RLE1040

Religionsdidaktikk med praksis

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk

Eksamen

Skrive oppgave over oppgitt tema på 2500 ord. 100%. A-F.
Skrive praksislogg på 1500 ord. Bestått/ikke bestått.

Omfang

24 undervisningstimer + praksis

Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i religions- og livssynsdidaktikk. Religionsfagets historiske plass i norsk skole og læreplanens målsettinger, begrunnelse og kompetansemål vil særlig bli drøftet. Videre vil elevforutsetninger, som moralsk og kognitiv utvikling, bli presentert. Didaktikken vil særlig drøfte ulike aspekter ved religionsundervisningen og ulike undervisningsmetoder, herunder bruk av fortellinger og estetiske perspektiver som film i undervisningen.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • Kunnskap om religionsfagets læreplanhistorie, begrunnelse og målsetting i norsk skole
 • Kunnskap om kompetansemålene og innholdet i læreplanene for Kristendom, religion, livssyn og etikk (grunnskole) og Religion og etikk (videregående skole)
 • Kunnskap til å drøfte ulike perspektiver ved undervisning i faget med hensyn til elev- og lærerforutsetninger og arbeidsmetoder
 • Kunnskap om fortellingsdidaktikk som tilnærming i faget

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • Evne til å belyse og drøfte religionsdidaktiske og livssynsmessige problemstillinger
 • Evne til å planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg i samsvar med gjeldende læreplaner
 • Evne til å drøfte særskilte yrkesetiske utfordringer knyttet til religionsundervisning i et samfunn preget av kulturelt og livssynsmessig mangfold

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • Evne til å reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Evne til å beherske faglig relevante verktøy, teknikker og arbeidsformer
 • Evne til å formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig om livssynsteori og religionsdidaktikk i form av teorier, problemstillinger og løsninger

.

Undervisningsform

Emnet består av 24 undervisningstimer i Religionsdidaktikk og 10 timer undervisningspraksis med veiledning. Praksisen blir organisert slik at studenten deltar i og får ansvar for undervisning, alene eller sammen med medstudent, i faget Kristendom, religion, livssyn og etikk i en grunnskole eller i faget Religion og etikk i en videregående skole under veiledning av en øvings- eller faglærer.

 

Pensumlitteratur

Breidlid, Halldis og Nicolaisen, Tove (2011): I begynnelsen var fortellingen. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 19-75 og 139-278.

Sødal, Helje Kringlebotn (red.) (2009): Religions- og livssyndidaktikk. En innføring. 4. utg. Oslo: Cappelen Damm, ca. 190 sider.

*Utdanningsdirektoratet: «Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).» 10 sider.

«Læreplan for religion og etikk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram». 7 sider. Dokumentene finnes også på: http://www.udir.no/kl06/RLE1-02/ og http://www.udir.no/kl06/REL1-01/

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.