SAM1020

Det norske samfunnet – politikk, økonomi og mangfold

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Engelsk
 • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen
 • Andre forelesere: John Daniel Andersen og Stian Eriksen
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

72 timers hjemmeeksamen på 3500 ord. Denne kan gjennomføres i grupper på 2 personer. Da er kravet 5000 ord. Vurderes A-F. Teller 100%.

Omfang

36 timer (inklusiv forskningspraksis)

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave på 2500 ord.

Emnebeskrivelse

Emnet SAM1020 gir en innføring i det norske samfunnet og den skandinaviske samfunnsmodellen.

Studenten vil bli kjent ved viktige sider ved det norske samfunnets politiske styringsform, og organisering av arbeidsliv, velferds- og skattesystem. Det økende mangfoldet i Norge og dilemmaer knyttet til integrering og kulturelt mangfold vil også bli analysert. Emnet vil ta opp grunnleggende samfunnsøkonomisk teori og hvordan denne kan hjelpe til å forstå aktuelle samfunnsproblemer og politiske synspunkt. Kurset gir også en kort innføring i norsk historie, i norsk utenrikspolitikk og i sentrale norske verdier.  Studenten vil utfordres å reflektere kritisk over den norske modellen, og dilemmaer ved velferdsstaten. Endelig, vil studenten også få hjelp til å reflektere over hvordan hun eller han kan bli et ansvarlig borger og en viktig bidragsyter på ulike områder i samfunnet.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kjennskap til norsk historie, kultur og viktige felles verdier i dagens Norge
 • kjennskap til sentrale momenter i norsk utenrikspolitikk
 • god kunnskap om demokratiske styringsformer, politisk styring og det politiske systemet i Norge
 • god kunnskap om velferdsstatens økonomiske forutsetninger og ideologiske grunnlag
 • kunnskap om norsk arbeidsliv, verdiskapning og entreprenørskap.
 • forståelse for grunnleggende økonomiske begreper som budsjett, resultat- og balanseregnskap, valuta, renter og inflasjon.
 • kunnskap om hovedtrekk i norsk økonomi og sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk
 • god kunnskap om nødvendige betingelser for sosial integrasjon og aktivt norsk medborgerskap, med spesielt fokus på innvandring og integrering i Norge

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til å presentere og diskutere det ”typiske norske”, muntlig og skriftlig
 • evne til å analysere dilemmaer ved den skandinaviske velferdsstaten
 • evne til å reflektere over hva som kreves for å skape et godt samfunn gjennom aktivt medborgerskap
 • evne til å drøfte sammenhenger mellom politiske og samfunnsøkonomiske forhold i Norge

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • evne til å reflektere kritisk over egne holdninger til samfunnet
 • økt ansvarlighet og engasjement i forhold til det norske samfunn
 • evne til å kombinere engasjement med kritisk tenkning

.

Undervisningsform

Studiet består i en kombinasjon av interaktiv undervisning, lesing av pensum, aktiv digital læring, observasjon av sosiale praksiser, og skriving av oppgaver. Emnet består av 36 undervisningstimer. Dette inkluderer forelesning, arbeid med caser gruppediskusjoner og analyse av film og digitale medier. Noen av timene vil kunne erstattes av deltakelse i forskning ved HLT.

.

Pensumlitteratur

Frønes, Ivar og Lise Kjølsrød (red). (2016) Det norske samfunn. 7. utg. Bind 1-3. Oslo: Gyldendal, kap 6-7, 15-17, 19-20, 30 (202 sider).

Grindheim, Jan Erik, Knut Heidar og Kaare Strøm. (2017) Norsk politikk. Oslo: Universitetsforlaget, s 12-278, 323-374 (318 sider).

Hatland, Aksel, Stein Kuhnle, og Tor Inge Romøren. (2011) Den norske velferdsstaten. Oslo: Gyldendal, kap 1-3, 9 (120 sider).

Røed Larsen, Erling. (2004) Alt du vil vite om samfunnsøkonomi. Oslo: Gyldendal. (Utdrag 150 sider).

Trädgardh, Lars, et. Al. (2011). “The Nordic Way”. Hefte fra World Economic Forum, Davos (25 sider)

Matlary, Janne Haaland (2013): “Verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arv.» I Silje Bjørndal og Karl Inge Tangen, Gud er tilbake. Frekk forlag. (10 sider).

Supplerende litteratur

Østerud, Øyvind (2014): Statsvitenskap. En innføring i politisk analyse. 5. utg. Universitetsforlaget.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.