SAM1040

Global rettferdighet – sosial teori og praksis

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Engelsk
 • Emneansvarlig: Catharina Drejer
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Studenten skal:  

skrive en oppgave over lærerdefinert tema på 2500 ord. Oppgaveordlyden skal være klar senest 3 uker før innleveringsfrist. Oppgaven vurderes A-F, og teller 100% av karakter i SAM1040.  

Omfang

36 timer (inklusiv forskningspraksis)

Arbeidskrav

muntlig presentasjon av en del av essey-oppgaven.

Emnebeskrivelse 

Emnet SAM1040 gir en innføring i ulike tilnærminger til spørsmålet om global rettferdighet. Gjennom forelesninger, filmer, diskusjoner og caseoppgaver vil studenten få innsikt i ulike filosofiske og teologiske tilnærminger til hvordan en skal forstå rettferdighet. Det vil også gi en innføring i FNs menneskerettigheter og i ulike begrunnelser for og problemer knyttet til konkret anvendelse av slike rettigheter. Sentrale sosiale spørsmål som vestlig modellmakt, økonomisk ulikhet, menneskehandel, barns rettigheter, undertrykking av minoriteter, miljøspørsmål og krig og konflikt vil bli analysert og diskutert. Emnet vil hjelpe studenten til å se kompleksiteten i sosiale problemer samtidig som han eller hun vil få mulighet til å reflektere over ulike strategier for samfunnsengasjement. 

 

Læringsutbytte 

En student som har fullført emnet SAM1040 Global rettferdighet – sosial teori og praksis skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap  

Studenten:  

 • har kjennskap til hvordan samfunnsøkonomiske og samfunnsgeografiske forskjeller skaper ulike livsvilkår i ulike deler av verden. 
 • har god kunnskap om ulike etiske og statsvitenskapelige teorier om rettferdighet og det rettferdige samfunn, inkludert liberalistiske, feministiske, utilitaristiske, pliktetiske og dydsetiske perspektiver 
 • har kunnskap om sentrale politiske og bistands-/sosialfaglige problemstillinger som reises i debatten om global rettferdighet, inklusiv vestlig kulturell makt, økonomisk ulikhet og utnyttelse, immigrasjon, menneskehandel og miljøspørsmål 
 • har kunnskap om menneskerettighetene slik de er utformet i FNs menneskerettighetscharter og om problemer knyttet til anvendelsen av disse rettighetene  
 • har kunnskap om teologiske og religiøse tilnærminger til rettferdighet og menneskerettigheter  
 • kjenner til ulike strategier for samfunnsengasjement og sosial aktivisme 

 

Ferdigheter  

Studenten:  

 • kan reflektere kritisk og konstruktivt i forhold til modeller av et rettferdig samfunn  
 • har evne til å reflektere over egen bruk av faglig kunnskap når man nærmere seg et komplekst sosialt fenomen 
 • evner å reflektere eget liv og strategier for eget samfunnsengasjement  

 

Generell kompetanse  

Studenten:  

 • har evne til å nærme seg sosiale problemer med en kombinasjon av mot, empati og ydmykhet  
 • evner å nærme seg perspektivmangfold gjennom fruktbar dialog 
 • kan gjøre strategiske og faglig begrunnende valg i eget yrkes- og hverdagsliv 

 

Undervisningsform 

Studiet består av en kombinasjon av interaktiv undervisning, lesing av pensum og observasjonspraksis og skriving av oppgaver. Emnet består av 36 undervisningstimer. Dette inkluderer forelesning, arbeid med caser, gruppediskusjoner og fremføring av studenters arbeid.  Noen av timene vil kunne erstattes av deltakelse i forskning ved HLT, eller deltakende observasjon i en relevant sosial kontekst. 

 

Pensumlitteratur  

Jordhus-Lier, D. & Stokke. K. (Red.) (2017). Samfunnsgeografi. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akakdemisk. S. 19-26, 45-60, 73-149, 191-201, 305-314 (118 sider) 

Mapp, S.C. (2014). Human Rights and Social Justice in a Global Perspective: An Introduction to International Social Work. New York: Oxford University Press. S.3 -164 (161 sider) 

McCracken, V. (2014). Christian Faith and Social Justice: Five Views. New York: Bloomsbury Academic. S.17 -174 (157 sider) 

Sandel, M.J. (2010). Justice: What’s the Right Thing to Do? New York: Farrar, Straus and Giroux. (266 sider) 

Strand, V. & Larsen K. M. (2015). Menneskerettigheter i et nøtteskall. s. 15-34 (19 sider) 

Tangen, K. I. (2014). Transforming Development: A Critical and Constructive Response, I Larsen, K. E. & Jørgensen, K. Power & Partnership. Oxford: Regnum. S.50-60 (10 sider) 

De Witte Jr, J. (2011). Religion and Human Rights: An Introduction. Oxford University Press. S. 3-70 (67 sider) 

Supplerende litteratur  

Aase A. (2013). Om rikdommens og fattigdommens årsaker. Hvit utgave. Kristiansand: Universitetet i Kristiansand.  

Bales, K. (2016). Blood and Earth: Modern Slavery, Ecocide, and the Secret to Saving the World. Spiegel & Grau. 

Campolo, A., &  Fraser, D.A. (1992). Sociology Through the Eyes of Faith. San Francisco: HarperOne..  

Galtung, J. (2013). Menneskerettigheter. Oslo: Humanist forlag.  

Hjort, L. (2015). Menneskerettigheter og aktivisme. Aktive Fredsforlag. 

Høstmelingen, N. (2010). Hva er menneskerettigheter. Oslo: Universitetsforlaget. 

Gbowee, L.& Mithers, C. (2011). Mighty Be Our Powers: How Sisterhood, Prayer, and Sex Changed a Nation at War. Beast Books. 

Lindholm, T. (2016). Freedom of Religion or Belief as a Human Right, In Mikalsen, K. K; Skjei, E. & Øfsti, A. (Ed.), Modernity – Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.  Novus Forlag. S. 237 - 257 (20 sider) 

MacIntyre, A. (1989). Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press. 

Montgomery, J.W. (1986). Human Rights and Human Dignity. Grand Rapids, Mich.: Dallas, Texas: Zondervan Publishing Company. 

Sandel, M. (2007). Justice: A Reader. Oxford; New York: Oxford University Press. 

Sanders, C. E. (2020) Social Justice: Theology as Social Transformation i Yondey, W. red The Routledge Handbook of Pentecostal Theology, 1st Ed. Routledge.  

Sen, A. (2011). The Idea of Justice. Cambridge, Mass: Belknap Press. 

Tan, K.-C. (2017). What is this thing called Global Justice? London: Routledge. S. 7-34, 60-133 (100 sider) 

Thacker, J. (2017). Global Poverty. SCM Press. 

Yong, A. (2010). In the Days of Caesar: Pentecostalism and Political Theology. Wm. B. Eerdmans Publishing. 

Yunus, M., and Jolis, A. (2008). Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. New York: PublicAffairs. 

Wariboko, N. (2008). God and Money: A Theology in a Globalizing World. Lexington Books.  

Winkel, K. (2008). Hvorfor er det så mange fattige i Afrika. Portal forlag.  

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.