PRA1030

Praksis III

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk

Eksamen

Emnerefleksjon og logg (ca 200-2500 ord)
Evalueringen i emnet gjøres som bestått/ikke bestått.

Omfang

Til sammen 280 timer
Pluss 12 timer obligatorisk undervisning

Arbeidskrav

 • 200 t utøvende praksis basert på fagets målsettinger
 • 1 refleksjonsnotat fastsatt tema (á 1000 ord)
 • 1 selvvalgt refleksjonsnotat (á 1000 ord)

utfra egne mål for praksis

 • 3 Praksisgrupper
 • 5 veiledningssamtaler

Forutsetning

PRA1010 Praksis I og PRA1020 Praksis II

Emnebeskrivelse

PRA1030 Praksis III bygger på PRA1010 Praksis I og PRA1020 Praksis II og forutsetter at disse fagene er gjennomført. PRA1030 har en undervisningsbolk i begynnelsen og på slutten av semesteret. I begynnelsen av semesteret velger studenten i samarbeid med praksislærer egnet praksissted og praksisveileder. Studenten utarbeider konkrete læringsmål i samarbeid med praksisveileder og praksislærer. Arbeidsformen skal være individuell. Dette synliggjøres i loggbok, arbeides med i refleksjonsnotat, veiledningssamtaler, praksisgrupper og evalueres i emnerefleksjon. Det er viktig at praksis skal gi anledning til å få ledelseserfaring på forskjellige nivå og i et variert sett av oppgaver. Se for øvrig praksismanualen og loggbok for nærmere beskrivelse av praksis. Ved utenlandspraksis må studenten lese angitt tilleggspensum.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi kunnskap:

 • om praksisfeltets særtrekk, utfordringer og muligheter
 • om praktisk gjennomførbar ledelse på praksisstedet
 • om balanse i liv og tjeneste, og kristne praksiser sin rolle i dette
 • om utbrenthet, med spesielt fokus på kristen tjeneste
 • om helhetlig tilnærming til åndelig formasjon og vår tids utfordringer

Tillegg ved praksis i utlandet:

 • partnerskap i misjon
 • forholdet mellom ord og handling i misjonsarbeid
 • etiske sider ved misjonsarbeidet

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens evne til:

 • selvledelse
 • å organisere, gjennomføre og videreutvikle arbeid på praksissted
 • å bedømme situasjoner og treffe beslutninger som møter de konkrete utfordringene
 • å anvende teoretisk kunnskap i konkrete situasjoner
 • å utvikle en sunn balanse mellom arbeid og rekreasjon
 • å utvikle kristne praksiser som en hjelp til et bærekraftig liv
 • å identifisere faresignaler ved utbrenthet hos seg selv og andre

Tillegg ved misjonspraksis:

 • respekt overfor andres kultur og religion
 • refleksjon over forholdet mellom misjon, religion og trosfrihet
 • å bedømme situasjoner og treffe beslutninger som møter de konkrete utfordringene
 • å anvende teoretisk kunnskap i konkrete situasjoner

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi studenten:

 • evne til ledelse og gjennomføring av arbeidsoppgaver i tilknytning til praksisfelt
 • øvelse i praktisk – teoretisk refleksjon i tilknytning til arbeidsoppgaver og relasjon til andre mennesker på praksissted
 • evne til å identifisere behov og til å prioritere mellom dem

.

Undervisningsform

Emnet skal utgjøre til sammen 280 timer fordelt på to undervisningsbolker, refleksjonsnotat, egenstudier, veiledningssamtaler, praksisgrupper og utøvende praksis. Utøvende praksis utgjør 10 timer i uka over 20 uker eller som en 5 ukers intensiv praksisperiode.  Utøvende praksis kan gjennomføres både i innland og i utland.

.

Pensumlitteratur

Engedal, L. G. (2002). Pastoral praksis og teologisk antropologi. In J.-O. Henriksen, G. Heiene, & S. O. Thorbjørnsen (Red.), Teologi for kirken: Festskrift til professor dr.theol. Torleiv Austad på 65-årsdagen, (s. 77–95). Verbum, (18s.). Kompendium.

Engedal, L. G. (2015). Semper Major: Underveis mot en jordfestet kristen spiritualitet. Praktisk teologi. 32, s.3-10 (7 sider). Vol 32 Nr 1 (2015): Tidsskrift for Praktisk Teologi | Tidsskrift for Praktisk Teologi (mf.no)

Fredrick, T. V. & Dunbar, S. & Thai, Y. (2018). Burnout in Christian Perspective. Pastoral Psychol, 67, s.267-276 (9 sider). https://doi.org/10.1007/s11089-017-0799-4

Nouwen, H. (1977). The living reminder: Service and prayer in the memory of Jesus Christ. HarperSanFrancisco, s.17-75 (58 sider). DTL

Åkerlund, T. (2021). Men vi var ikke hjemme. Verbum, s.10-165 (155 sider).

Tillegg pensumslitteratur ved utenlandspraksis

Døhlie, E. & Askeland, G. A. (red.) (2006) Internasjonalt sosialt arbeid – innsats på andres arena. Oslo: Universitetsforlaget, s.41-54, 105-119 (27 sider). Kompendium.

Lilleåsen, R. & Nandrup, I. Opplevelse, dannelse og misjonspraksis. Norsk Tidsskrift For Misjonsvitenskap, 4/2018, 46-57 (11 sider). https://journals.mf.no/ntm/article/view/4430/3745

Lingenfelter, S. & Mayers, M. (2016) Ministering Cross-Culturally. A Model for Effective Personal Relationships. Baker Academic, s.17-32 (kap.21), 115-121 (Appendix), (14 sider). DTL.

Norwegian Council for Mission and Evangelism (2009) Codes of Conduct – for Norwegian Mission Organizations with International involvement. no (5 sider) https://norme.no/wp-content/uploads/2017/12/Codes-of-Conduct-NORME_eng_ny_design.pdf

Redse, A. (2011) Religionsfridom, toleranse og misjon. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 3-4/2011, 248-265 (17 sider).
https://journals.mf.no/ntm/article/view/4259/3576

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.