RLE1030

Religions- og livssynskunnskap

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Arne Mella og Linda Aadne
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Skrive en oppgave på 2500 ord. 100 %. Karakter A-F.

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

Skrive og kommentere to foruminnlegg, totalt ca. 1000 ord.
Holde en kort presentasjon i klassen over oppgitt emne, individuelt eller i gruppe.

Ved redusert undervisning: Ekstra oppgave på 2500 ord. Bestått/Ikke bestått.

Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i de fire verdensreligionene jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen og i nyreligiøse bevegelser i Vesten. De ulike verdensreligionene studeres ut fra et historisk perspektiv og deres respektive tros- og atferdsformer, og sammenliknes med virkelighetsforståelsen, menneskesynet og etikken i de mest sentrale livssynene. Det gis også en innføring i ulike særtrekk ved nyreligiøse bevegelser og samisk religion.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kunnskap om religions- og livssynsbegrepet og drøfte forholdet mellom disse begrepene
 • god kunnskap om historien, utbredelsen, hellige tekster, troslæren, mangfoldet og fromhetslivet i de fire verdensreligionene jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen
 • god kunnskap om sekulariseringsprosesser til å drøfte forholdet mellom disse og den samfunnsmessige konteksten med religions- og livssynsmangfold
 • kunnskap om hovedtrekkene i virkelighetsforståelsen, menneskesynet og etikken i sekulære livssyn
 • kunnskap til å drøfte forholdet mellom religionsfrihet og totalitære samfunnsideologier
 • god kunnskap om nyreligiøsiteten med særlig vekt på dens historiske opprinnelse og ulike retninger, samt kjennskap til samisk religion

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til å undervise i religion og livssyn i skolen ut fra gjeldende læreplaner
 • evne til å formidle religiøse oppfatninger og livssynsmessige resonnement som man ikke selv deler, med saklighet og respekt
 • evne til å redegjøre for likheter og forskjeller mellom forskjellige religioner og livssyn, også i forhold til eget ståsted

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • forståelse og respekt for andre menneskers tro, livssyn og fromhetsliv
 • innsikt i betydningen av å ta andre mennesker tro og livssyn på alvor, og investere nok innsats i studiet av deres religion og livssyn
 • trygghet i egen trosoverbevisning i møte med mennesker med annen religiøs eller livssynsmessig overbevisning
 • evnen til å drøfte ulike utfordringer som et samfunn med religions- og livssynspluralitet gir

 

Undervisningsform

Emnet består av 48 undervisningstimer. Det gis ca. 20 timer i jødedom og islam, ca. 16 timer i hinduisme og buddhisme og ca. 12 timer i sekulære livssyn og nyreligiøsitet. Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger, men det vil også bli arrangert ekskursjoner til templer (moské, synagoge, buddhistisk eller hinduistisk tempel) og andre typer religiøse institusjoner i Oslo-området.

.

Pensumlitteratur

Aadnanes, Per Magne (2012): Livssyn. 4. utgåve. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 11-74 og 130-291.

Heelas, Paul and Woodhead, Linda (2000): Religion in Modern Times. An Interpretative Anthology. Oxford: Blackwell, ss. 1-11 (10 sider).

Jacobsen, Knut A. og Thelle, Notto (2012): Hinduismen og buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget, ss. 38-330.

Rian, Dagfinn og Eidhamar, Levi Geir (2012): Jødedommen og islam. 2. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget, ss. 11-249.

Supplerende litteratur

Burke, T. Patrick (2004): The Major World Religions: An Introduction with Texts. Oxford, Blackwell Publishing

Hexham, Irving (2011): Understanding World Religions. Grand Rapids: Zondervan Academic.

Qureshi, Nabeel (2018): Bare én Gud, Allah eller Jesus?  Oslo: Veritas.

Ridgeon, Lloyd (ed.) (2009): Major World Religions: From Their Origins to the Present. London, Routledge.

Woodhead, Linda (2006): On the incompatibility between Christianity and holistic spirituality: a reply to Jan-Olav Henriksen. I Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 19(1), ss. 49-60 (11 sider).

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.