PRA1020

Praksis II

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i kirke og misjon (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Åse-Miriam Smidsrød og Lars Tore Jørgensen
 • Andre forelesere: Carl Fredrik Ness Kristianslund
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: 7. september
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram til studiestart

Eksamen

Emnerefleksjon og logg (ca. 1000 – 1500 ord)
Evalueringen i emnet gjøres som bestått/ikke bestått.

Omfang

Til sammen 280 timer (inkludert 200 timer praksis og 12 timer obligatorisk retreat)

Emnebeskrivelse

PRA1020 Praksis II bygger på PRA1010 Praksis I og forutsetter at dette faget er gjennomført. PRA1020 innledes med en undervisningsbolk. Deretter velger hver student i samarbeid med praksislærer egnet praksissted og praksisveileder. Studenten utarbeider konkrete læringsmål i samarbeid med praksisveileder og praksislærer. Arbeidsformen skal være individuell. Læringsmålene er tema for de selvvalgte refleksjonsnotatene. Dette synliggjøres i loggbok, arbeides med i refleksjonsnotat, veiledningssamtaler, praksisgrupper og evalueres i emnerefleksjon. Det er viktig at praksis skal gi anledning til å få ledelseserfaring på forskjellige nivå og i et variert sett av oppgaver. Se for øvrig praksismanualen og loggbok for nærmere beskrivelse av praksis. Ved utenlandspraksis må studenten lese angitt tilleggspensum.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi kunnskap om:

 • praksisfeltets særtrekk, utfordringer og muligheter
 • perspektiver på de viktigste tradisjoner for kristen praksis og deres betydning for åndelig formasjon
 • kristen tjeneste

Tillegg ved utenlandspraksis:

 • verdier i tverrkulturelt arbeid
 • kortidsmisjon
 • etiske sider ved misjonsarbeidet

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens evne til:

 • selvledelse
 • å organisere, gjennomføre og videreutvikle arbeid på praksissted
 • å bedømme situasjoner og treffe beslutninger som møter de konkrete utfordringene
 • å anvende teoretisk kunnskap i konkrete situasjoner
 • å reflektere over egen tjeneste i lys av Jesus som rollemodell for kristen ledelse
 • å utvikle åndelig praksiser

Tillegg ved utenlandspraksis:

 • respekt overfor andres kultur og religion
 • refleksjon over forholdet mellom misjon, religion og trosfrihet
 • refleksjon over utfordringer knyttet til korttidsmisjon

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi studenten:

 • evne til ledelse og gjennomføring av arbeidsoppgaver i tilknytning til praksisfelt
 • øvelse i praktisk – teoretisk refleksjon i tilknytning til arbeidsoppgaver og relasjon til andre mennesker på praksissted
 • evne til å identifisere behov og til å prioritere mellom dem

.

Undervisningsform

Emnet skal utgjøre til sammen 280 timer fordelt på en undervisningsbolk, refleksjonsnotat, egenstudier, veiledningssamtaler, praksisgrupper og utøvende praksis. Utøvende praksis utgjør 10 timer i uka over 20 uker eller som en 5 ukers intensiv praksisperiode.  Utøvende praksis kan gjennomføres både i innland og i utland.

.

Pensumlitteratur

Foster, R. J. (1998) Streams of Living Water. Celebrating the Great Traditions of Christian Faith. HarperCollins, s.1-272 (kap.1-7), (272 sider). (DTL).

Malm, M. (2019) Fri til å tjene. Lederskap i Jesu fotspor. Verbum, s.13-225, (213 sider).

Nouwen, Henri J.M. (1992) In the Name of Jesus: Reflections on Christian Leadership. Crossroad (120 sider) 

Tillegg pensumslitteratur ved utenlandspraksis

Døhlie, E. & Askeland, G. A. (red.) (2006) Internasjonalt sosialt arbeid innsats på andres arena. Oslo: Universitetsforlaget, s.41-54, 105-119 (27 sider). Kompendium.

Lilleåsen, R. & Nandrup, I. Opplevelse, dannelse og misjonspraksis. Norsk Tidsskrift For Misjonsvitenskap, 4/2018, 46-57 (11 sider). https://journals.mf.no/ntm/article/view/4430/3745

Lingenfelter, S. & Mayers, M. (2016) Ministering Cross-Culturally. A Model for Effective Personal Relationships. Baker Academic, s.17-32 (kap.21), 115-121 (Appendix), (14 sider). DTL.

Norwegian Council for Mission and Evangelism (2009) Codes of Conduct – for Norwegian Mission Organizations with International involvement. no (5 sider) https://norme.no/wp-content/uploads/2017/12/Codes-of-Conduct-NORME_eng_ny_design.pdf

Redse, A. (2011) Religionsfridom, toleranse og misjon. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 3-4/2011, 248-265 (17 sider).
https://journals.mf.no/ntm/article/view/4259/3576

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.