RLE1021

Kultur og samfunnsanalyse

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk

Eksamen

Skrive en bokrapport fra selvvalgt fagrelatert bok som skal presenteres muntlig
Gjennomføre en flervalgsprøve (multiple-choice)
I kurset Etikk skrives en prosjektoppgave på 2500 ord eller en gruppeoppgave der hvert gruppemedlem bidrar med 2500 ord

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: 2 oppgaver, 1250 ord hver

Kursbeskrivelse

Dette kurset gir studenten en innføring i å tenke sosiologisk om det senmoderne samfunnet. Kurset gir også en elementær innføring i sosialantropologisk analyse av tradisjonelle kulturer. Studenten vil få presentert ulike former for deskriptiv etikk og lære å reflektere over hvordan forskning kan være en moralsk praksis. Kurset vil gi grunnleggende innføring i sentrale samfunnsvitenskapelige perspektiver og metoder.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • god kunnskap om modeller for etisk samfunnsvitenskap og deskriptiv etikk
 • kjennskap til grunnleggende sosiologiske paradigmer
 • kjennskap til sosiologiske perspektiver på moderniteten
 • god kunnskap om Mary Douglas og Sherwood Lingenfelters modell for kulturanalyse
 • kjennskap til samfunnsvitenskapelige metoder

Ferdigheter

Studiet skal gi

 • evne til å reflektere over sosiale og kulturelle fenomener ved hjelp samfunnsvitenskapelige perspektiver
 • evne til å forstå etisk tenking i et sosialt og kulturelt perspektiv
 • evne til å utføre enkel samfunnsvitenskapelig forskning

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • en empatisk tilnærming til mennesker man studerer
 • en kritisk tilnærming til kultur og samfunn

.

Undervisningsform

I kurset Kultur og samfunnsanalyse struktureres undervisningen rundt forelesninger og gruppearbeid. Hver student skal skrive en bokrapport fra en selvvalgt fagbok eller to artikler som omhandler samfunn og/eller kultur tilsvarende 50-100 sider. Boken/artiklene skal godkjennes av faglærer. I bokrapporten forventes det at studenten reflekterer faglig rundt bokens tematikk i forhold til pensum. Studenten skal legge fram denne bokrapporten muntlig og vil motta en tilbakemelding fra faglærer. I tillegg skal studenten gjennomføre en multiple choice prøve.

.

Pensumlitteratur

Fraser, D. Campolo, Tony. (1992) Sociology Through the Eyes of Faith. Leicester: Apollos, s 13-25, 103-121, 138-168, 191-307 (176 sider).

Lingenfelter, Sherwood. (1998) Transforming Culture. Grand Rapids: Baker Academic Press, s 11-63 (52 sider).

Schiefloe, Per Morten. (2003) Mennesker og Samfunn: Innføring i sosiologisk forståelse. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget, s 10-126 (116 sider). 3. utgave (2019) kan også brukes.

Flyvbjerg, B. (2006) «Social Science That Matters,” Foresight Europe, No. 2. October-March 2006, s 38-42 (4 sider).

Flyvbjerg, B (2006): “Making Organization Research Matter: Power, Values, and Phronesis.” I Stewart R. Clegg, Cynthia Hardy, Thomas B. Lawrence, and Walter R. Nord, eds., The Sage Handbook of Organization Studies. 2. utgave. Thousand Oaks, CA: Sage, July 2006, pp. 370-387 (17 sider).

Supplerende litteratur

Bryman, A. (2008) Social research methods (utg. 3). Oxford: Oxford University Press.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.