RLE1021

Kultur og samfunnsanalyse

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Roald Zeiffert
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Studenten må bestå en 72-timers hjemmeeksamen. 100% A-F

I kurset Etikk skrives en prosjektoppgave på 2500 ord eller en gruppeoppgave der hvert gruppemedlem bidrar med 2500 ord

Omfang

48 undervisningstimer (ved redusert gjennomføring er omfanget 24 timer)

Arbeidskrav

Skrive en bokrapport fra selvvalgt fagrelatert bok som skal presenteres muntlig

Redusert undervisning: 2 oppgaver, 1250 ord hver

Kursbeskrivelse

Kurset gir en innføring i religionssosiologi, og religionens rolle i samfunnet generelt, og et særlig innblikk i hvordan fri- og lavkirkeligheten samhandler med samfunnet. Det legges vekt på å analysere dagsaktuelle temaer. Studenten får analytiske verktøy til å forstå det senmoderne samfunnet, og

.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har god kunnskap om sosiologiske paradigmer
 • Har god kunnskap om frikirkenes rolle i det norske samfunnet
 • Har kjennskap til sentrale religionssosiologiske teorier

Ferdigheter

Studenten:

 • har evne til å analyse samfunnet sosiologisk
 • har evne til kritisk tekning
 • viser forståelse for grunnlaget for kristen praksis

Generell kompetanse

Studenten:

 • viser forståelse for mennesker valg og samhandlinger
 • kan drøfte hvordan sosiologi og teologi påvirker hverandre
 • kan presentere en kristen respons til samfunnsendringer

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet gruppeoppgaver og presentasjoner.

.

Pensumlitteratur

Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2023). Innføring i religionssosiologi, 2. utgave. Universitetsforlaget (421 sider).

Engelsk utgave kan også brukes: Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2023). An Introduction to the Sociology of Religion. Second Edition. Routledge.

Hiebertis, D. (2023). The Routledge International Handbook of Sociology and Christianity.

(utvalgte kapitler)

Zeiffert, R. (2023). Why Are Conservative Young Evangelicals in Norway Avoiding Right-Wing Politics?. Religions, 14(4), (11 sider)

Supplerende litteratur

Eriksen, T. H. (2021). Små steder – store spørsmål : innføring i sosialantropologi (4. utgave.). Universitetsforlaget.
Engelsk utgave kan også brukes: Eriksen, T. H. (2023). Small places, large issues : an introduction to social and cultural anthropology (5th ed.). Pluto Press

Flyvbjerg, B. (2006) «Social Science That Matters,” Foresight Europe, No. 2. October-March 2006

Fraser, D. Campolo, Tony. (1992) Sociology Through the Eyes of Faith. Leicester: Apollos

Hiebertis, D. (2023). The Routledge International Handbook of Sociology and Christianity

Lingenfelter, Sherwood. (1998) Transforming Culture. Grand Rapids: Baker Academic Press

Schiefloe, Per Morten. (2019) Mennesker og Samfunn: Innføring i sosiologisk forståelse. 2.utg. Bergen:  Fagbokforlage

Repstad, P. (2020). Religiøse trender i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Repstad, Pål Steinar (2022). Hva er sosiologi. 2. utgave. Universitetsforlaget.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.