SAM1010

Innføring i sosiologi og sosialantropologi

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Engelsk
 • Emneansvarlig: Temesgen Kahsay og Catharina Drejer
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Gjennomføre en 4 timers skoleeksamen. Vurderes A-F. Teller 100%.

Omfang

36 timer (inklusiv forskningspraksis)

Arbeidskrav

Levere en skriftlig observasjons-, bok-/ medierapport på 1500 ord, eller en tilsvarende digital rapport

Emnebeskrivelse

Emnet SAM1010 gir en innføring i sosiologi og sosialantropologi. Studenten vil få en innføring i disse fagtradisjonene, og vil få hjelp til å bruke samfunnsvitenskapelig innsikt til å analysere menneskelige fellesskap fra vennskap via senmoderne subkulturer til nasjonalstater. Samtidig vil kurset hjelpe studenten til å forstå kulturelle forskjeller, konflikter og hvordan man kan kommunisere og bygge relasjoner på tvers av ulike religiøse og kulturelle koder. Fenomener som identitet, kropp, helse, seksualitet, arbeid, politikk og økonomi vil bli studert og analysert. Studenten vil lære hvordan egne livsstrategier formes av sosiale maktforhold og kulturelle fortellinger, men vil samtidig få hjelp til å reflektere over hvordan hun eller han kan påvirke de fellesskap hun eller han er en del av.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kjennskap til sosialantropologi som fagtradisjon og til antropologisk teori og metoder
 • kunnskap om sosiologi som fagtradisjon, til klassisk sosiologisk teori og til sosiologiske verktøy og metoder
 • god kunnskap om hvordan sosiale strukturer og kulturelle forestillinger fungerer som forutsetninger for forming av menneskelig samhandling og for individuell identitetsdannelse. Dette inkluderer kjennskap til sosiologiske og antropologiske perspektiver på sentrale tema som
  • sosial integrasjon og sosialt samspill i nære relasjoner
  • makt og konflikt og politisk styring
  • strukturell ulikhet og fordeling av økonomisk, kulturell og sosial kapital
  • kulturell identitet, religion, etnisitet, slekt, tradisjon, familie og kjønn
  • globalisering og endring, arbeid, økonomi og teknologi
  • individualisering, kropp, helse og seksualitet i ulike livsfaser
  • inter-kulturell kommunikasjon
  • forholdet mellom samfunnsvitenskap og teologi

 

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til å presentere samfunnsfaglig teori muntlig og skriftlig
 • evne til å bruke samfunnsvitenskapelige teorier og metoder som verktøy for å analysere ulike former for menneskelige fellesskap, skriftlig og muntlig
 • evne til å identifisere og evaluere relevante kilder for videre studier og forskning

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • evne til å nærme seg andre og deres synspunkter med respekt, interesse og empati
 • evne til å bruke antropologisk teori som verktøy til å utøve klokskap i interkulturelt arbeid
 • evne til å reflektere over bruk av samfunnsvitenskapelige teorier og metoder i møte med eksistensielle og etiske problemstillinger

.

Undervisningsform

Studiet består i en kombinasjon av interaktiv undervisning, lesing av pensum, aktiv digital læring, observasjon av sosiale praksiser og skriving av oppgaver. Emnet består av 36 undervisningstimer. Dette inkluderer forelesning, arbeid med caser, gruppediskusjoner, rollespill og analyse av film og digitale medier. Noen av timene vil kunne erstattes av deltakelse i forskning ved HLT.

.

Pensumlitteratur

Innføring i sosialantropologi:

Hendry, Joy. (2017). An Introduction to Social Anthropology: Sharing Our Worlds. 3rd ed. MacMillan Education, UK.

Innføring i sosiologi:

Martinussen, Willy. (2008). Samfunnsliv: Innføring i sosiologiske tenkemåter. 2 utg. Universitetsforlaget.

Flyvbjerg, B. (2006). Social Science That Matters’, Foresight Europe, No. 2, October 2005– March 2006, s 38-42 (4 sider)

Supplerende litteratur

Bauman, Zygmunt og May, Tim. (2004) Å tenke sosiologisk. Oslo: Abstrakt forlag.

Bryman, A. (2016) Social Research Methods (utg. 5). Oxford: Oxford University Press.

Flyvbjerg, B. (2001). Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and how it can Succeed Again (New York: Cambridge University Press).

Fraser, D., Campolo, Tony. (1992) Sociology through the Eyes of Faith. Leicester: Apollos.

Howell, Brian; Paris, Jenell Williams (2010) Introducing Cultural Anthropology: A Christian Perspective. Grand Rapids: Baker Academic (ca sider 280)

Eriksen, Thomas Hylland (2010). Små steder store spørsmål. Oslo: Universitetsforlaget.

Lingenfelter, Sherwood. (1998) Transforming Culture. Grand Rapids: Baker Academic Press.

Lingenfelter, Sherwood og Meyers, Marvin K. (2016). Ministering Cross-Culturally: A Model for Effective Personal Relationships. Wiley, 3. ed.

Porpora, Douglas V. (2015) Reconstructing Sociology: The Critical Realist Approach. Cambridge: Cambridge University Press

Tweedell, Cynthia Bell (2016) Sociology: A Christian Approach for Changing the World. Marion, Indiana: Triangle Press.

Wadel, Cato. (2007) Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten. Oslo: Cappelen Damm.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.