten lese angitt tilleggspensum.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi kjennskap til:

 • refleksjonsmodeller innen praktisk teologi
 • praksisfeltet med hovedvekt på organisasjon og menighet
 • praktiske veiledningssamtaler
 • sammenhengen trosutvikling, identitet og egen histories betydning for adferd og handling
 • kallsforståelse og nådegavetenkning med tanke på kristen tjeneste
 • praksisfeltets yrkesetiske utfordringer

Tillegg ved utenlandspraksis:

Studiet skal gi kjennskap til:

 • verdier i tverrkulturelt arbeid
 • kortidsmisjon
 • etiske sider ved misjonsarbeid

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens evne til:

 • å sammenholde teoretisk og praktisk kunnskap og reflektere over og anvende denne
 • å utvikle seg selv som leder gjennom å arbeide selvstendig med gitte målsetninger
 • å reflektere over egen adferd i relasjon til enkeltmennesker og fellesskap
 • å nyttiggjøre seg veiledning med tanke på yrkesutøvelse
 • å reflektere over egen utrustning og kall til tjeneste

Tillegg ved utenlandspraksis:

 • respekt overfor andres kultur og religion
 • refleksjon over forholdet mellom misjon, religion og trosfrihet
 • refleksjon over utfordringer knyttet til korttidsmisjon
 • å bedømme situasjoner og treffe beslutninger som møter de konkrete utfordringene
 • å anvende teoretisk kunnskap i konkrete situasjoner

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi studenten:

 • erfaring i å være en reflekterende praktiker
 • innsikt i eget adferdsmønster, lederferdigheter og utrustning til tjeneste

.

Undervisningsform

Emnet undervises over et fullt skoleår. Første del av emnet består av innføring hvor man gjennom forelesning, gruppearbeid, øvelser og skriving av tros- og livshistorie samt refleksjonsnotater forbereder studentene på praksis.

Andre del av emnet består av utøvende praksis. Hver student velger i samarbeid med praksislærer egnet praksissted. Se praksismanual for krav til praksissted. Arbeidsformen skal være individuell og studenten velger tema for sine refleksjonsnotat ut fra læringsmålene. Dette synliggjøres i loggbok, arbeides med i refleksjonsnotat, veiledningssamtaler, praksisgrupper og evalueres i emnerefleksjon.

Emnet skal utgjøre til sammen 280 timer fordelt på undervisning, refleksjonsnotat, egenstudier, veiledningssamtaler, praksisgrupper og utøvende praksis. Obligatorisk undervisning utgjør 27 timer. Utøvende praksis utgjør 6 timer i uka over 20 uker eller som en 3 ukers intensiv praksisperiode. Utøvende praksis kan gjennomføres både i innland og i utland.

.

Pensumlitteratur

 • Christoffersen, Svein Aage (2011). Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker (2.utg). Universitetsforlaget. s.65-108 (43 sider), kompendium.
 • Engedal, Leif Gunnar (2000). Forankring og tilblivelse. Om bearbeiding av egen livserfaring gjennom troshistorie-fortelling. Tidsskrift for sjelesorg 1(2), 97-113 (18 sider)
 • Guinness, Os (2018). The Call: Finding and Fulfilling God’s Purpose For Your Life. Thomas Nelson. s.22-30 og 99-113 (Intro + kap 7)(23 sider)
 • Lauvås, Per og Handal, Gunnar (2014) Veiledning og praktisk yrkesteori. Cappelen Damm Akademiske. s.121-157 og 229-252 (59 sider), kompendium.
 • Leenderts, Torborg Aalen (2007). Når glassflaten brister: om brytningen mellom livet og troen. Det Norske Bibelselskap. s 108-162 og 176-186 (64 sider), kompendium
 • Kaufman, Tone Stangeland og Lars Johan Danbolt. (2020) Hva er praktisk teologi?. Tidsskrift for Praktisk Teologi. 37(1), s.6-18 (12 sider) https://journals.mf.no/tpt/article/view/5301/4336Osmer, Richard R. (2011) Practical theology: A current international perspective, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(2), (7 sider)
 • Keener, Craig (2020). Gift and giver: the Holy Spirit for today. Baker Academic. 113-136 (23 sider), kompendium
 • Osmer, Richard R. (2011) Practical theology: A current international perspective, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(2), (7 sider) http://dx.doi.org/10.4102/hts.v67i2.1058
 • Ward, Pete (2017). Introducing Practical Theology. Mission, Ministry, and the Life of the Church. Baker Academic. s.9-117 (kap.1-7) (108 sider).

Ressurser:

 • Etiske retningslinjer for Pinsebevegelsen
 • Etiske retningslinjer for Det norske baptistsamfunn

Tillegg ved utenlandspraksis

 • Døhlie, E. & Askeland, G. A. (red.) (2006) Internasjonalt sosialt arbeid innsats på andres arena. s.41-54 og 105-119 (27 sider). Kompendium.
 • Lilleåsen, R. & Nandrup, I. (2018) Opplevelse, dannelse og misjonspraksis. Norsk Tidsskrift For Misjonsvitenskap, 72(4), 46-57 (11 sider). https://journals.mf.no/ntm/article/view/4430/3745
 • Lingenfelter, S. & Mayers, M. (2016) Ministering Cross-Culturally. A Model for Effective Personal Relationships. Baker Academic. s.17-32 (kap.21) og 115-121 (Appendix)(14 sider).
 • Norwegian Council for Mission and Evangelism (2009) Codes of Conduct – for Norwegian Mission Organizations with International involvement. no (5 sider) https://norme.no/wp-content/uploads/2017/12/Codes-of-Conduct-NORME_eng_ny_design.pdf
 • Redse, A. (2011) Religionsfridom, toleranse og misjon. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 3-4/2011, 248-265 (17 sider). https://journals.mf.no/ntm/article/view/4259/3576

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.